Ὃπως μή τόν πλησίον φθονῶμεν

<<Οἱ  τά  ἒργα  τοῦ  φθόνου  πράττοντες ,  βασιλείαν  Θεοῦ  οὐ  κληρονομήσουσιν.>>

<<Εἰ  ἀλλήλους  δάκνετε  καί  κατεσθίετε , βλέπετε  μή  ὑπ’ ἀλλήλων ἀναλωθῆτε.>>

        Ταῦτα  διά  τοῦ  Ἀποστόλου  σου  Παύλου  παρήγγειλας  ἡμῖν , Κύριε  , ὃπως  τάς  φθονεράς διαθέσεις  ἐκ  τῆς  καρδίας  ἡμῶν  ἐξαλείψωμεν , καί  διά  τῆς  ἀγάπης  τήν  εἰρήνην  καί  τήν  εὐδαιμωνίαν  ἡμῶν  στηρίξωμεν.  

        Ναί !  πανάγαθε  Σῶτερ , ἡ  ἀληθής  ἀγάπη  οὐδέποτε  ἐχθρόν  ἐμίσησεν , οὐδέποτε  τά  ἀγαθά  τοῦ  πλησίον  αὐτῆς  ἐφθόνησεν , οὐδέποτε  ὀφθαλμόν  πονηρόν  ἒσχεν.

        Ἀλλ’  ἡμεῖς  ὑπό  τοῦ  αἰσχροῦ  πάθους  τοῦ  φθόνου  κατατηκόμενοι , ὡς  ἂλλοι  φθισιῶντες , καί  ἡμᾶς  αὐτούς φθείρομεν  καί  δυστυχεῖς  καθιστῶμεν,  καί  τόν  πλησίον  ἡμῶν  καταστρέφομεν , καί  τήν Πατρίδα  ἀδικοῦμεν  καί  βλάπτομεν ,  καί  τόν Πανάγαθον  δικαίως  καθ’  ἡμῶν  παροργίζομεν.

        Ναί !  Κύριε , ἀντίπους  τῆς  ἀγάπης  τό  βδελυρόν  πάθος  τοῦ  φθόνου.  Τέκνα  σου  ἀληθῆ  οἱ  ἀγαπῶντες.  Γεννήματα  ἐχιδνῶν  οἱ  φθονοῦντες.  Τήν  βδελυρίαν  δέ  τοῦ  πάθους  των  οἱ  φθονεροί  συναισθανόμενοι , οὐδέποτε  τολμῶσιν  ἐνώπιον  τῶν  ἀνθρώπων  νά  ὁμολογήσωσιν  αὐτό.  Ἀλλ’ ἐν  τῶ  κρυπτῶ  ὑπ’ αὐτοῦ  κατατρυχόμενοι  καί  καταναλισκόμενοι , τόν  πλησίον  ὡς  ὂφεις  δάκνουσιν , ὃπως  κορέσωσι  τόν  φθόνον  αὐτῶν.

        Διαφώτισον  λοιπόν , Θεέ , τούς  ὀφθαλμούς  τῆς  ψυχῆς  ἡμῶν , ὃπως  τό  οὐράνιον  κάλλος  τῆς  ἀγάπης  ἲδωμεν , καί  τάς  φθονεράς  διαθέσεις  ἐκ  τῆς  καρδίας  ἡμῶν  ἐκριζώσωμεν , καί  ἐκ  τῶν  δεινῶν  τοῦ  φθόνου  ἀπαλλαγῶμεν , πάντας  δέ  τούς  καλλιτέρους  ἡμῶν  ὡς  τέκνα  σου  ἀγαπητά  καί  ἀδελφούς  ἡμῶν  ἀγαπῶμεν , καί  ἐπ’  αὐτοῖς  χαίρωμεν,καί  αὐτούς  μιμώμεθα , ἳνα  βελτίονες  δι’ αὐτῶν  γενώμεθα , καί  τήν  εὐλογίαν  σου  ἐφ’  ἡμᾶς  ἐφελκύωμεν.  Ἀμήν .

        Ἀγάπη!  Σύ  εἶσαι  ἡ  εὐτυχία.

        Λοιπόν  θ’ ἀγαπήσω  ἐνόσω  ζῶ.

        Ὁ  φθόνος  δέ  εἶναι  φθίσις , κακία.

        Οὐδέποτε  θέλω  φθονήσει  ἐγώ.

        Θεέ  τῆς  ἀγάπης , ἐνίσχυσόν  με

        Ἀγάπης  πλήρη  νά  ἒχω ψυχήν,

        Ἂν  ὃμως  φθονήσω , κατάστρεψόν  με

        Ὡς  ἂλλον  Κάϊν , Θεέ  μου .  Ἀμήν .

       

 

ΜΟΝΑΧΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Φίλοι μου γειά σας,

Ἡ σελίδα αυτή δημιουργήθηκε μέ τήν ἐλπίδα νά βοηθηθούν κάποιες ψυχές στήν πνευματική τους πορεία πρός τό Χριστό. Ἀπό τόν ἱστότοπο αὐτό θά θίγονται καθαρά ὀρθόδοξα πνευματικά θέματα. Εὐχόμαστε μέ τήν βοήθεια τοῦ τριαδικοῦ θεοῦ μας νά ἐξυπηρετήσει ἀπόλυτα τόν σκοπό γιά τόν ὁποῖο δημιουργήθηκε.