Πῶς ἀποκτᾶται ἡ πίστις

          Ποιό εἶναι τό καλλίτερο πνευματικό μέσο μέ τό ὁποῖο μπορεῖ  νά  πιστεύση κάποιος  στόν  Θεό;  Ἡ κατήχησις, ἡ ἀνάγνωσις τῆς  Ἁγίας  Γραφῆς,  ἡ θερμή προσευχή, ἡ ἐλεημοσύνη, τό κήρυγμα ἢ τό προσωπικό παράδειγμα;

          Τό πρῶτο μέσο εἶναι τό κήρυγμα, δεδομένου ὃτι ἡ πίστις ἒρχεται διά τῆς ἀκοῆς καί ἡ ἀκοή μέ τήν διήγησι τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ (Ρωμ. ι΄ 17).  Διότι πῶς  θά πιστεύση ἐάν δέν ἀκούση;

          Τό δεύτερο μέσον  εἶναι ἡ ἀνάγνωσις τῶν  Ἁγίων  Γραφῶν, κατά τήν μαρτυρία:  Ταῦτα δέ γέγραπται ἳνα  πιστεύσητε ὃτι  Ἰησοῦς ἐστιν ὁ Χριστός ὁ  Υἱός τοῦ Θεοῦ, καί  ἳνα πιστεύοντες ζωήν ἒχητε ἐν τῶ ὀνόματι αὐτοῦ (Ἰωάν. κ’ 30-31).

          Τό τρίτο μέσον εἶναι τά θαύματα τοῦ Θεοῦ. Εἶπον οὖν αὐτῶ, τί οὖν ποιεῖς σύ σημεῖον ἳνα ἲδωμεν καί πιστεύσωμέν σοι;( Ἰωάν. στ΄ 30 ).

          Τό τέταρτο μέσον εἶναι ἡ θεωρία τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ. Στήν κτίσι σάν σέ καθρέπτη, βλέπουμε τόν Κτίστη καί τόν δοξάζουμε καί τόν πιστεύουμε ὃτι εἶναι Θεός.

          Τό πέμπτο μέσο μέ τό ὁποῖο πείθεται κάποιος νά πιστεύση στόν Θεό εἶναι τό κήρυγμα τῆς ὑποδειγματικῆς ζωῆς, τό προσωπικό παράδειγμα, δηλ. ἡ κατά  Χριστόν ζωή καί ἡ ἀπόδειξις μέ τά ἒργα αὐτῶν τά ὁποῖα διδάσκουμε.

 

Γέρων  Κλεόπας  Ἠλίε                          (Γέρων Κύριλλος Μοναχός                                                                                                                                      Κατουνάκια)

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Φίλοι μου γειά σας,

Ἡ σελίδα αυτή δημιουργήθηκε μέ τήν ἐλπίδα νά βοηθηθούν κάποιες ψυχές στήν πνευματική τους πορεία πρός τό Χριστό. Ἀπό τόν ἱστότοπο αὐτό θά θίγονται καθαρά ὀρθόδοξα πνευματικά θέματα. Εὐχόμαστε μέ τήν βοήθεια τοῦ τριαδικοῦ θεοῦ μας νά ἐξυπηρετήσει ἀπόλυτα τόν σκοπό γιά τόν ὁποῖο δημιουργήθηκε.