Γέρων Κύριλλος Κατουνακιώτης | ΜΟΝΑΧΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ – Οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί στήν ἐποχή τῆς πανδημίας.

Συντάχθηκε στις 15 Μαρτίου 2020. Εμφανίσεις: 254

Ψαλμός ΛΒ΄. 32ος

Κύριος διασκεδάζει βουλάς ἐθνῶν, ἀθετεῖ δέ λογισμούς λαῶν καί ἀθετεῖ βουλάς ἀρχόντων.

Ἡ δέ βουλή τοῦ Κυρίου εἰς τόν αἰῶνα μένει, λογισμοί τῆς καρδίας αὐτοῦ εἰς γενεάν καί γενεάν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

Κι ἂν τά εἰδωλολατρικά ἒθνη πάρουν ἀλόγιστες ἀποφάσεις, ὁ Κύριος τίς ματαιώνει καί τίς διασκορπίζει σάν ἂχυρο καί σάν καπνό, καί ματαιώνει τά ἐπίβουλα καί ὀλέθρια σχέδια τῶν λαῶν πού κατέστρωσαν μέ ὑστεροβουλία καί πανουργία, καί τίς ἀποφάσεις πού πῆραν  ἂρχοντες οἱ ὁποῖοι στηρίχθηκαν στή δική τους δύναμη.

Οἱ βουλές ὃμως τοῦ Κυρίου, ὁ ὁποῖος προστατεύει κάθε ἂνθρωπο πού ἐλπίζει σ’αυτόν, παραμένουν ἀπρόσβλητες καί ἀδιάσειστες στόν αἰώνα, χωρίς νά εἶναι δυνατόν νά ἀνατραποῦν ἢ νά ἐμποδισθοῦν ἀπό κανέναν. Καί τά ἀπόκρυφα σχέδια τοῦ ἀπείρου του νοῦ γιά τή σωτηρία τῶν ἐκλεκτῶν του πραγματοποιοῦνται σέ γενεές γενεῶν, χωρίς κανείς να μπορεῖ  ν’ἀντισταθεῖ σ’αὐτά.

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΣ ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΧΘΕΣ – ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ.

Ὃλοι γνωρίζουμε καί γεύομαστε τήν κρίση πού περνάει καθημερινά αυτός ὁ εὐλογημένος τόπος τῆς πατρίδας μας πού λέγεται Ἑλλάδα.  Σάν νά μήν μᾶς ἒφθανε ἡ γενικότερη κρίση (ἡθική-ἀξιῶν-οἰκομική κλπ) τώρα προστέθηκε ἓνας ἀκόμη λόγος γιά νά ἀνησυχουμε καί αυτός δέν εἶναι ἂλλος ἀπό τήν πανδημία τοῦ κορονοϊοῦ.

Μέσα ὃμως ἀπό ὃλα αὐτά δοκιμάζεται καί ἡ πίστη τοῦ ὀρθοδόξου χριστιανοῦ. Γιά τόν πραγματικά ὀρθόδοξο πιστό δέν ὑπάρχει οὒτε φόβος οὒτε τίποτε ἂλλο διότι ὁ Χριστός μᾶς εἶπε (Ματθ. ιζ  στ. 20) ἀμήν γάρ λέγω ὑμῖν, ἐάν ἒχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὂρει τούτω, μετάβηθι ἐντεῦθεν ἐκεῖ καί μεταβήσεται , καί οὐδέν ἀδυνατήσει ὑμῖν.

Ἡ ὀρθοδοξία μας εἶναι ἡ μία καί ἀλληθινή πίστη, μέ τά ἱερά της μυστήρια. Κορυφαῖο ὃλων τῶν μυστηρίων εἶναι ἡ Θεία Κοινωνία.

Εἶναι τό μυστήριο τό ὁποῖο ὁ ἲδιος ὁ Χριστός μας ἐθέσπησε  (Μτθ 26, 26-28) :

«…λάβετε φάγετε· τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου…» καί
«…πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες· τοῦτο γάρ ἐστι τὸ αἷμά μου…»

Τό ὃτι ἡ πίστη μας, ἡ ὀρθοδοξία μας εἶναι ἡ μία καί ἀληθινή πίστη τό μαρτυρᾶ ἡ θυσία τῶν ἑκατομμυρίων μαρτύρων, ἁγίων καί ὁσίων. Τό μαρτυροῦν τά χιλιάδες θαύματα πού ἒγιναν καί γίνονται στό διάβα τῶν αἰώνων.

Ἡ Θεία Μετάληψη τό μόνο πού μεταδίδει εἶναι τόν τριαδικό Θεό, τόν Χριστό, τήν Θεια Χάρη καί Ἃγιο Πνεῦμα. Οὒτε ἀπό τό ποτήριο, οὒτε ἀπό τό κουταλάκι μεταδίδεται κάτι, διότι δέν εἶναι ἓνα ἁπλό ποτήριο ἀλλά τό Ἃγιο Ποτήριο καί δέν είναι ἓνα ἁπλό κουταλάκι ἀλλά ἡ Ἁγία Λαβίδα. Καθαγιασμένα καί τά δύο ἀπό τήν θεία λειτουργεία καί τήν προσευχή τοῦ ἱερέως.   

        Ἡ ὀρθοδοξία  ὑπάρχει ἐδώ καί 2020 χρόνια. Στά 2020 αὐτά χρόνια σέ κάθε Θεία Κοινωνία ὁ ἱερέας καταλύει τό ὑπόλοιπον τῆς θείας κοινωνίας ἀφοῦ πρῶτα κοινωνίσουν οἱ πιστοί. Ἐάν ὑπῆρχε θέμα μεταδόσεως,  πρῶτον δέν θά ἦταν μυστήριο καί δεύτερον δέν θά εἶχαν μείνει ἱερεῖς νά μᾶς κοινωνοῦν. Διότι ἀπό τήν ἲδια ἁγία λαβίδα κοινωνοῦν ἑτοιμοθάνατοι, βαριά ἂρρωστοι, ἂνθρωποι μέ μεταδίδομενα νοσήματα, ἀλλά ποτέ στό πέρασμα αὐτῶν τῶν χρόνων  δέν ἀκούστικε ὃτι κάποιος νόσησε ἀπό τήν Θεία Κοινωνία. Τό ἀντίθετο, ναί συνέβει, ὃτι δηλαδή θεραπεύθηκε. Δέν εἶναι θέμα οὒτε περιεκτικότητας σέ ἀλκοόλ, οὒτε μετάλλου ὃπως πολλοί ἀναφέρουν. Ἁπλά εἶναι θέμα μυστηρίου, γιά ὃσους βέβαια τό πιστεύουν καί τό κατανοοῦν.

        Προσωπικά αὐτό πού ἀντιλαμβάνομαι εἶναι πῶς ἦρθε ἡ ὣρα νά ἀναρωτηθοῦμε ὃλοι μας πόσο ὀρθόδοξοι χριστιανοί εἲμαστε καί πόσο δυνατή εἶναι ἡ πίστις τοῦ καθενός μας ξεχωριστά.             

Πρέπει ἐπίσης νά γνωρίζουμε ὃτι εἶναι ἂρνηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, δηλαδή μία από τίς ἀσυγχώρητες ἁμαρτίες τό νά λέμε καί νά μεταδίδουμε ὃτι ἡ Θεία Κοινωνία μπορεῖ νά μεταδώση ὁτιδήποτε ἂλλο ἐκτός ἀπό τό σῶμα καί τό αἶμα τοῦ Χριστοῦ. Ἀδελφοί μου πρέπει νά προσέχουμε πολύ τό τί λέμε καί τό τί μεταδίδουμε. Ἐάν  ὡς ὀρθόδοξοι χριστιανοί προσερχόμαστε στό ἃγιο ποτήριο  μέ μετάνοια,  προσευχή καί ἀξία προετοιμασία δέν πρέπει νά φοβόμαστε, ἐπειδή ὁ Κύριος μᾶς ἀγαπάει καί δέν θά μᾶς ἐγκαταλείψει..

                                                                                                                                                         Εἰ ὁ Θεός μεθ‘ ἡμών οὐδείς καθ‘ ἡμῶν”.

    Ἀμήν  γένοιτο…..

Γέρων Κύριλλος Μοναχός

Κατουνακιώτης

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο