ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΙΣΑΡΑ

                Εἰς τήν βιβλιοθήκην  << Τζιζαιρίνι >>  τῆς Ρώμης εὑρίσκεται ἡ κατωτέρω ἐπιστολή,  σταλεῖσα πρός τόν Ρωμαῖον  αὐτοκράτορα Τιβέριον  ὑπό τοῦ Πουπλίου  Λεντούλου,  κυβερνήτου τῆς  Ἰουδίας, πρό τοῦ Ποντίου Πιλάτου.

                Ἡ ἐπιστολή αὓτη δίδει μίαν  ἁπλῆν  μά καί τόσον ἀληθινήν σκιαγραφίαν τοῦ Θεανθρώπου.    

                Ἢκουσα  ὦ  Καῖσαρ  ὃτι ἐπιθυμεῖς νά μάθης ὃτι σοί γράφω νῦν περί ἀνθρώπου τινός λίαν ἐναρέτου, καλουμένου  Ἰησοῦ  Χριστοῦ,  ὃν ὁ λαός θεωρεῖ  Προφήτην καί οἱ μαθηταί του  Θεόν,  λέγοντες ὃτι εἶναι  Υἱός  Θεοῦ.  Δημιουργοῦ τῶν Οὐρανῶν, τῆς γῆς καί παντός ὃ,τι ἐν αὐτῆ εὑρίσκεται καί ὑπάρχει. Ἀλήθεια  ὦ Καῖσαρ, καθ’ ἡμέραν ἀκούονται θαυμάσια πράγματα  περί τοῦ  Χριστοῦ, ἀναστάνει νεκρούς, καί ἀσθενεῖς ἰατρεύονται διά μιᾶς λέξεως καί μόνης.

                Εἶναι ἀνήρ μετρίου ἀναστήματος. Καλός τήν ὂψιν, περιβεβλημένος μέ μεγαλοπρέπειαν, ἰδίως κατά τό πρόσωπον ὣστε ὃσοι τόν κυτάζουν ἀναγκάζονται νά τόν ἀγαποῦν, καί  νά τόν σέβωνται.  Ἒχει τήν κόμην χρώματος καρύου ὡρίμου, ἐξυνουμένην μέχρι τῶν ὢμων του καί ἐκεῖθεν δέ μέχρι τῶν ὠμοπλατῶν του, διχάζεται δ’ αὓτη ἐν  τῶ μέσω ἂνωθεν, κατά τό σύστημα τῶν Ναζαρινῶν.

                Τό μέτωπόν του εἶναι λεῖον καί γαλήνιον, τό  πρόσωπόν του ἂνευ ρυτίδος, ἡ ρίς καί τά χείλη κανονικώτατα. Τό γένειόν του εἶναι πυκνόν καί τοῦ αὐτοῦ χρώματος τῆς κόμης, διχάζεται δέ  εἰς  τό μέσον . Τό  βλέμμα του εἶναι σοβαρόν καί  ἐμπνέει  φόβον, ἒχει δέ ἡλιακῆς ἀκτῖνος δύναμιν.  Οὐδείς  δύναται νά τόν παρατηρήση ἀτενῶς. Ὃταν ἐπιτιμᾶ φοβίζει, ὃταν δέ πράττη τοῦτο κλαίει.  Εἶναι   ἀξιαγάπητος καί  χαρίεις  μετά σοβαρότητος. Λέγουσιν ὃτι οὐδέποτε ἲδων αὐτόν νά γελᾶ  πολλάκις ὃμως νά κλαίη. Ἒχει ὡραίας τάς χεῖρας καί τούς βραχίωνας.  Ἐν τῆ συνομιλία  εὐχαριστεῖ  πάντας, δυσκόλως ὃμως φαίνεται. Ὃταν δέ φανῆ που, εἶναι μετριόφρων καί  ἒχει τό ὡραιότερον παράστημα τοῦ κόσμου. Εἶναι ὡραῖος,  ὡς ἡ μητέρα του, ἢτις εἶναι ἡ ὡραιοτέρα γυνή, ἣτις ποτέ ἐθεάθη εἰς τά μέρη ταῦτα.  Ἐάν ὃμως ἡ Σή, μεγαλειότης, ὦ Καῖσαρ, ποθῆ νά  ἲδη Αὐτόν πληροφόρησόν  με διότι θά σοί τόν στείλω πάραυτα.

                Πάντες  ἐν  Ἱερουσαλήμ  θαυμάζουσι τήν σοφίαν του, καίτι οὐδέποτε  ἐσπούδασέ τι, καί ὃμως εἶναι κάτοχος  πάσης ἐπιστήμης.  Πολλοί βλέποντες αὐτόν γελῶσιν, ἀλλά  ὃταν εὑρίσκωνται πρό αὐτοῦ τρέμουσι καί θαυμάζουσιν αὐτόν. λέγουσιν ὃτι οὐδέποτε ἂνθρωπος ὡς αὐτός  ἀνεφάνη εἰς τά μέρη ταῦτα. Τῆ ἀληθεία, ὡς μοί λέγουσιν οἱ  Ἑβραῖοι, οὐδέποτε ἐκηρύχθη διδασκαλία ὣς ἡ δικήτου.  Πολλοί  θεωροῦσιν αὐτόν  Θεόν.  Ἂλλοι πάλιν μοί  λέγουσιν ὃτι εἶναι ἐχθρός τῆς Σῆς μεγαλειότητος, ὦ Καῖσαρ.  Πολλαχῶς μέ ἐνοχλοῦσιν οἱ μοχθηροί αὐτοί  Ἐβραῖοι.  Λέγεται ὃτι αὐτός οὐδέποτε δυσηρέστησέ  τινα, ἀλλά ὃτι μᾶλλον  ἐποίησε τό ἀγαθόν. Ὃλοι ὃσοι ἐγνώρισαν αὐτόν εὐεργετήθησαν  παρ’ αὐτοῦ. Ὃμως  εἰς τήν Σήν μεγαλειότητα, ὦ Καῖσαρ, εἰς τήν πρό Σέ ὑπακοήν, εἰμί πρόθυμος, ὃτι διατάξης, θέλη ἐκτελεσθῆ.

                                                                      Ἐν  Ἱερουσαλήμ  Ἰνδικτιῶνος   7  Σελήνη  11

                                                                Τῆ  Σῆ μεγαλειότητι  πιστότατος και  εὐπειθέστατος                                                                                       ΠΟΥΠΛΙΟΣ  ΛΕΝΤΟΥΛΟΣ                                                                                           Κυβερνήτης τῆς  Ἰουδαίας.  

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Φίλοι μου γειά σας,

Ἡ σελίδα αυτή δημιουργήθηκε μέ τήν ἐλπίδα νά βοηθηθούν κάποιες ψυχές στήν πνευματική τους πορεία πρός τό Χριστό. Ἀπό τόν ἱστότοπο αὐτό θά θίγονται καθαρά ὀρθόδοξα πνευματικά θέματα. Εὐχόμαστε μέ τήν βοήθεια τοῦ τριαδικοῦ θεοῦ μας νά ἐξυπηρετήσει ἀπόλυτα τόν σκοπό γιά τόν ὁποῖο δημιουργήθηκε.