ΠΕΡΙ ΠΡΑΟΤΗΤΟΣ

 

                                                                                                                    Πραότης εἶναι μία ἀκλινής κατάστασις τοῦ νοός, ἢτις μένει ἡ αὐτή καί εἰς τάς τιμάς καί εἰς τάς καταφρονήσεις. Πραότης εἶναι τό ἒρεισμα τῆς ὑπομονῆς, ἡ θύρα ἣ κάλλιον ἡ μήτηρ τῆς ἀγάπης, ἡ προϋπόθεσις τῆς διακρίσεως,  ἡ πρόξενος τῆς ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν, τό θάρρος τῆς προσευχῆς. Ἡ πραότης εἶναι συνεργός εἰς τήν ὑπακοήν, ὁδηγός εἰς τήν ἀδελφωσύνην, χαλινός τῆς μανίας, κόψις τοῦ θυμοῦ, μίμησις τοῦ Χριστοῦ. Ἡ πραεῖα ψυχή εἶναι θρόνος τῆς ἁπλότητος, ἐνῶ ὁ νοῦς τοῦ ὁργίλου δημιουργός τῆς πονηρίας.  Ἡ  ἠπία ψυχή δεχθήσεται ἐν ἑαυτῆ τούς λόγους τῆς σοφίας. Ἡ εὐθεῖα ψυχή συζῆ μετά τῆς ταπεινώσεως, ἐνῶ ἡ πονηρά ὑπηρετεῖ τήν ὑπεριφάνειαν.

Ἃγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος.

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Φίλοι μου γειά σας,

Ἡ σελίδα αυτή δημιουργήθηκε μέ τήν ἐλπίδα νά βοηθηθούν κάποιες ψυχές στήν πνευματική τους πορεία πρός τό Χριστό. Ἀπό τόν ἱστότοπο αὐτό θά θίγονται καθαρά ὀρθόδοξα πνευματικά θέματα. Εὐχόμαστε μέ τήν βοήθεια τοῦ τριαδικοῦ θεοῦ μας νά ἐξυπηρετήσει ἀπόλυτα τόν σκοπό γιά τόν ὁποῖο δημιουργήθηκε.