ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΟΥ ΓΗ ΧΑΡΑΝ ΜΕΓΑΛΗ

                Αὐτό εἶναι τό γλυκύ, τό θεσπέσιον, καί  οὐράνιον μήνυμα πού ἒστειλεν ὁ Πανάγαθος  Θεός πρός τόν ἁμαρτωλόν καί πλανημένον  ἂνθρωπον, τόν ἂνθρωπον, ὁ ὁποῖος ἐκυλίετο θλιβερά μέσα εἰς τόν εἰδεχθῆ βοῦρκον καί τό ἀπαίσιον τέλμα, τῆς φοβερᾶς ἁμαρτίας καί τοῦ φρικιαστικοῦ σκότους. Καί τό μήνυμά του αὐτό τό πάναγνον, τό ἒστειλε μέ τόν Πρωτοστάτην του Ἀρχάγγελον Γαβριήλ, εἰς τήν  Ἂφθορον  καί  Ἀμόλυντον Παρθένον Μαρίαν.  

          Ὁ ἐσκοτισμένος ἂνθρωπος, πνιγμένος μέσα εἰς τόν βόρβορον τῆς ἁμαρτίας καί τῆς ψυχικῆς φθορᾶς, ἒπαιρνεν ὁριστικά πλέον τόν δρόμον διά τήν καταστροφήν καί τόν ὂλεθρον.  Ὁ Πανυπεράγαθος ὃμως Θεός, ἐλυπήθη τά ἁμαρτωλά μά ἀγαπημένα του Πλάσματα, τούς ἀνθρώπους, καί ἀπεφάσισε νά σώση τήν ἀνθρωπίνην συνείδησιν  ἀπό τόν ἐπικίνδυνον κατήφορον πού εἶχε πάρει. Ὁ οὐράνιος ΠΑΤΗΡ ἀπεφάσισε νά σώση τόν ἂνθρωπον, μά πρίν ἀπό τήν σωτηρίαν του , ἢθελε νά στείλη  τόν ΥΙΟΝ  καί ΛΟΓΟΝ του, διά νά σηκώση ἐπάνω εἰς τούς γερούς καί θείους του ὢμους τό καταθλιπτικόν βάρος τοῦ προπατωρικοῦ ἁμαρτήματος.

          Διά τόν σκοπόν αὐτόν, δηλαδή νά στείλη τόν ΥΙΟΝ καί  ΛΟΓΟΝ του, ἐδιάλεξε τήν ἁγίαν Κόρην ΜΑΡΙΑΝ, ἡ ὁποία εἶχεν ἀνατραφῆ εἰς τά ΑΓΙΑ τῶν ΑΓΙΩΝ.  Ἐδιάλεξε τήν Παρθένον ΜΑΡΙΑΝ , γιά νά συλλάβη εἰς τήν πανάμωμον γαστέρα της τόν ΥΙΟΝ του, καί νά τόν ἐνσαρκώση μέ τό Πανάχραντον αἶμα της. Κατεβαίνει ὁ Πρωτοστάτης  Ἂγγελος εἰς τήν γῆν, στέκεται ἁπαλά καί ἀθόρυβα ἐμπρός εἰς τήν ὁλόαγνην ΚΟΡΗΝ, ἀφήνει τήν θείαν του μορφήν, νά ἁπλώση ὃλην της τήν οὐράνιον γαλήνην, καί ἐνῶ  ὁ φωτοστέφανος τῆς ὑπερκοσμίας κεφαλῆς του λούζει μέ ἂπλετον φῶς τό ταπεινόν περιβάλλον τοῦ πτωχικοῦ σπιτιοῦ, τῆς προσφέρει ἓνα ἁγνόν καί μυρωμένον κρίνον σἂν τήν ἁγνήν καί μυρωμένην ψυχήν της, καί τῆς λέγει:  ΧΑΙΡΕ ΜΑΡΙΑ ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ:  Ἐσύ ΜΑΡΙΑ, διά Πνεύματος Ἁγίου θά συλλάβης εἰς τήν Πανάμωμον κοιλίαν σου καί θά ἐνσαρκώσης μέ τό Πανάχραντον αἶμα σου τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ, καί θά μείνης παρθένος…  Ἡ ἁγία κόρη λίαν συγκινημένη, ἀπό τόν λόγον τοῦ Ἀρχαγγέλου, καί μέ μίαν οὐρανίαν ἀνατριχίλα μέσα της ἠρώτησε δειλά καί μέ ἀγωνίαν τόν  Ἂγγελον: Πῶς εἶναι δυνατόν νά γεννήσω τόν ΥΙΟΝ τοῦ ΘΕΟΥ, καί νά μείνω ΠΑΡΘΕΝΟΣ; Εἶναι θέλημα τοῦ Θεοῦ - εἶπεν ὁ  Ἂγγελος - ὁ ΘΕΟΣ ὃπου βούλεται νικᾶται φύσεως τάξις.  Θέλημα τοῦ Οὐρανίου Πατρός εἶναι νά γίνης ἐσύ ἡ σκάλα νά κατεβῆ εἰς τήν γῆν ὁ Θεός καί νά σώση τόν ἂνθρωπον τόν παραστρατημένον. Ἐπεκράτησε λίγη σιωπή, ὓστερα ἡ ΜΑΡΙΑ ἑνώνοντας τάς παλάμας, στρέφει μέ ταπείνωσιν τά δακρυσμένα μάτια της πρός τόν Οὐρανόν, ἀφήνει τήν θείαν σκέψιν της νά τῆς ἀνέλθη ἓως τόν φωτοβόλον θρόνον τοῦ Κυρίου καί ψιθυρίζει:  ἂς γίνει κατά τό ρῆμα του . Ἐγώ εἶμαι δούλη του.

          Ἀφοῦ θά γίνω ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ, θά μέ μακαρίζουν  ἀπό σήμερα ὃλαι αἱ γενεαί τῶν ἀνθρώπων…Καί μέσα εἰς ἐκείνην τήν οὐρανίαν καί θείαν στιγμήν, μέσα εἰς ἐκείνην τήν ἁγνήν ἀτμόσφαιραν  τῆς κατανυκτικῆς συνομιλίας οὐρανοῦ καί γῆς, ἠκούσθη ἡ φωνή τοῦ Ἀγγέλου πού εἶπε: Χαῖρε ὃρος τῆς ζωῆς ἀλατόμητον. Χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε. Μέ τάς λέξεις αὐτάς ἐχαιρέτισεν ὁ Θεός τόν ἂνθρωπον διά τῆς Παρθένου.

          Ἂς κλίνωμεν καί ἡμεῖς τό γόνυ τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος, εἰς τήν Μεγάλην Μάννα τοῦ Πόνου καί τοῦ Ἐλέους, ἡ ὁποία εἶναι ἡ Θεός μετά Θεόν, τά Δευτερεῖα τῆς Τριάδος κατέχουσα, καί ἂς εἲπωμεν πρός τήν Πανάχραντον καί Παναμώμητον κόρην, ἐνώπιον τῆς θαυματουργοῦ  Εἰκόνος  τῆς Κυρίας  ΓΛΥΚΟΦΥΛΟΥΣΗΣ  << ΧΑΙΡΕ ΘΗΣΑΥΡΕ τῆς ζωῆς ΑΔΑΠΑΝΗΤΕ,  ΧΑΙΡΕ ΝΥΜΦΗ ΑΝΥΜΦΕΥΤΕ  >>.

        

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Φίλοι μου γειά σας,

Ἡ σελίδα αυτή δημιουργήθηκε μέ τήν ἐλπίδα νά βοηθηθούν κάποιες ψυχές στήν πνευματική τους πορεία πρός τό Χριστό. Ἀπό τόν ἱστότοπο αὐτό θά θίγονται καθαρά ὀρθόδοξα πνευματικά θέματα. Εὐχόμαστε μέ τήν βοήθεια τοῦ τριαδικοῦ θεοῦ μας νά ἐξυπηρετήσει ἀπόλυτα τόν σκοπό γιά τόν ὁποῖο δημιουργήθηκε.