Γέρων Κύριλλος Κατουνακιώτης | ΜΟΝΑΧΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ – ΠΑΠΙΣΜΟΣ

Συντάχθηκε στις 04 Ιουλίου 2017. Εμφανίσεις: 426

          Ὁ Παπισμός εἶναι Αἲρεση. Διέστρεψε τήν Διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ καί δημιούργησε ἓναν κοσμικό Χριστιανισμό, μιά παραποιημένη Χριστιανωσύνη. Ὁ Πάπας αὐτοανακηρύχτηκε ἀλάθητος καί πῆρε τήν θέση Θεοῦ, ὃπως θ’ αὐτοθεοποιηθεῖ καί ὁ Ἀντίχριστος στούς ἐσχάτους καιρούς.

          Γι’ αὐτό καί ὁ Ἃγιος Κοσμᾶς χαρακτήριζε τόν Πάπα σάν ἀντίχριστο.

          Ὁ Πάπας περιώρισε τόν Χριστό στόν οὐρανό γιά νά μείνει αὐτός στή γῆ.  Μέ ἐγωϊσμό, παρά τίς κακοδοξίες του, ζητάει πρωτεῖο καί παραποιεῖ τό Δόγμα τῆς Ἐκκλησίας καί τήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου.

          Ὁ Παπισμός προβαίνει ἀκόμα καί σέ ἐγκλήματα γιά νά στηρίξει τό θρόνο τοῦ Πάπα ἢ γιά νά ἐξαναγκάσει Ὀρθοδόξους νά ὑποκύψουν στήν αἳρεσή του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ἡ ἐξόντωση 800.000 (ὀκτακοσίων χιλιάδων ) Ὀρθοδόξων πού κατέσφαξε τό 1942 – 1944 στή Σερβία καί Κροατία…

          Ὁ Ἃγιος Νεκτάριος ὁ Θαυματουργός γράφει σχετικά μέ τόν Πάπα καί τήν Παπωσύνη:   

          >. 

          Ἐάν ὁ ἃγ. Νεκτάριος τόν κατηγοροῦσε ἂδικα καί τόν συκοφαντοῦσε, δέν θά τόν ἀναδείκνυε ὁ Θεός ἃγιο καί θαυματουργό.

          Καί ἡ προσπάθεια αὐτή συνεχίζεται ὣστε νά πέσει ἡ Ὀρθοδοξία στά πλοκάμια τοῦ Παπισμοῦ.  Ἡ Ὀρθοδοξία ὃμως  πού εἶναι ἡ Ἐκκλησία τοῦ  Χριστοῦ, δέν θά νικηθεῖ, διότι ὁ Ἀρχηγός της εἶναι ἀνίκητος, …

Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ

          .

ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ                     ( Γέρων Κύριλλος Μοναχός                                            

                                                                                  Κατουνακιώτης )

Εκτύπωση