Η  ΑΓΑΠΗ  ΣΤΗΝ  ΚΑΙΝΗ  ΔΙΑΘΗΚΗ

  •       Ὁ  Θεός μᾶς ἀγάπησε, γιατί εἶναι πλούσιος σέ ἒλεος κι ἒχει ἀπέραντη ἀγάπη. Κι ἐνῶ ἢμασταν πνευματικά νεκροί ἐξ αἰτίας τῶν παραπτωμάτων μας, μᾶς ξανάδωσε ζωή μαζί μέ τό Χριστό. Μέ τή χάρη του ἒχετε σωθεῖ.                               ( Ἐφ.β’ 4-5 )
  •      Κοιτάξτε μέ πόση ἀγάπη μᾶς ἀγάπησε ὁ Πατέρας!  Ἡ ἀγάπη του εἶναι τόσο μεγάλη, ὣστε νά ὀνομαστοῦμε παιδιά τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτό ὁ κόσμος  δέ μᾶς καταλαβαίνει, γιατί δε γνωρίζει τό Θεό Πατέρα.                                        ( Α’  Ἰωάν. γ’  1  )
  •      Ὃποιος μέ ἀγαπάει θά τηρήση τό λόγο μου. Κι ὁ Πατέρας μου θά τόν ἀγαπήση, καί θά ἒρθουμε  σ’ αὐτόν καί θά κατοικίσουμε μαζί του. Αὐτός πού δέ μέ ἀγαπάει δέν ἀκολουθεῖ  τά λόγια μου.                                                                          (  Ἰωάν. Ιδ’  23,24  )
  •      Τί,  λοιπόν, μπορεῖ νά μᾶς  χωρίση  ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ  γιά μᾶς; Μήπως τά παθήματα, οἱ στενοχώριες, οἱ διωγμοί, ἡ πεῖνα, ἡ γύμνια, οἱ κίνδυνοι  ἢ  ὁ μαρτυρικός θάνατος;                                                                                               (  Ρωμ. η’  35  )
  •      Νά πῶς μάθαμε τί εἶναι ἡ ἀγάπη:  Ἐκεῖνος πρόσφερε τή ζωή του γιά χάρη μας. Ἒτσι ὀφείλουμε κι ἐμεῖς νά προσφέρουμε  τή ζωή μας γιά χάρη τῶν ἀδελφῶν μας.  Ἀλλά ἂν κάποιος πού ἒχει τά πλούτη τοῦ κόσμου δῆ τόν ἀδερφό του σέ κατάσταση ἀνάγκης καί δέν τόν σπλαγχνιστῆ,  πῶς ὁ ἂνθρωπος αὐτός νά ἒχη μέσα του ἀγάπη γιά τό Θεό;  Παιδάκια μου, ἂς μήν ἀγαπᾶμε μέ λόγια καί ὡραῖες φράσεις, ἀλλά μέ ἒργα καί ἀγάπη ἀληθινή.                                                                       ( Α’  Ἰωάν.  γ’  16-18 )
  •      Ἀγαπητοί μου, ἂς ἀγαπᾶμε ὁ ἓνας τόν ἂλλο, γιατί ἡ ἀγάπη προέρχεται ἀπό τό Θεό. Ὃποιος ἀγαπάει δείχνει ὃτι ἒχει ἀναγεννηθῆ ἀπό τό Θεό καί ὃτι γνωρίζει τό Θεό. Ὃποιος δέν ἀγαπάει δέν γνώρισε τό Θεό, γιατί ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη.  Ἒτσι ἀποδείχτηκε ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ για μᾶς.  Ἀπέστειλε  τόν Υἱό  του τό μονογενῆ στόν κόσμο γιά νά μᾶς χαρίση τή νέα ζωή, ἂν ἑνωθοῦμε  μ’αὐτόν.  Αὐτό εἶναι τό χαρακτηριστικό τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ὂχι ὃτι ἐμεῖς τόν ἀγαπήσαμε, ἀλλά ὃτι αὐτός μᾶς ἀγάπησε καί ἒστειλε τόν Υἱό του, πού θυσιάστηκε  γιά νά μᾶς  ἐλευθερώση ἀπό τίς ἁμαρτίες μας. Ἂν ὁ Θεός, ἀγαπητοί μου, ἒτσι μᾶς ἀγάπησε, ὀφείλουμε κι ἐμεῖς ν’ ἀγαπᾶμε ὁ ἓνας τόν ἂλλο.  Κανένας δέν ἀξιώθηκε ποτέ ὡς τώρα νά δῆ τό Θεό.  Ἂν ἀγαπᾶμε ὁ ἓνας τόν ἂλλο, εἲμαστε σέ κοινωνία μέ τό Θεό, καί ἡ ἀγάπη Του μέσα μας ἒχει ὁλοκληρωθῆ.                                                                                  (  Α’  Ἰωάν. δ’  7-12  )
  •    Κι ἐμεῖς γνωρίζουμε πιά τήν ἀγάπη πού μᾶς ἒχει ὁ Θεός κι ἐμπιστευόμαστε  τόν ἑαυτό μας σ’ αὐτήν. Ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη. Κι’ ὃποιος  ζεῖ μέσα στήν ἀγάπη ζεῖ μέσα στό Θεό, κι ὁ Θεός μέσα σ’ αὐτόν.  Ἒτσι καταλαβαίνουμε  πῶς  ἡ ἀγάπη ἒχει ὀλοκληρωθῆ μέσα μας:  Ὃταν ἀντιμετωπίζουμε τήν ἡμέρα τῆς κρίσεως μέ θάρρος. Γιατί κι ἐμεῖς ζοῦμε σ’αὐτό τό κόσμο, ὃπως ἒζησε Ἐκεῖνος.  Ὃποιος ἀγαπάει δέν φοβᾶται. Ἡ τέλεια ἀγάπη διώχνει τό φόβο. Γιατί ὁ φόβος σχετίζεται μέ τήν τιμωρία κι ὃποιος φοβᾶται τήν τιμωρία,  δείχνει πῶς δέν ἒχει φτάσει στήν τέλεια ἀγάπη. Ἒμεῖς ἀγαπᾶμε τό Θεό, γιατί ἐκεῖνος πρῶτα μᾶς ἀγάπησε.  Ἂν κάποιος πῆ << ἀγαπῶ τόν Θεό >>, μισεῖ ὃμως τόν ἀδερφό του, εἶναι ψεύτης.  Γιατί, πραγματικά, αὐτός πού δέν ἀγαπάει τόν ἀδερφό του τόν ὁποῖο βλέπει πῶς μπορεῖ νά ἀγαπάει τό Θεό, τόν ὁποῖο δέν βλέπει;  Αὐτή τήν ἐντολή μᾶς ἒδωσε ὁ Χριστός:  Ὃποιος ἀγαπάει τό Θεό πρέπει νά ἀγαπάει καί τόν ἀδερφό του.                                    (  Α’ Ἰωάν. δ’ 16-21 )
  •      Ἒχετε ἀκούσει πῶς δόθηκε ἡ ἐντολή: << ν’ ἀγαπήσης τόν πλησίον σου καί νά μισήσης τόν  ἐχθρόν σου >>,  Ἐγώ ὃμως σᾶς λέω:  Ν’ ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς σας, δίνετε εὐχές σ’ αὐτούς πού σᾶς δίνουν κατάρες, εὐεργετεῖτε αὐτούς πού σᾶς μισοῦν, καί προσεύχεστε  γι’αὐτούς πού σᾶς κακομεταχειρίζονται καί σᾶς καταδιώκουν.                                                                                                          (  Ματθ.  ε’ 43-44  )
  •      Ἂν μπορῶ νά λαλῶ ὃλες τίς γλῶσσες τῶν ἀνθρώπων, ἀκόμα καί τῶν ἀγγέλων, ἀλλά δέν ἒχω ἀγάπη γιά τούς ἂλλους, οἱ λόγοι μου ἀκούγονται σάν ἦχος χάλκινης καμπάνας ἢ σάν κυμβάλου ἀλαλαγμός. Κι ἂν ἒχω τῆς προφητείας τό χάρισμα κι ὃλα κατέχω τά μυστήρια κι ὃλη τή γνώση, κι ἂν ἒχω ἀκόμα ὃλη τήν πίστη ὣστε νά μετακινῶ βουνά, ἀλλά δέν ἒχω ἀγάπη, εἶμαι ἓνα τίποτα.   Κι ἂν ἀκόμα μοιράσω στούς φτωχούς ὃλα μου τά ὑπάρχοντα, κι ἂν παραδώσω στή φωτιά τό σῶμα μου γιά νά καῆ, ἀλλά δέν ἒχω ἀγάπη, σέ τίποτα δέ μ’ ὀφελεῖ.

Ἐκεῖνος πού ἀγαπάει ἒχει μακροθυμία, ἒχει καί καλοσύνη.Ἐκεῖνος πού ἀγαπάει δέ ζηλοφθονεῖ.Ἐκεῖνος πού ἀγαπάει δέν κομπάζει οὒτε ὑπερηφανεύεται.Εἶναι εὐπρεπής, δέν εἶναι ἐγωϊστής οὒτε εὐερέσθιτος.Ξεχνάει τό κακό πού τοῦ ἒχουν κάνει. Δέ χαίρεται γιά τό στραβό πού γίνεται, ἀλλά μετέχει στή χαρά γιά τό σωστό.Ἐκεῖνος πού ἀγαπάει, ὃλα τά ἀνέχεται. Σέ ὃλα ἐμπιστεύται, γιά ὃλα ἐλπίζει, ὃλα τά ὑπομένει.Ποτέ ἡ ἀγάπη δέν θά πάψη νά ὑπάρχη.(Α’Κορ. ιγ’1-8)

     Σᾶς δίνω μιά νέα ἐντολή, νά ἀγαπᾶτε ὁ ἓνας τόν ἂλλο.  Ὃπως σᾶς ἀγάπησα ἐγώ,νά ἀγαπᾶτε κι ἐσεῖς ὁ ἓνας τόν ἂλλο.  Ἒτσι θά σᾶς ξεχωρίζουν  ὃλοι πῶς εἶστε μαθητές μου, ἂν ἒχετε ἀγάπη ὁ ἓνας γιά τόν ἂλλο.

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Φίλοι μου γειά σας,

Ἡ σελίδα αυτή δημιουργήθηκε μέ τήν ἐλπίδα νά βοηθηθούν κάποιες ψυχές στήν πνευματική τους πορεία πρός τό Χριστό. Ἀπό τόν ἱστότοπο αὐτό θά θίγονται καθαρά ὀρθόδοξα πνευματικά θέματα. Εὐχόμαστε μέ τήν βοήθεια τοῦ τριαδικοῦ θεοῦ μας νά ἐξυπηρετήσει ἀπόλυτα τόν σκοπό γιά τόν ὁποῖο δημιουργήθηκε.