Άγιος κύριλλος αλεξανδρείας – ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΟΝΑΧΟΙ

Καταχωρήθηκε στο Διάφορα

                        Στήν σημερινή βαβυλῶνα τῶν ἐσχάτων καιρῶν, ὑπάρχουν, Ἁγιορεῖται  Μοναχοί, οἱ ὁποῖοι βιώνουν συνηδειτά τήν Μοναχικήν τους ζωή, ἀποφεύγοντας ὡς πῦρ τήν ἒξοδον ἀπό το  Ἃγιον  Ὂρος, τηροῦντες μέχρι κεραίας τήν ἀποταγήν τοῦ κόσμου.

                        Ὑπάρχουν Μοναχοί , οἱ ὁποῖοι δυσκολεύονται ἀπό δεινές ἀσθένειες , ἀπό ἐγκεφαλικά, ἀπό καρκίνους, ἀπό συνεχεῖς πόνους, ἀλλ’ ἀποφεύγουν τήν ἒξοδον ἐκ τοῦ Ἁγίου  Ὃρους πρός θεραπείαν, προσευχόμενοι ἁπλά καί ὑπομονετικά, πρός τήν Προστάτιν καί  Ἰατρόν Μας Κυρίαν Θεοτόκον, ὃπως μᾶς ἐλεήσει, σύμφωνα με τίς γνωστές ὑποσχέσεις Της.

                        Ὑπάρχουν Μοναχοί, πού ὃταν μερικοί εὒποροι προσκυνηταί , βλέποντες τήν ἀνέχειάν των καί τόν ἀγῶνα των, τούς προσφέρουν οἰκοιοθελῶς  χίλλια ἢ δύο χιλλιάδες εὐρώ , αὐτοί μέ εὐγένεια δέν τά παίρνουν, ἀλλά τούς συμβουλεύουν νά τά μοιράσουν εἰς τούς πολλούς ἐν τῶ κόσμω πτωχούς. 

                        Ὑπάρχουν Μοναχοί, οἱ ὁποῖοι ἐν πλήρει συνειδήσει ἀρνοῦνται τά εὐρωαργύρια, πού τούς προσφέρει ἡ Εὐρώπη, διά τοῦτο μέ προσωπικά τους ἒξοδα καί πολύν ἱδρῶτα ἐπισκευάζουν  τά ἐρειπωμένα καί ποντικόβρωτα κελλάκια τους, μέ αὐταπάρνηση καί σπάνιον ἀγῶνα. Τό βράδυ ἐκτενῶς μέν προσευχόμενοι, τήν δέ ἡμέρα νά παλαίουν μέ πέτρες, μέ τσιμέντα στά ἀφιλόξενα βράχια, λιώνοντας χωρίς λύπη τά σώματά τους. Καί ἂν καί μποροῦν νά τά κτίσουν καλύτερα καί ὡραιότερα, προτιμοῦν ὃμως νά χρησιμοποιοῦν ἁπλᾶ ὑλικά, ὃπως λαμαρίνες καί ξύλα μισοσάπια καί τά λοιπά……….

                        Ὑπάρχουν Μοναχοί, οἱ ὁποῖοι καί αὐτή τήν νόμιμη κληρονομιά ἀπό τούς Γονεῖς τους δέν τήν παίρνουν, ἀφ’ ἑνός μέν διά νά ἀρέσουν εἰς τόν Θεόν μέ τήν καλή τους ἀποταγή, καί ἀφ’ ἑτέρου, νά μήν πλουτίζουν καί γίνονται ἀφορμή νά κατηγορεῖται τό  Ἃγιον  καί Ἀγγελικόν  Σχῆμα.        

                        Ὑπάρχουν Μοναχοί, οἱ ὁποῖοι σάν μικρά παιδιά ὑπομένουν καρτερικά στήν ὑπακοή τῶν  Γερόντων, οἱ ὁποῖοι τούς ‘’ἐκπαιδεύουν’’ τούς ‘’πιέζουν’’ καί ‘’κυνηγοῦν’’ καθημερινά.

                        Ὑπάρχουν Μοναχοί, οἱ ὁποῖοι τό νά φᾶνε φακές, τηγανιτές πατάτες ἢ λίγο ψαράκι, τό θεωροῦν πολυτέλεια, ἀλλά μετά ἀπό αὐτή τήν πολυτέλεια, βάζουν αὐστηρό  ‘’Δελτίο’’ περιορισμοῦ.

                        Ὑπάρχουν Μοναχοί, οἱ ὁποῖοι καί φωνή Γυναικός ἀπό τηλεφώνου ἀποφεύγουν νά ἀκούσουν, ἐνῶ ἂλλοι ἀρνοῦνται νά βάλλουν στά Κελλιά τους καί τό ἁπλό σταθερό τηλέφωνο, γιά λόγους ἀσκήσεως.

                        Ὑπάρχουν Μοναχοί, οἱ ὁποῖοι δέν βάζουν ὂχι καλοριφέρ, ἀλλά οὒτε μία ξυλόσομπα στά κελλιά τους, ὑπομένοντας γιά ἂσκηση τόν χειμῶνα, μέ θερμοκρασίες πέντε καί δέκα βαθμούς κελσίου.

                        Ὑπάρχουν Μοναχοί, πού στό λιμάνι πού λέγεται Δάφνη ἢ στίς Καρυές, στήν πρωτεύουσα τοῦ Ἁγίου Ὃρους, άποφεύγουν νά πᾶνε, ἐπειδή ἡ πολυκοσμία καί ἡ φασαρία ἐκεῖ τούς ταράσσει τήν προσευχή, τήν ἡσυχία καί τήν νήψη. Ὃπως ἒκανε καί ἀπέφευγε ὁ Γέρων Παϊσιος καί ἂλλοι ἡσυχασταί,ἐρειμῖται καί ἀσκηταί.

                        Ὑπάρχουν Μοναχοί, οἱ ὁποῖοι ἒχουν πολλά χρόνια νά πλύνουν τό σῶμα τους (ἀφοῦ εὐωδιάζουν ) σάν ἂνθρωποι καί πού τό πιό πολύτιμο στολίδι τους, εἶναι τά φθαρμένα καί μπαλωμένα ροῦχα τους.

                        Ὂντως, ὑπάρχουν Μοναχοί, οἱ ὁποῖοι καί τούς ἐπισκέπτας – προσκυνητάς ἀκόμη ‘’ἀποφεύγουν’’ ἒντεχνα καί μέ ἃγιον λογισμό, διά νά μή χωρισθοῦν ἀπό τήν συνομιλία μέ τόν Θεόν, ὃπως πολλοί  Ἃγιοι ἀπέφευγαν τήν συναναστροφήν τῶν ἀνθρώπων.

                        Ἀληθῶς ὑπάρχουν, πολλοί  Μοναχοί, οἱ ὁποῖοι δέν ἒχουν, οὒτε ‘’βαριά αὐτοκίνητα’’, οὒτε ‘’πολύλιτρα ντζίπ’’, οὒτε ‘’πολυτέλεια’’, οὒτε ’’Λουκούλεια γεύματα’’, οὒτε ‘’ἒξι ἀστέρων ἐνδιαιτήματα’’ ὃπως συκοφαντοῦν καί  κατηγοροῦν  τά  Ἐκκλησιομάχα  Μέσα  Μαζικῆς  Ἐνημερώσεως.

                        Πράγματι, ὑπάρχουν  Μοναχοί , οἱ  ὁποῖοι ἀφοῦ ἐπιτελέσουν  κατά θεόν καί  ἀσκητικώτατα ὁλα τά ἀνωτέρω  καί  πάλιν  συνεχίζουν  νά  θεωροῦν τόν ἑαυτόν τους ἁμαρτωλό καί χρεώστη, ὃπως ἀπαιτεῖ  ἡ γνησία Εὐαγγελική  Πολιτεία.  

                        Τέλος, ὑπάρχουν Μοναχοί, οἱ ὁποῖοι εἶναι πανέτοιμοι νά καοῦν ζωντανοί  ἣ νά τούς ἀποκεφαλίσουν, παρά νά μνημονεύσουν καί νά δεχθοῦν ὡς Πατριάρχη τόν αἱρετικώτατο Νεοεποχίτη  Βαρθολομαῖο, καθώς καί ὃλους τούς ἂλλους ψευδοορθοδόξους οἰκουμενιστάς.

                        Ναί, ὑπάρχουν ! Πού βρίσκονται;  Ὂχι, δέν θά σᾶς ποῦμε ποῦ καί ποιοί εἶναι! Πάντως ἐντός τοῦ Ἁγίου  Ὂρους. Οἱ ἲδιοι δέν θέλουν νά τούς φανερώσουμε, ἀλλά  κ’ἐμεῖς φοβόμαστε μήπως ἀποκαλύπτοντας αὐτούς βλάψουμε τήν ἀρετή τους, πού τόσον ἀνάγκη τήν ἒχουμε ὃλοι μας. Κρυμμένοι βέβαια δέν εἶναι, ἀλλά σέ περιοδικά καί τηλεοράσεις , δέν πρόκειται ποτέ νά τούς δεῖτε.

                        Ἂν κάποιος ἢ κάποιοι εἶναι  ἂξιοι νά τούς συναντήσει, τότε ὁ ἲδιος ὁ Θεός καί ἡ Κυρία Θεοτόκος, θά  οἰκονομήσει νά βρεθοῦν στήν πόρτα τοῦ κελλιοῦ τῶν Ἁγίων αὐτῶν Μοναχῶν, μέ τρόπο , πού καί οἱ ἲδιοι δέν περιμένουν, καθώς ἡ καθιμερινή ἐμπειρία μᾶς ἒχει δείξει καί διδάξει.           

                        Καί πάλι λέμε, ὃτι οἱ εὐχές, οἱ πρεσβεῖες καί ἡ ἀγαθοσύνη τῶν Μοναχῶν αὐτῶν,ἀλλά καί ἂλλων πνευματικῶν μας ἀδελφῶν ἐν τῶ κόσμω, κρατοῦν τόν κόσμο καί δέν καταποντίζεται καί δέν κατεβαί νει ἡ ὀργή τοῦ οὐρανοῦ στήν γῆ!

                        Διά τοῦτο, ἂς μήν δυσφημοῦμε, ἀπρόσεκτα τό περιβόλι τῆς Παναγίας γενικῶς, ἀλλά νά ζητοῦμε μέ ἐπιείκια πάντοτε τήν διώρθωσιν αὐτοῦ, σκεπτόμενοι μέν πάντοτε καί τήν ἰδικήν μας ἀτέλειαν καί ἁμαρτωλότητα , ζητοῦντες δέ ἐκτενῶςἀπό τόν Θεόν νά διαφυλάξη ἀτρώτους καί ἀκεραίους τούς ἀνωτέρω θησαυρούς  Του,ἀλλά καί νά τούς πληθύνη πρός ἰδικήν μας ὠφέλειαν καί σωτηρίαν.  ΑΜΗΝ.                       

                                                            Γέρων Κύριλλος Μοναχός

                                                                        Κατουνάκια

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο