...ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ...

          Ἀνάστασις!                                                                                                                                             Τό κοσμοϊστορικώτερον καί τό χαρμοσυνώτερον γεγονός !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Ἡ ἑορτή τῶν ἑορτῶν καί ἡ πανήγυρις τῶν πανηγύρεων!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Ἡ βασιλίς καί κυρία τῶν ἡμερῶν τοῦ ἒτους, ἡ κλητή, ἡ ἁγία ἡμέρα.

          Ἀνάστασις!                                                                                                                                   Γεγονός ἀξιομνημόνευτον καί τόσον μέγα καί θεμελιῶδες, ὣστε ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία νά θεωρήση χρέος της,  ὃπως μᾶς  ὑπενθυμίζη αὐτήν εἰς τήν ἀρχήν ἑκάστης ἑβδομάδος.  

          Ἀνάστασις!                                                                                                                                           Ἡ ἡμέρα τοῦ θριάμβου τοῦ Πνεύματος καί τῆς ἀρετῆς, ἡ ἡμέρα ἡ μεγάλη και  ἐξαίρετος, εἰς τῆς ὁποίας τόν ἑορτασμόν ἐδόθη μοναδική τιμή καί αἲγλη.     

          Ἀνάστασις!                                                                                                                                           Τό ὑπέρτατον Σύμβολον τῆς πίστεώς μας  καί  ἡ  βάσις τῆς  Ὀρθοδόξου λατρείας.                               Ἂν ἀφαιρέση κανείς τήν  Ἀνάστασιν ἀπό τήν χριστιανικήν θρησκείαν, ἡ πίστις     ματαιοῦται  καί πάντα τά πιστευόμενα.   << Εἰ δέ Χριστός οὐκ ἐγήγερται, κενόν ἂρα τό κήρυγμα ἡμῶν, κενή δέ καί ἡ πίστις ἡμῶν>>  διαγγέλλει τό στόμα τοῦ Χριστοῦ, ὁ πνευματέμφορος Παῦλος.             

                                                                                                                                                                                           Ἀνάστασις!                                                                                                                                 Ἡμέρα θεία,  μεγαλοπρεπής,  ἱερά !                                                                                                         Κατ’ αὐτήν τήν ἁγίαν ἡμέραν ὁ Χριστός ἀνέστη, ὁ     θάνατος κατηργήθη, ὁ ἃδης ἐσκυλεύθη, τό γένος τῶν  ἀνθρώπων συνανέστη τῶ ἀναστάντι Χριστῶ,  τό σκότος  ἐλύθη,  ἡ προπατορική πληγή  ἰάθη, ἡ ἁμαρτία ὁλοσχερῶς συνετρίβη καί ὁ ἂνθρωπος ἐγένετο κληρονόμος τῆς  Βασιλείας  τῶν  Οὐρανῶν.                                                                                                                                                                                 <<Αὓτη ἡ ἡμέρα, ἣν  ἐποίησεν ὁ Κύριος , ἀγαλλιασώμεθα καί εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῆ>>   ἂδει προφητικώτατα ὁ θεῖος Ὑμνωδός.                                                                                               Λαμπροφόρος Ἀνάστασις ! Πηγή τῆς χαρᾶς καί τῆς αἰσιοδοξίας, πηγή  τῆς  ἐλπίδος,  τῆς  εἰρήνης,  τῆς  δυνάμεως !                                                                                                                                         Ποία καρδία δέν πάλλεται ἐκ χαρᾶς ἐπί τῶ ἀκούσματι τῆς λέξεως Ἀνάστασις;  Ποία ψυχή δέν σκιρτᾶ ἐκ πνευματικῆς ἀγαλλιάσεως  καί  εὐφροσύνης;                                                                                        Ὁ Χριστός ἐγένετο ὁ θριαμβευτής τοῦ ἃδου καί τοῦ θανάτου, ὁ Χριστός ἀνέτειλεν ὑπέρ τόν ἣλιον. Ἐκ τοῦ τάφου θανατώσας τόν θάνατον διά τοῦ θανάτου.  Ἐκ τοῦ τάφου του ἀνέτειλεν ἡ χαρά,  ἡ  εἰρήνη, ἡ  καλωσίνη !  Ἐκ τοῦ θεοδόχου τάφου του προέκυψεν ἡ ζωή, ἡ ἀγάπη καί ἐπήγασαν χείμαρροι πρωτοφανοῦς φωτός. Ὁ τάφος τοῦ Κυρίου κατέστη τό σεβασμιώτερον σημεῖον τῆς γῆς, διότι ἐν αὐτῶ ἀπετέθη ὡς νεκρός ὁ ἀθάνατος.                                                                                                        Σωτηρία καί ἀθανασία ἀνέτειλεν ἀπό τόν Ζωοδόχον τάφον του. Πῶς λοιπόν νά μή κατέχη  χαρά τάς ψυχάς τῶν Χριστιανῶν  ἐπί τῆ Ἀναστάσει τοῦ Σωτῆρος, ἀφοῦ τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως  ἐλάμπρυνε τό πρόσωπον τῆς γῆς καί ἒφθασε μέχρι τῶν κευθμώνων τοῦ ἃδου;                                                                Ὁ Χριστός κατέβη μέχρις   ἃδου διά νά ἀπελευθερώση τούς δεσμώτας.  Ἡ  Ἀνάστασις τοῦ Ἰησοῦ  ἒγινεν ἡ γέφυρα ἡ μετάγουσα ἐκ γῆς πρός οὐρανόν, ἐκ τῶν προσκαίρων πρός τήν ἀληθινήν μακαριότητα.  Οἱ πρό Χριστοῦ ἀποθνήσκοντες, κατήρχοντο εἰς τά σκοτεινόμορφα βασίλεια τοῦ ἃδου, ἐνῶ μετά τήν Ἀνάστασιν τοῦ Σωτῆρος αἱ ψυχαί μεταβαίνουσιν εἰς τήν αἰώνιον χαράν καί εὐφροσύνην.                                                                                                                                                  <<Ἀναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν λαοί,  Πάσχα  Κυρίου  Πάσχα. ἐκ γάρ θανάτου πρός ζωήν , καί ἐκ γῆς πρός οὐρανόν Χριστός ὁ Θεός, ἡμᾶς διεβίβασεν ἐπινίκιον ἂδοντας>>. Κατ’ αὐτήν τήν ἡμέραν ἒλαβε πέρας τό μέγα καί προαιώνιον μυστήριον  τῆς βουλῆς τοῦ Θεοῦ διά τήν θέωσιν καί τήν λύτρωσιν τοῦ ἀνθρώπου.

Ἡ  Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ προμηνύει, ἐπισφραγίζει καί ἐπικυρώνει  καί τήν ἰδικήν μας ἀνάστασιν καί ἀποτελεῖ ἐγγύησιν  τῆς μελλούσης ζωῆς.                                                                                               <<Εἰ πιστεύομεν, ὃτι  Ἰησοῦς ἀπέθανε καί ἀνέστη, οὓτω καί ὁ Θεός τούς κοιμηθέντας διά τοῦ Ἰησοῦ ἂξει σύν αὐτῶ>> διαβεβαιώνει ὁ θεῖος Παῦλος.                                                                                          Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ τό βάθρον τῆς χριστιανικῆς πίστεως.  Ὁ Γολγοθᾶς ὑπῆρξεν ἡ πάλη ζωῆς καί θανάτου, ὁ θρίαμβος τῆς ἀδικίας καί τοῦ φθόνου.                                                                   Ἡ  Ἀνάστασις ὑπῆρξεν ὁ θρίαμβος τῆς δικαιοσύνης καί τῆς ἀγάπης.                                                                                                                                                                                                                          Ἡ Ἀνάστασις εἶναι ἡ πηγή τῆς δυνάμεως,  δι’ ἧς δυνάμεθα πατεῖν  ἐπάνω ὂφεων καί σκορπίων καί ἐπί πᾶσαν τήν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ.                                                                                                                                                                       Ὁ Χριστός διά τῆς Ἀναστάσεως  ἐδίδαξεν , ὃτι πάντοτε τοῦ θριάμβου προηγεῖται ὁ κόπος, τῆς νίκης ἡ θυσία, τῆς χαρᾶς ἡ θλίψις,  τῆς ζωῆς ὁ θάνατος.                                                                                                                                                                                                                                                                Ἂς οἰκειοποιηθῶμεν και  ἡμεῖς τήν ἐκ τοῦ τάφου  τοῦ Κυρίου  ἀνατείλασαν χαράν καί δύναμιν.                                                                                                                                                                             Χριστός ἀνέστη !  ψάλλουν ὃλοι , μικροί και μεγάλοι. Εἶναι  ὓμνος χαρᾶς καί θριάμβου πρός τόν Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν καί καθελόντα τοῦ θανάτου τό κράτος.                                                                                                                                                                                                                                           Ἂς ὑμνήσωμεν  καί ἡμεῖς ἀγαλλομένη τῆ ψυχῆ τόν Ἀναστάντα Κύριον καί ἂς ψάλωμεν ὓμνους νικητηρίους πρός τόν ἐν δεξιᾶ τοῦ Πατρός καθήμενον καί ὑπέρ ἡμῶν ἐντυγχάνοντα.                                                                                                                                                                                          <<Χριστός ὁ ἀποθανών , μᾶλλον δέ καί ἐγερθείς,  ὃς καί ἒστιν  ἐν δεξιᾶ τοῦ  Θεοῦ , ὃς καί ἐντυγχάνει ὑπέρ ἡμῶν>>  διακηρύττει  τρανῶς ὁ οὐρανοβάμων  Ἀπόστολος.                                                            Ἂς ἑορτάσωμεν  << Πάσχα  τό μυστικόν >>  ἀπελευθερούμενοι , ὡς  οἱ Ἰσραηλῖται ἐκ τῶν Αἰγυπτίων , καί ἡμεῖς ἐκ τῶν δεσμῶν τῆς ἁμαρτίας.  Ἂς ἐγερθῶμεν ἐκ τῶν νεκρῶν ἒργων τῆς ἁμαρτίας , ἳνα  << ὣσπερ ἠγέρθη Χριστός ἐκ νεκρῶν  διά τῆς δόξης τοῦ Πατρός , οὓτω καί ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν >>.                                                                                                                                           Οὓτω θά αἰσθανθῶμεν τό βαθύ νόημα τῆς  Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ  καί θά ψάλλωμεν ἐπαξίως.                                                                                                                                                                                          << Αὓτη  ἡ  κλητή  καί ἁγία  ἡμέρα ,  ἡ μία τῶν  Σαββάτων ἡ βασιλίς καί κυρία , ἑορτῶν  ἑορτή  και  πανήγυρις ἐστι  πανηγύρεων , ἐν  ἧ εὐλογοῦμεν  Χριστόν  εἰς  τους  αἰῶνας >> .  

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Φίλοι μου γειά σας,

Ἡ σελίδα αυτή δημιουργήθηκε μέ τήν ἐλπίδα νά βοηθηθούν κάποιες ψυχές στήν πνευματική τους πορεία πρός τό Χριστό. Ἀπό τόν ἱστότοπο αὐτό θά θίγονται καθαρά ὀρθόδοξα πνευματικά θέματα. Εὐχόμαστε μέ τήν βοήθεια τοῦ τριαδικοῦ θεοῦ μας νά ἐξυπηρετήσει ἀπόλυτα τόν σκοπό γιά τόν ὁποῖο δημιουργήθηκε.