‘’Στῶμεν καλῶς στῶμεν μετά φόβου…’’

 

            Φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν, εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος, οὗτος Κριτὴς ἐστιν, ἐνθυμήσεων καὶ ἐννοιῶν καρδίας, μηδεὶς εἰσέλθῃ πειράζων, τὴν πίστιν τὴν ἀμώμητον, ἀλλ' ἐν πραότητι καὶ φόβῳ, Χριστῷ προσέλθωμεν, ἵνα λάβωμεν ἔλεον, καὶ χάριν εὕρωμεν, εἰς εὔκαιρον βοήθειαν.     Κυρική τῶν βαῒων ἑσπέρας τριώδιον σελίς 358.

          Οἱ Παλαιότεροι Ἁγιορεῖται Πατέρες, οἱ πρίν ἀπό ἡμᾶς τούς  νεωτέρους  Ζήσαντες καί καλῶς τελειοθέντες ἐν Ἁγίω Ὂρει, εἶναι οἱ Πατέρες ἐκεῖνοι, οἱ θαυμαστοί Μοναχοί καί Ἱερομόναχοι, οἱ ὁποῖοι μέ τήν θεάρεστον ζωήν των, μέ τήν ἀγαθήν προαίρεσιν, ἀλλά καί τήν ἐνάρετον καί κατά Θεόν Κοινοβιακήν καί Ἡσυχαστικήν ζωήν των, ἐδῶ στό Περιβόλι τῆς Παναγίας μας, ἀνέπαυσαν τόν θεόν, τήν κυρίαν θεοτόκον, καθώς καί τούς ἀνθρώπους πού συναναστράφησαν ἐπί ἒτη πολλά.

          Οἱ Πατέρες ἐκεῖνοι, τούς ὁποίους ἀπό τό ἒτος 1965 ἐγνώρισα καί ἒζησα, ἦλθαν στό  Ὂρος, ὡς ξένοι καί ὡς ξένοι ἒφυγαν γιά τήν ἂλλη ζωή.

          Ἦσαν καλοκάγαθοι καί ἁπλοῖ, ὁλιγογράμματοι ἢ τελείως ἀγράμματοι, ἓνεκα τῶν πολλῶν καταστάσεων πού πέρασαν στήν προηγούμενη ζωή τους.                                                    Ἂλλοι  Ἠγούμενοι Κοινοβιᾶται, ἂλλοι γέροντες μέ  Συνοδεία Μοναχῶν, ἂλλοι ταπεινοί καί ἂριστοι ὑποτακτικοί, καί ἂλλοι μέ  διάφορα  χαρίσματα καί ἀρετές ἐστολισμένοι.

          Τότε, μέσα στό  Ἃγιον  Ὂρος, ‘’κυκλοφοροῦσε’’ ἓνα γνήσιο Ἁγιορείτικο  Πνεῦμα  ταπεινόσεως, ἓνα φρόνημα  Ἃγιον, ἓνας Μοναχικός καί Καλογερικός Χαιρετισμός χωρίς χειραψίες καί ἀγκαλιάσματα, ὃπως σήμερα.

          Τότε, τό  Ἃγιον  Ὂρος, ἐυωδίαζε ἀκόμη ἀπό Καλογερική Ἁγιορείτικη ζωή, διότι ὃλοι οἱ Πατέρες ζοῦσαν ἐν μετανοία.

          Τότε, ἡ ἒρημος τοῦ  Ὂρους, Κατουνάκια, Ἃγιος Βασίλειος, Κερασιά, Καυσοκαλύβια, Ἃγιος Νεῖλος, Χαῒρι, Ρουμανική Σκήτη καί τοῦ κυρ-Ἠσαῒου, τόποι καί περιοχές πού εὐωδιάζουν ἀκόμη σήμερον, ἀπό τόν ἱδρῶτα, τόν ἀγῶνα καί τήν Ἀσκητικήν, Ἐρημικήν καί ἡσυχαστικήν ζωήν τῶν Πατέρων ἐκείνων.

          Τό  Ἃγιον  Ὂρος εἶχε καί  πρέπει νά ἒχει τήν δική του πνευματική, ἀσκητική καί καλογερική ζωή, δέν πρέπει νά ὑπάρξη ἀλοίωσις αὐτῆς τῆς ζωῆς.

          Δέν πρέπει ἐμεῖς οἱ νεώτεροι, Μοναχοί, Ἱερομόναχοι, Ἡγούμενοι, Γέροντες καί ὑποτασόμενοι  Ἁγιορεῖται νά διαμορφώσουμε, νά ἀλλοιώσουμε, νά ἀντικαταστήσουμε καί νά διαφοροποιήσουμε οὐδέν ἀπό ὃσα παρελάβωμεν ἀπό τούς Ἁγίους ἐκείνους Πατέρας.

          Θά  ἦτο, ἲσως προσβολή, παρακοή, περιφρόνηση, ἀνταρσία καθώς καί ἀπείθεια, πρός ἐκείνους τούς πατέρας ἀπό ἡμᾶς, ἂν δέν τιμήσουμε καί δέν ἀξιοποιήσουμε περισσότερο ἐκεῖνα πού παρελάβαμε ἀπό αὐτούς, κυρίως τήν πνευματικήν αὐτῶν κληρονομίαν, ἀλλά καί τήν ἐξ οὐρανοῦ δοθεῖσαν εἰς αὐτούς τούς παλαιούς, καί εἰς ἡμᾶς κατά σειράν, ἁγίαν καί ἱερᾶν Ἁγιορειτικήν Παράδοσιν.

          Περισσότερον ὃλων τούτων - ταπεινά φρονῶ - ὃτι πρέπει νά παραμείνωμεν ἀκλόνητοι καί σταθεροί, ἒναντι τῶν σημερινῶν πνευματικῶν προβλημάτων, πού ἀπασχολοῦν τόν Ἱερόν τοῦτον τόπον, τῆς κυρίας θεοτόκου, τῆς Παναγίας μας.

                Οἱ πρῶτες λέξεις τοῦ τροπαρίου: φοβερόν τό ἐμπεσεῖν…. μέ τρομάζουν ὡς Ἁγιορείτη, ὂχι ὃτι θά χάσω κάτι ὑλικό, ἀλλά μήπως δέν συμφωνῶ μέ ἐκείνους τούς πατέρας, μήπως κυρίως λυπήσω τήν κυρίαν Μας θεοτόκον, τήν Ἁγιορείτησα καί κοινήν Μητέρα ὃλων τῶν ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ  ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ, τήν ὁποῖαν ὁ Ἁγιώτατός μου Κύριλλος  Ἀλεξανδρείας ἀνεκήρυξε θεοτόκον, ἐξωστρακίζοντας τόν αἱρετικώτατον Νεστώριον καί τήν βλασφημίαν αὐτοῦ, ὀνομάζοντας τήν Παναγία Μας Χριστοτόκον καί ὂχι θεοτόκον, τό 431 μετά Χριστόν, ὡς πρῶτος καί ἀρχηγός τῆς ἐν Ἐφέσω  Γ ! τρίτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου.

                Τό:  φοβερόν τό ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας θεοῦ ζῶντος…. μέ φοβίζει καί μέ τρομάζει ἀκόμη, ἐνθυμούμενος τί λέγει ἡ Ἐκκλησία μας γιά θέματα αἱρετικά καί πνευματικά.                                                Ἡ  Ἐκκλησία ἀναφέρει τό:   Ὣς ἒδοξε τῶ Κυρίω.                                                                      Αὐτό σημαίνει ὃτι,ἐντός τῆς ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ ἡ γνώμη τοῦ Κυρίου Μας Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι:                                                                                                             Αὐτή.                                                                  Θεορητικῶς  καί  ἐμπράκτως αὐτό σημαίνει ὃτι:  Ἡ τοποθέτησις τῆς Εἰκόνος τοῦ Κυρίου Μας  Ἰησοῦ  Χριστοῦ, εἰς τόν Δεσποτικόν  θρόνον  τῆς  Πρώτης  Οἰκουμενικῆς  Συνόδου, ὑπό τοῦ Ὀρθοδόξου Βασιλέως  Μεγάλου Κων/νου:

ΩΣ ΕΔΟΞΕ ΤΩ ΚΥΡΙΩ, καί ὂχι ὡς ἒδοξε τῶ Βασιλείω Γοντικάκι προηγουμένω τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων.

          Ἒτσι  ἡ ‘’Παρακαταθήκη’’ Μάϊος - Ἰούνιος 2017, τεῦχος 114, σελίδα 2α  δημοσιεύει ὡς πραγματικό κείμενο τοῦ Ἁγίου Ὂρους τήν << Ἒμπονο Κραυγή>> τῆς Παναγούδας, ἀλλά καί τῶν ἂλλων Κελλιωτῶν Πατέρων, καί ὂχι τήν <<ἒκθεση εὐσεβῶν ἰδεῶν>>  γραμμένη ἀπό τόν Ἰβηρίτη Προηγούμενο  π. Βασίλειο Γοντικάκη, πού ὑπέγραψαν οἱ 15 δεκαπέντε Μονές, ἐκτός ἀπό τούς 5 πέντε <<μεγάλους>> (πέντε Μοναστήρια) μέ γραπτή δήλωσή τους, καί ἐξέφρασαν τήν ἀντίθεσή τους στό κείμενο τῆς  Ἐκτάκτου Διπλῆς  Ἱερᾶς Συνάξεως ( Ε.Δ.Ι.Σ.) τοῦ Ἁγίου Ὂρους.

          Ὃταν οἱ <<μεγάλοι>> δέν στέκονται στό ὓψος τῶν περιστάσεων, τότε κάνουν τόν Σταυρό τους οἱ <<μικροί>> καί μπαίνουν μπροστά στόν ἀγῶνα. ( Παρακαταθήκη αὐτόθι σελίς 2α ).

           Διατί δέν εἶναι περισσότερο προσεκτικοί οἱ σημερινοί  Ἁγιορεῖται ;

<< Ὁ λογικός ἀνήρ, αὐτός ἑαυτόν θεωρῶν, δοκιμάζει τά πρέποντα καί τά συμφέροντα αὐτῶ, καί τίνα μέν ἲδια τῆς ψυχῆς ὑπάρχει καί ὠφέλειμα, τίνα δέ ἀλλότρια αὐτῆς, καί οὓτω φεύγει τά βλάπτοντα τήν ψυχήν ὡς ἀλλότρια καί χωρίζοντα αὐτόν τῆς ἀθανασίας». (ἁββᾶ  Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου).(φιλοκαλία τόμος Α! σελίδα 5 παράγραφος  ε!)

Ὁ Ἀββᾶς  Ἀντώνιος:

          << Ἦτο δέ καί εἰς τήν πίστιν εὐσεβέστατος καί τῆς ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδοξίας τηρητής ἀκριβέστατος τόσον, ὣστε δεν ἢθελε ποτέ νά συνομιλήση φιλικά μέ αἱρετκόν τινα, ἀλλά πολύ τούς ἐχθρεύετο…. Παρήγγελε δέ εἰς  ὃλους τούς πιστούς νά μή τούς πλησιάζουν, ἐπειδή ἡ φιλία αὐτῶν εἶναι βλάβη ψυχῆς καί ἀπώλεια>>.  Συναξαριστής  Ἰανουαρίου  Ματθαίου Λαγγή. Σελίδα 372.

          << Μή ἀμελεῖτε εἰς τήν ἂσκησιν, ἀλλ’ ὣσπερ νά ἦτο ἡ τελευταία ἡμέρα σας, οὓτω καθ’ἑκάστην νά ἀγωνίζεσθε. Φυλάττεσθε ἀπό ρυπαρούς λογισμούς. Μή συγκοινωνεῖτε μέ τούς αἱρετικούς. Τηρεῖτε τήν τῶν Πατέρων Παράδοσιν. Πρό πάντων δέ τήν εὐσέβειαν εἰς τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, καθώς καί ἀπό τάς γραφάς ἐμάθετε>>. Συναξαριστής αὐτόθι σελίς 376.

          << Πεινάσατε, διψήσατε, γυμνητεύσατε, ἀγρυπνήσατε, πενθήσατε, κλαύσατε, στενάξατε τῆ καρδία ὑμῶν, δικιμάσατε εἰ  ἂξιοι  ἐστέ  τοῦ  Θεοῦ…>>.   ( ἁββᾶς  Ἀντώνιος  ὁ Μέγας ).

 

Γέρων Κύριλλος Μοναχός

       Κατουνακιώτης

 

 

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΟΚ… Σφοδρή επίθεση στους Μητροπολίτες από τον Μοναχό Μωυσή εκ Πρεβέζης.. “Αποδείξτε ότι δεν είστε ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ”… Ανήκετε σε μασονικές στοές….

                                           

                                                             

          Γράφει ο Βαφειάδης ΑναστάσιοςΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ο γνωστός μοναχός Μωυσής εκ Πρεβέζης, που υπέστη διωγμούς, ύβρεις, λάσπη, ταλαιπωρία, εξευτελισμό, δυσφήμηση, επειδή βοηθάει τους πιστούς και διαδίδει τα λόγια και τις πράξεις του Κυρίου,,,,, εξαπολύει σφοδρή επίθεση στους Μητροπολίτες, και τους καλεί να αποδείξουν με πράξεις, ότι δεν είναι αιρετικοί.

Μάλλον δύσκολο αυτό. Να αποδείξουν τι οι Μητροπολίτες; Αφού όποιος λαϊκός γνωρίζει 5 πράματα,,, όχι παραπάνω, μπορεί να αντιληφθεί από μόνος του ότι το σχίσμα στην εκκλησία δεν δημιουργείται από όσους δεν μνημονεύουν τον ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ,,, τον Βαρθολομαίο,,, όπως λέει και ο Πατέρας, Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής Μηλοχωρίου Πτολεμαϊδας…!!!!

Ο Χρυσόστομος Μεσσηνίας παρέδωσε Ορθόδοξο Ναό της Επισκοπής του, σε καθηρημένο παπικό Ιερέα;;;;;;;;

Αναρωτιέται ο Μοναχός,,, εφόσον είστε Ορθόδοξοι,,, γιατί διώχνεται Ορθόδοξους;;;; Αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει, βγαίνει από το όρια της Πνευματικής αγάπης..

Και συνεχίζει την επίθεση ο Μοναχός,,, ότι δεν είναι απλά αιρετικοί,, αλλά ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ……

Όλα αυτά που γράφει και αποκαλύπτει ο Μοναχός Μωυσής,, δεν πρέπει να περάσουν απαρατήρητα από κανέναν πιστό, αλλά αντιθέτως πρέπει να σας βάλει σε σκέψεις και να αναζητήσετε μόνοι σας πλέον, ο καθένας ξεχωριστά, να μάθετε την αλήθεια για όσους απολαμβάνουν ανέσεις κοσμικές, με παχυλούς μισθούς, υπό την κάλυψη των ράσων, ενώ οδηγούν στις ράγες τους πιστούς προς την αίρεση. Ο Κύριος είπε,,,, ερευνάτε τας γραφάς…. Και όχι όπως έχει γίνει ευρέως γνωστό το “πίστευε και μη ερεύνα”… Αυτό είναι μια απάτη, μια πλάνη, και μια εφεύρεση, που μοναδικό σκοπό έχει την αποχαύνωση των λαϊκών….

Διαβάστε παρακάτω τα συγκλονιστικά λόγια του Μοναχού Μωυσή εκ Πρεβέζης…..

ΠΡΟΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ

& ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

ΜΩΥΣΗΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΕΚ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

Το παρόν κείμενο στάλθηκε σε όλες τις Μητροπόλεις.

Σήμερα η διοικούσα Εκκλησία, έχει καταργήσει την Θεοδώρητη ελευθερία και το αυτεξούσιο. Απαιτεί αδιάκριτη υπακοή, σε πρόσωπα, ανεξαιρέτως εάν αυτά συνοδοιπορούν με την αλήθεια του Ευαγγελίου των Αγίων Πατέρων ή την αίρεση.

Χρησιμοποιούν ως δούρειο ίππο την αρετή της υπακοής, στο ποίμνιο τους και τους μοναχούς ούτως ώστε να περάσουν δυσδιάκριτα την Νεοπατερική Θεολογία-Οικουμενισμό ομολογώντας μισές αλήθειες και μισά ψεύδη.

Επιχειρείται η δια της βίας ψευδοσυνοδική κατοχύρωση αιρετικής εκκλησιολογίας και επιβολή αποφάσεων δέκα «προκαθημένων επισκόπων», με την συνεργία μυστικών υπηρεσιών των Η.Π.Α. Καθώς και οι διώξεις σε Ορθοδόξους προασπιστές της αληθούς πίστεως για το αυτοδίκαιο δικαίωμά μας της διακοπής μνημοσύνου αιρετίζοντος ή αιρετικού επισκόπου.

Το σχίσμα που μας επισυνάπτετε ότι δημιουργούμε στην Εκκλησία με την – κατά τους Ιερούς Κανόνες 31ο των Αγίων Αποστόλων και 15ο της Πρωτοδευτέρας Συνόδου – αποτείχιση που ακολουθούμε κατά την περπατημένη οδό των Αγίων μας και αποφάσεων από Συνόδους των Αγίων μας, το έχετε κάνει εσείς, συνεργεία των μασονικών στοών προεξάρχοντος του Αρχιαιρεσιάρχη Βαρθολομαίου.

Είπε ο Κύριος: Συμβιβασμούς με την παράταξη του διαβόλου δεν δέχομαι…εκείνος που δεν είναι εξ΄όλης της ψυχής μαζί μου, είναι εναντίον μου. Και εκείνος που δεν μαζεύει με εμένα τα πνευματικά πρόβατα μου, αυτός σαν άλλος λύκος τα σκορπίζει. Λουκ. 11,23. Ατράνταχτη απόδειξη γι αυτό είναι οι διωγμοί που μας έχετε εξαπολύσει.

«Εξαιτίας όμως των φαρισαίων δεν ομολογούσαν φανερά την πίστη τους, για να μην αφοριστούν και διωχθούν από τη συναγωγή». Ιωανν.12,42. Έτσι και εσείς, φοβάστε, μην σας καθαιρέσει ο πατριάρχης και χάσετε το βόλεμά σας.

Τότε που θα βρεθούν Ορθόδοξοι να κάνουν σύνοδο να καταδικάσει την αίρεση, όταν όλοι σας παραμένετε μέσα σ΄αυτήν με την αποδοχή της, μνημονεύοντας; Γιατί έτσι λέτε, ότι δεν μπορούμε να σταματήσουμε την μνημόνευση έως ότου να γίνει Οικουμενική Σύνοδος να καταδικάσει τον πατριάρχη ως αιρετικό. ΨΕΥΔΕΣΘΕ !!

Οι συχνές συναναστροφές και διάλογοι με τους παπικούς μόλυναν τα πρώην Ορθόδοξα φρονήματά σας. Καθώς και οι παχυλοί μισθοί και τυχερά σας, όπως επίσης και το γεγονός, ότι εκεί που σπουδάσατε Θεολογία και μόνο Θεός δεν υπάρχει, μάθατε όχι Ορθόδοξη Θεολογία αλλά Οικουμενιστική.

Όταν η Θεολογικές γνώσεις δεν συμπορεύονται με την Ορθοδοξία και Ορθοπραξία και την βιωματική μετάνοια, στο τέλος μπορεί να καταντήσουν από μόνες τους, αυτούς που τις κατέχουν άριστα, Θεομάχους.

Πως είναι δυνατόν ένας Ορθόδοξος να διώχνει ένα άλλο Ορθόδοξο; Αυτό σημαίνει ότι κάποιος δεν είναι Ορθόδοξος. Και σύμφωνα με το λόγιο του Κυρίου: «Ει εμέ εδίωξαν και υμάς διώξουσιν», αλλά και από το Αγιολόγιο των Ομολογητών, Ορθόδοξοι ήταν πάντα οι διωκόμενοι. Το αυτό δείχνει και ο λόγος του Κυρίου: «Από αυτό θα σας καταλάβουν ότι είστε μαθητές μου, εάν έχετε αγάπη μεταξύ σας». Και η αγάπη, ποτέ δεν καταδιώκει, δεν συκοφαντεί, δεν ψεύδεται, δεν υποκρίνεται. Και συνεχίζει ο Κύριος και λέει: «αλλά ταύτα πάντα ποιήσουσιν υμίν δια το όνομά μου, ότι ούκ οίδασι τον πέμψαντά με. Ιωάνν. 15, 20-21.

Δεν αποδεχόμαστε τις αποφάσεις της Ψευτοσύνοδου της Κρήτης ως Ορθόδοξες, αλλά τις καταγγέλλουμε δημόσια ως αιρετικές. Οι 13 λόγοι που μας το επιβάλουν αυτό υπάρχουν στην επί αιρέσεως μήνυση που έχει καταθέσει η Ι.Μονή της Αγίας Παρασκευή Μηλοχωρίου, στις αυτοκέφαλες Εκκλησίες που δεν πήραν μέρος στην ληστρική Σύνοδο της Κρήτης.

Επειδή με Σύνοδο της Ιεραρχίας αποδεχθήκατε τις αποφάσεις της ψευτοσυνόδου της Κρήτης, είστε εκτός Εκκλησίας, αφού

αποσχιστήκατε αιρετικά από την Εκκλησία των Αποστόλων ως Σώμα Χριστού, και δεν έχετε το δικαίωμα να με καλείτε σε απολογία (Μητρόπολη Μεσσηνίας) για ανύπαρκτα παραπτώματα και να μου απαγορεύετε να κηρύττω το λόγο του Θεού στο λαό.

Κάθε κατηγορία εναντίον μου είναι ψευδής και συκοφαντική. Αδιαφορείτε για την αλήθεια και το όφελος του λαού, θέλετε να κλείσει το στόμα μου, γιατί αποκαλύπτεστε και επίσης γιατί βοηθιέται ο λαός.

Οι ακατανόμαστες εκφράσεις που χρησιμοποιείτε για κάθε εργάτη του Ευαγγελίου, πρώτον δείχνει το ποιόν σας και δεύτερο σηκώνει αγωγή και μήνυση από μέρους μας.

Εσείς που μας διώκετε, είσαστε Ορθόδοξοι (στα χαρτιά πλέον) χάρι στους διωγμούς που υπέστησαν οι Άγιοι μας από ομοϊδεάτες σας αιρετικούς. Και οι απόγονοί μας θα είναι Ορθόδοξοι χάρι στους διωγμούς που υφιστάμεθα εμείς σήμερα από εσάς τους Οικουμενιστές-αιρετικούς. Σας ευχαριστούμε εγκαρδίως που μας βάλατε στο δρόμο των μακαρισμών του Κυρίου.

Καταγγέλλω στους Ορθόδοξους πιστούς την διοίκηση της λεγόμενης «Εκκλησίας της Ελλάδος», ως, όχι μόνο αιρετική, αλλά και Αντίχριστη, σε μια άνευ προηγουμένου προδοσία. Για τον εξής λόγο:

Ο Κύριος είπε: «δεν μπορείτε να είστε δούλοι σε δύο Κυρίους». Ο Σιωνισμός μέσω της μασονίας έχει διεισδύσει σε πλείστα από τα ανώτατα κλιμάκια της Ιεραρχίας, των Μονών, ακόμα και στο Άγιον Όρος. Δεν μπορεί να είναι κάποιοι και μασόνοι και Ποιμένες του Χριστού.

Έκδηλο παράδειγμα οικουμενιστικού φρονήματος και πράξης ο Μεσσηνίας Χρυσόστομος. Πως είναι δυνατόν να παραδίδει Ορθόδοξο ναό της Επισκοπής του, σε πρώην καθηρημένο Ορθόδοξο Ιερέα και νυν παπικό τον κ. Γεώργιο Ντάγκα και να μην θέλει να δεχτεί ένα Ορθόδοξο μοναχό στην επισκοπή του να βοηθήσει το λαό με το Λόγο του Θεού, όπου ο ίδιος ο λαός μου το ζητάει. Κανείς σας δεν ενδιαφέρετε να μάθει τι κηρύττω, αλλά μόνο να μην κηρύττω;

Καταντήσατε στην ελεεινή κατάσταση, να απαγορεύετε σε πιστούς να με δεχτούν στα σπίτια τους να ακούσουν λόγο μετανοίας και να

τους απειλείται ότι θα τους αφήσετε ακοινώνητους! Αθεόφοβοι, μήπως έχετε και τα κλειδιά του παραδείσου;

Ποιος καθιέρωσε νόμους και δεοντολογίες για ευλογίες από τους μητροπολίτες, σε μας τους Ορθοδόξους, ενώ για τους αιρετικούς δεν υπάρχουν αυτοί, οι νόμοι; Από ποιους παίρνουν ευλογία οι Ιεχωβάδες, οι Πεντηκοστιανοί, οι δωδεκαθεϊστές, οι σατανιστές, οι μουσουλμάνοι να κηρύττουν τις πλάνες τους; Και ποιος τους εμποδίζει όταν αυτοί παρασέρνουν απροκάλυπτα τόσο κόσμο στην αίρεση και επομένως στην κόλαση;

Παραδέχεστε κάποιοι από εσάς ότι ο οικουμενισμός είναι αίρεση, αλλά τους μοναχούς και Ιερείς που θέλουν να τηρήσουν ακρίβεια στο θέμα της μνημόνευσης σας, τους διώχνετε.

Πως μας διώχνετε από τα μοναστήρια μας, που δώσαμε υπόσχεση υπακοής και ισοβίου εγκαταβιώσεως, εργαζόμενοι χρόνια πολλά, όπου εσείς ποτέ δεν πατήσατε ως υποτίθεται μοναχοί;

Χρησιμοποιείτε χωρία της Γραφής προς ίδιον όφελος και επιτέλεση των σκοπών σας. Παρερμηνεύετε, διγλωσσείτε, υποκρίνεστε!

Το λόγιο του Κυρίου: «Ο ακούων υμών εμού ακούει», ειπώθηκε στους Αποστόλους. Εσείς δεν είστε πλέον εις τύπον των Αποστόλων και διάδοχοι εις τα έργα, και φρονήματα τους, αλλά μόνο εις τα την διαδοχή της Ιεροσύνης την οποία και αυτή θα την χάσετε σε μία μελλοντική Πανορθόδοξη ή Οικουμενική Σύνοδο εάν δεν μετανοήσετε τώρα.

Αυτό που παπαγαλίζετέ στον ακατήχητο λαό όπου επίσκοπος εκεί και Εκκλησία είναι παπικό. Όπου υπάρχει αλήθεια εκεί είναι η Εκκλησία, έστω και εάν μείνουν μόνο τρεις πιστοί ακόμη και αν όλοι οι επίσκοποι είναι αιρετικοί, κατά τον Άγιο Θεόδωρο τον Στουδίτη.

Αν ήταν απροϋπόθετο: το «Πείθεσθε τις ηγουμένοις υμών και υπείκετε» του Αποστόλου Παύλου, Εβρ.13,17, τότε πως στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας έχουμε Ομολογητές, όπου χάρη στην αγία ανυπακοή τους σε Πατριάρχες και Επισκόπους, εμείς σήμερα είμαστε Ορθόδοξοι;

Δεν υπακούμε λοιπόν σε αποφάσεις και εντολές σας, ενόσω αποδέχεσθε τις αιρετικές αποφάσεις της Ψευδοσυνόδου της

Κρήτης και μνημονεύετε τις αιρετικές προϊσταμένες σας αρχές. Και αυτός ο Ιωάννης της Κλίμακος που υμνεί τόσο την υπακοή, προτάσσει την αντιλογία και ανυπακοή για θέματα πίστεως. (περί ταπεινοφροσύνης -9-). Το ίδιο και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Β΄επιστολή του, στιχ.9-11. Ο καιρός που θα εκπληρωθεί ο λόγος του Προφήτη Δαυίδ για λόγου σας: «Και οι Ιερείς αυτών εν ρομφαία έπεσον» Ψ 77, 63, είναι κοντά.

Γιατί λέτε ότι δεν ζητάω ευλογία, αφού δεν πρόκειται να μου την δώσετε ποτέ να βοηθήσω τον λαό, που εσείς τον έχετε εγκαταλείψει; Μήπως δεν ζήτησα στο μοναστήρι του Προφήτη Ηλία στην Πρέβεζα, από τον Ηγούμενο και από τον Μητροπολίτη Νικοπόλεως Χρυσόστομο; Φυσικά μου το αρνήθηκαν. Κανένας σας δεν θα μου έδινε. Κάνετε απόλυτη υπακοή, σε προϊσταμένους και δεν κάνετε στο θέλημα του Θεού που είναι στην παρούσα φάση, η Ορθόδοξη συμπαράσταση στο λαό και η κήρυξη μετανοίας.

«Επί της Μωσέως καθέδρας εκάθισαν οι γραμματείς και Φαρισαίοι (σήμερα εσείς οι δεσποτάδες)…..πάντα δε τα έργα αυτών ποιούσι προς το θεαθήναι τοις ανθρώποις. Πλατύνουσι γαρ τα φυλακτήρια αυτών και μεγαλύνουσι τα κράσπεδα των ιματίων αυτών, φιλούσι δεν την πρωτοκλισίαν εν τοις δείπνοις και πρωτοκαθεδρίας εν ταις συναγωγαίς και τους ασπασμούς εν ταις αγοραίς και καλείσθαι υπό των ανθρώπων ραββί ραββί..», έτσι και εσείς τώρα. Μόνοι σας επιλέγετε τους εαυτούς σας ως μητροπολίτες ή για να πώ την μαύρη αλήθεια, οι στοές. Μόνοι σας συνεδριάζετε, μόνοι σας αποφασίζετε.

Δεν θα έπρεπε να έχει και ο λαός λόγο, πρωτίστως αυτός για το ποιος θα είναι ο Επίσκοπός του; Δεν θα έπρεπε να γνωρίζει και να συμμετέχει και ο λαός σε αποφάσεις τόσο σοβαρές όπως στην Κρήτη; Καταργήσατε το συνοδικό σύστημα!! Ή μήπως τελικά Εκκλησία είστε μόνο εσείς;

Το καθήκον σας κατά το λόγιο του Κυρίου: «ο ηγούμενος ως ο διακονών», έχει αντικατασταθεί με ένα σύγχρονο πολιτικής φύσεως κατεστημένο, καταδυνάστευσης και περιφρόνησης του ποιμνίου. Καθώς μόνο απαιτείτε, (όπως για το παγκάρι, δοξολογίες, τραπεζώματα, αδιάκριτη υπακοή κ.α.) και δεν διακονείτε.

Για την πολύτιμη Ορθόδοξη πίστη μας, που είναι ένα κομμάτι της ψυχής μας, έχουμε όλοι λόγο για κάθε απόφαση που θα παρθεί.

Ερήμην του λαού, των μοναχών, ακόμα και των Ιερέων, πήρατε αποφάσεις, για να καθυποτάξετε την Ορθοδοξία μας στον πρόδρομο του Αντιχρίστου, πάπα. Δηλαδή εμμέσως πλην σαφώς οδηγείται την Ορθοδοξία, μέσω του Οικουμενισμού, στην Πανθρησκεία, που είναι το άρμα για να αναδειχθεί ο αντίχριστος.

Ο λαός είναι εντελώς ακατήχητος, από δική σας αδιαφορία και σκοπιμότητα.

Καλό είναι να μάθει ο Ελληνικός λαός, που άρχισε έστω και αργά κάτι να καταλαβαίνει, ότι εμείς οι μοναχοί που διωκόμαστε από σας τους αιρετικούς, είμαστε άμισθοι και ανασφάλιστοι κάποιοι. Ενώ εσείς πληρώνεστε με παχυλούς μισθούς από το αντίχριστο κράτος που δεν το ελέγχετε για τις παρανομίες του εις βάρος του ελληνικού λαού και της Ορθοδοξίας.

Σας καθυπόταξαν με τους μισθούς στα θελήματά τους. Κάποιοι από εσάς έχετε βίλλες – εξοχικά, όπως ο πατριάρχης και ο αρχιεπίσκοπος, λιμουζίνες, πισίνες, οδηγούς, υπηρέτες, φίλους, φιληνάδες, ακόμα και την πολιτική εξουσία στα χέρια σας, αφού πολλάκις έχετε στείλει την αστυνομία και εισαγγελείς για να πετάξετε μοναχούς και μοναχές από τα μοναστήρια τους, εκεί που έδωσαν υπόσχεση αφιέρωσης αληθινής στο Χριστό. Όχι σαν και εσάς. Τα έργα σας δείχνουν ότι δεν αγαπάτε τον Θεό, κάποιοι μάλιστα δεν πιστεύετε καν. Θα έλεγα ότι λειτουργείτε εντελώς αυταρχικά.

Τα 8 ΟΥΑΙ του Κυρίου βρίσκουν πλήρη εφαρμογή πάνω σας.

Σας ταιριάζει η πιο βαριά κουβέντα του Κυρίου μας προς στους Γραμματοφαρισαίους «γεννήματα εχιδνών». Όπως η έχιδνα τρώει την κοιλιά τής μάνα της, για να βγεί στη ζωή και την θανατώνει, έτσι και εσείς σκοτώνετε το λαό που σας προσκυνά, ως είς τύπον Χριστού, που δεν είστε, με την ψευδή, υποκριτική και Οικουμενιστική διδασκαλία σας.

Και μόνο για τη βλάσφημη δήλωση που έκανε στην Γενεύη ο Πατριάρχης το 1995, ότι «Όλες οι θρησκείες σώζουν», παραβαίνοντας το λόγιο του Κυρίου που είπε, «Εγώ είμαι η Οδός, η αλήθεια και η ζωή» και αλλού «Εγώ είμαι η θύρα των προβάτων», είναι αναθεματισμένος Γαλ. 1, 8 και Α’ Κορινθ. 16, 22.

Και εσείς συνεχίζετε να βλασφημείτε το Άγιο Πνεύμα στο Ιερό θυσιαστήριο, κοινωνώντας μαζί του και μνημονεύοντάς τον ωσάν να ορθοτομεί το Λόγο της Αληθείας. Αν δεν είστε Οικουμενιστές όπως διακηρύττετε κάποιοι από εσάς, δείξτε το στην πράξη, πρωτίστως με την διακοπή της μνημόνευσης του η οποία επιβάλλεται προ συνοδικής διαγνώμης και μη διαστρεβλώνετε την αλήθεια, σύμφωνα με το 15 κανόνα της πρωτοδευτέρας του Μ. Φωτίου και…..

Ο πατριάρχης πιστεύει και κηρύττει, σε αντίθεση με δεκάδες Συνόδους και εκατοντάδες Αγίους, ότι η παπική «εκκλησία» είναι κανονική και ο πάπας Ρώμης, επίσκοπος. Το 1991 στο Μπαλαμάντ του Λιβάνου αποδέχτηκε την θεία χάρη των μυστηρίων των παπικών καθώς και την Ουνία!!

Αλλάξατε το σύμβολο της πίστεως. Δηδαδή: «το πιστεύω εις μίαν, αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν». Και το «ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών».

Κατά την Θεία Λειτουργία, ζητούμε από το Θεό, την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Δεν ζητούμε την ενότητα και κοινωνία του Επισκόπου, διότι τότε θα δημιουργούσαμε ανθρώπινο σχήμα, ανθρώπινο σώμα με ανθρώπινη κεφαλή, το οποίο είναι η καρδιά και η όλη δομή του Παπισμού, είναι νεοαρειανισμός. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι Χριστοκεντρική και όχι ανθρωποκεντρική.

Κατά τον Άγιο Θεόδωρο, ο ελαττωματικός Επίσκοπος κατά την πίστη και τη ζωή, είναι, αυτός ο οποίος έχει κάνει σχίσμα στην Εκκλησία. Όσοι τον ακολουθούν τυφλά και αόριστα οδηγούνται και αυτοί δια μέσου αυτής της ανθρώπινης ενσωματώσεως, εκτός Εκκλησίας και φυσικά, εκτός σωτηρίας.

Ένας φονιάς, μπορεί να μετανοήσει και αυτόν-ούς που θα σκοτώσει, μπορεί η πανσωστική πρόνοια του Θεού να τους σώσει. Εσείς οι επίσκοποι που απαρνηθήκατε την Ορθοδοξία αποδεχόμενοι τις αιρετικές αποφάσεις της Ψευδοσυνόδου της Κρήτης, γίνεστε φονιάδες ψυχών, γιατί με την λανθασμένη και αιρετική καθοδήγηση ψυχών, τις κάνετε δυό φορές για την κόλαση.

Η αίρεσις δεν είναι τίποτε άλλο από την εισαγωγή και επικράτηση της ανθρώπινης λογικής, έστω και σε ένα μικρό θέμα, η οποία τίθεται σε αντικατάσταση του Λόγου του Θεού.

Ο Οικουμενισμός ή Θρησκευτικός Συγκρητισμός ή Γνωστικισμός περικλείει αιρέσεις οι οποίες ήδη έχουν καταδικασθεί από τους Αποστόλους, τις Οικουμενικές Συνόδους και τους Αγίους Πατέρες και προσφάτως είναι αίρεση κατεγνωσμένη και από τον νέο Πατέρα της Εκκλησίας, τον Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς.

Η μνημόνευση του επισκόπου κατά την Θεία Λειτουργία δηλώνει την ταυτότητα πίστεως επισκόπου και λαού, άρα σε καιρό αιρέσεως δηλώνει συμμετοχή στην αίρεση.

Οι λαϊκοί, όταν κινδυνεύει η πίστη, πρέπει να φεύγουν από τους Ιερείς που μνημονεύουν αιρετικό επίσκοπο, ή επίσκοπο που μνημονεύει τον αιρετικό πατριάρχη και να αγωνίζονται για την Ορθοδοξία, ομολογώντας τις αλήθειες τις πίστεως μας.

Αυτή η απομάκρυνση από εσάς τους αιρετικούς, που έχετε αποδεχθεί τις αιρετικές αποφάσεις της Ψευδοσυνόδου της Κρήτης, ονομάζεται αποτείχιση, δηλαδή χωρισμός από κάθε τι, επιβλαβές, νόθο και ξένο προς την Ορθοδοξία, και έτσι εξασφαλίζεται η παραμονή στην Εκκλησία των Αποστόλων ως Σώμα Χριστού.

Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης έγραφε: «Όταν οι Αρχιερείς δεν ορθοδοξούν, τότε τον λόγο να τον έχουν οι μοναχοί». Όπως και ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης έλεγε ότι: «Έργο του μοναχού είναι να αγρυπνεί και να μην ανέχεται να γίνεται κάποια καινοτομία στο Ευαγγέλιο».

Σε όλες τις Οικουμενικές Συνόδους, προεξήρχαν και αποφάσιζαν προς αποκατάσταση της Πίστεως μας, πρώην διωγμένοι και τραυματισμένοι σωματικά ομολογητές, όλοι προερχόμενοι από το τάγμα των μοναχών.

Θα ΄ρθει ο καιρός που θα αλλάξουν οι ρόλοι μας. Θα είστε εσείς οι υπόλογοι και οι καταδικαστέοι. Ευχόμαστε να μετανοήσετε το γρηγορότερο, γιατί, κατά την Θεολογία της Ιστορίας που περιέχεται στην Παλαιά Διαθήκη, όταν προδίδετε η Ορθόδοξη πίστη, δηλαδή όταν εκδηλώνεται αποστασία από τον Άγιο Τριαδικό Θεό, να ξεσπάνε εθνικές συμφορές. Και μέσα στα δεινά που καταφθάνουν, πολλοί από εσάς δυστυχώς θα χαθείτε!!

Σημειωτέον ότι δεν απαντήθηκαν επιστολές μου στον μητροπολίτη Νικοπόλεως και Πρεβέζης, όπου παραβρέθηκε και υπόγραψε στην Ψευδοσύνοδο της Κρήτης, καθώς και στους 19 Ηγουμένους του Αγίου Όρους όπου με γραπτή επιστολή, τους είχα ελέγξει για την

ύπουλη σιωπή τους, συνεπώς και συγκατάθεσή τους στις αιρετικές αποφάσεις της Κρήτης (Σεπτέμβρης 2016).

Σας προσκαλούμε όλοι οι αποτειχισμένοι, εντός της Εκκλησίας των Αποστόλων ως Σώμα Χριστού, Ορθόδοξοι μοναχοί, παρουσία και του λαού να μας αποδείξετε ότι δεν είστε αιρετικοί, σύμφωνα με την Γραφή, τους Αγίους Πατέρες και τους Ιερούς Κανόνες.

Εις από τους διωγμένους, αλλά και κανονικώς και νομίμως εγκαταβιών στην Ι.Μ. Αγίας Παρασκευής Μηλοχωρίου. Και τρίτη φορά διωχθείς από εσάς τους «Ορθοδόξους».

Μωυσής Μοναχός εκ Πρεβέζης

Σημείωση: Την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου στις 18:00 ο μοναχός Μωυσής θα μιλήσει κατά Κύριον λόγον για την αναγκαιότητα της μετάνοιας και πως ενεργείται αυτή. Στην περιοχή Μελισσίων, 17 Νοέμβρη & Αγίου Γεωργίου, έναντι του ναού του Αγίου Γεωργίου. 2ος όροφος.                                                                                                                                                                                                   ΓΕΡΩΝ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Ἒπεσε καί τό τελευταῖον προπύργιον τῆς Ὀρθοδοξίας.

          ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ  ἦταν γιά χίλια χρόνια τό προπύργιο τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ ἰσχυρός κυματοθραύστης, στόν ὁποῖο διαλύονταν τά κύματα τῶν αἰρέσεων καί τῶν πλανῶν. Σύμπασα ἡ Ὀρθοδοξία προσέβλεπε στούς ἁγιορεῖτες πατέρες γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν πάσης φύσεως προβλημάτων καί ἐπιθέσεων κατά τῆς Ἐκκλησίας.  Ἐκεῖνοι ἦταν μπροστάρηδες, ἀψηφώντας τό ὁποιοδήποτε προσωπικό κόστος.  Θυμίζουμε τίς ἑκατοντάδες μαρτυρικές θυσίες ἐπί ἐποχῆς ἸωάννουΒέκκου, γιά νά διαφυλαχτεῖ ἡ σώζουσα ὀρθόδοξη πίστη. Αὐτά συνέβαιναν στό παρελθόν, διότι στό παρόν τά πράγματα ἂλλαξαν ἂρδην. Τό ἁγιώνυμο  Ὃρος, ὃπως τό ξέραμε δέν ὑπάρχει, ἒχει ἁλωθεῖ καί ὑποταχτεῖ  ἀπόλυτα στά οἰκουμενιστικά σχέδια τοῦ Φαναρίου καί τῶν ὃπου γῆς οἰκουμενιστῶν. Τρανό παράδειγμα ἡ στάση σιγῆς καί ἀνοχῆς γιά τήν προδοσία τῆς Ὀρθοδοξίας στη <<Σύνοδο>> τοῦ Κολυμβαρίου.  Ἀκόμα πιό τρανό παράδειγμα ἡ άπαράδεκτη ἀνακοίνωση τῆς Ἒκτακτης  Διπλῆς  Συνάξεως τῆς 30ῆς  Ἰουνίου ἐ.ἒ., ἡ ὁποία προσπαθεῖ νά δικαιολογήσει τίς αὐθαιρεσίες καί τά ἀντορθόδοξα κείμενα τῆς <<Συνόδου>>  τῆς Κρήτης, νά <<κουκουλώσει>> μέ τόν πλέον ἀναιδῆ τρόπο τίς τεράστιες καί ἱστορικές εὐθύνες τῶν ἰθυνόντων της καί τό χειρότερο νά <<ἀποκοιμίσει>> τό λαό τοῦ Θεοῦ, ὃτι δῆθεν ὃλα βαίνουν καλῶς καί δέ δικαιολογεῖται καμιά ἀντίδραση!  Ἒφτασε δέ στήν κατάντια νά ψευδολογεῖ κιόλας, γιά νά γίνει πιστευτός  ὁ προτεινόμενος ἐφησυχασμός τῆς ἀνακοίνωσης!  Λυπούμαστε βαθύτατα καί ἀνησυχοῦμε, διότι <<ἒπεσε>> καί τό τελευταῖο <<προπύργιο>> τῆς Ἐκκλησίας μας καί τώρα δέν ἒχουμε παρά νά ἀναμένουμε τό μοιραῖο!  Κάνουμε μία ὓστατη ἒκκληση, μέ κλάμα ψυχῆς καί ὀδυρμούς ἀβάσταχτου πόνου καρδιάς.  Ἁγιορεῖτες Πατέρες συνέλθετε!

 

Ὀρθόδοξος  Τύπος    Ἀρ. φύλ  2176       4-8-2017

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Ὀρθοδοξία

 

Ὀρθοδοξία, πατρίδα μου!                    
Στήν ἀγκαλιά σου γεννήθηκα 
κι ἀπό τά θεῖα σου νάματα 
πῆρα πνοή κι ἀναστήθηκα.

Μέσα στό λίκνο σου μ᾿ ἔθρεψαν 
 ἀγγέλων ὕμνοι καί ἄσματα, 
ἡ βιοτή τῶν ἁγίων σου 
καί τοῦ Χριστοῦ μας τά θαύματα.

Ὀρθοδοξία εἶσαι μάνα, 
 τ᾿ ἀθάνατο εἶσαι νερό. 
Εἶσαι τό φῶς καί ἡ ἀλήθεια 
καί πῶς νά σέ ἀρνηθῶ!

Θέλω κοντά σου νά μείνω, 
 στόν ἥλιο σου τό λαμπρό. 
Ἀπ᾿ τίς καθάριες πηγές σου 
νά πίνω, νά ξεδιψῶ.

Ἐμπρός οἱ ἅγιοι πατέρες μας 
σημαιοφόροι βαδίζουνε 
καί τίς ἀλήθειες τῆς πίστης μας 
κληρονομιά μᾶς χαρίζουνε.

Σκυταλοδρόμοι, στά ἴχνη τους 
 θέλουμε νά συνεχίσουμε 
καί πιό ψηλά τή σημαία σου,
 Ὀρθοδοξία, νά στήσουμε.

Δέσποινα Δαμιανίδου
Δασκάλα

 

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΓΕΡΩΝ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ

          « Ἡ ἀγάπη μας στήν  Ὀρθόδοξο Πίστι ἂς μή εἶναι πιά ἓνας λόγος κενός, ἀλλά ἂς φανεῖ ζωντανή. Ἂς κακοπάθουμε γι’ αὐτή, ἂς  δαρθοῦμε, ἂς μαρτυρήσουμε ».

 

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

          Ἡ Πίστις δέν ἀλλάζει μέ τούς καιρούς, δέν ἀλλοιοῦται ἀπό περιστάσεις, δέν  μαραίνεται, δέν γηράσκει, ἀλλά μένει πάντοτε ἡ αὐτή, καί παλαιά καί νέα.

 

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ

 

                « Οὐ  χωρεῖ  συγκατάβασις  εἰς  τά  τῆς  πίστεως ».

    « Στά  ζητήματα  τῆς πίστεως  δέν χωρεῖ  συμβιβασμός».

 

Π. ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ

                …« Καθῆκον, λοιπόν, ἒχομεν καί πρέπει πάση θυσία νά διαφυλάξωμεν ἀνόθευτον τόν θησαυρόν τῆς Ὀρθοδοξίας, τήν διδασκαλίαν τοῦ Χριστοῦ καί  τῶν Ἀποστόλων, ὃπως μᾶς τήν παρέδωσαν».

 

( Ἀποκ.  Β΄  10 )

          Γίνου πιστός ἂχρι θανάτου καί δώσω σοι τόν στέφανον τῆς ζωῆς.

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Αφύπνιση τώρα ειρηνικά ή «κατόπιν εορτής» καταστροφικά;

 

 

ierarxia13.jpg

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Κ. ΣΑΡΑΝΤΙΔΗ

Σαν να συναγωνίζονται σε χαρτοπόλεμο εσχάτως και παραδοσιακά ορθόδοξα κάστρα, που άλλα μας έλεγαν πριν από λίγο καιρό και άλλα μας λένε τώρα, για τα αντίχριστα οικουμενιστικά κατορθώματα των προϊσταμένων τους. 

 

Συντονισμένοι και αυτοί με το γεμάτο ψεύδη κείμενο «Προς τον λαό», σε κατά παραγγελία υπνωτικές παραινέσεις πάλι προς τον λαό, ωσάν ο τελευταίος να κοιμάται τον ύπνον τον βαθύ. Μάλλον αυτό το  γνωρίζουν ότι συμβαίνει πολύ καλά.

Το περίεργο είναι ότι και κάποιοι που αντιδρούν ορθά και τεκμηριωμένα, τσαλακώνοντας το χαρτάκι και πετώντας το προς τα πάνω σαν σφαιρίδιο ελαφρύ μην τυχόν και τραυματίσει κανέναν ψευδεπίσκοπο, αρκεί να πεταχτεί, σπεύδουν να διευκρινήσουν προς το τέλος ότι δεν συμφωνούν αναγκαστικά με μεμονωμένες ακραίες μορφές αντίδρασης που ακολουθούν ορισμένα αγωνιζόμενα πρόσωπα, αλλά υιοθετούν, ακολουθούν και συστήνουν τον καλό και δημιουργικό αγώνα, στα μέτρα και τα πλαίσια, που η αγία μας Εκκλησία επιτρέπει και προτρέπει.

Αγαπητοί  εν Χριστώ αδελφοί,

αν οι ακραίες μορφές είναι η διακοπή μνημοσύνου, κρίμα στο χαρτί και στο μελάνι που ξοδεύετε. Αν όχι, σωστά. Αν εννοείτε όμως ότι δεν συμφωνείτε με τις διακοπές που έγιναν ως μη επιτρεπτές από την Εκκλησία, είναι μέγα λάθος γιατί και στα πλαίσια των Κανόνων είναι, όπως λέτε, και στα μέτρα και τη μίμηση αγίων μορφών και επιτρεπτές. Αν πάλι εννοείτε υπερβολές «ξεφρενιασμένων» προς επίδειξη, συμφωνούμε. Σε κάθε περίπτωση εάν δεν διευκρινίζετε, κατά την άποψή μας πρέπει να είναι διατυπωμένο αλλιώς ή να απουσιάζει.

Γενικά, πιστεύουμε ότι σκόπιμα γράφονται έτσι για να ξεκαθαρίσουν, για τους δικούς τους λόγους, προς την οικουμενιστική πλευρά ότι δεν συμφωνούν με τις μεμονωμένες αποτειχίσεις, τις οποίες σημειωτέον τρέμουν οι αιρετικοί και είναι το μόνο σημείο φρένου στη φρενίτιδα που καλπάζει.

Γιατί όμως δεν λέμε καθαρά τα πράγματα με το όνομά τους,  παρά κεκαλυμμένα και πίσω από τσαλακωμένα χαρτάκια καλυπτόμεθα θεωρώντας ότι κάνουμε αγώνα, γράφοντας πέντε – έξι αντιοικουμενιστικά επιχειρήματα;

Γιατί δεν λέγεται ξεκάθαρα ότι όποιος υπέγραψε ή αποδέχεται τις αποφάσεις του Κολυμπαρίου είναι κατά τους Ιερούς Κανόνες εν δυνάμει αιρετικός; Σύνοδο ορθόδοξη περιμένουμε για να τον καθαιρέσει. Ως τότε, εκτελεί έγκυρα Μυστήρια αλλά εγγίζει τα όρια της γελοιότητας η εκκλησιαστική κοινωνία μαζί του, όταν μάλιστα ψευδώς ομολογεί εντός του ιερού θυσιαστηρίου ότι ο επίσκοπός του ορθοτομεί.

Γιατί δεν λέγεται επακριβώς ότι το Κολυμπάρι έχει εισαγάγει επίσημα νέα αιρετική εκκλησιολογία με 10 καθαρές αιρέσεις - πλάνες;

1. Δίνει εκκλησιαστικότητα σε όλες τις αιρέσεις με την αποδοχή της οντολογίας του ονόματος.

2. Επιτρέπει σολομώντεια τους μεικτούς γάμους και αυτό για να διευκολύνει την άμβλυνση των συνειδήσεων προς την πλήρη ένωση.

3. Αποδέχεται πλήρως τη συμμετοχή μας στο αντίχριστο ΠΣΕ και μάλιστα ως σύγχρονη αναγκαιότητα.

4. Σχετικοποιεί τη νηστεία, τον ακρογωνιαίο λίθο της εγκράτειας.

5. Διαστρέφει δραματικά την οντολογία του προσώπου.

6. Τινάζει στον αέρα το συνοδικό σύστημα κατά το πρότυπο της Β΄ Βατικάνειας, με τις υπογραφές μόνο των προκαθημένων.

7. Αποδέχεται τη συμπροσευχή και συναποδοχή των αιρετικών, προσκαλώντας τους ως παρατηρητές.

8. Αρνείται τη σύγκληση Οικουμενικής Συνόδου με την απαράδεκτη αιτιολόγηση της τάχα μη συμμετοχής των Δυτικών αιρετικών.

9. Αρνείται να επικυρώσει επίσημα τις αντιπαπικές Η΄ και Θ΄ Συνόδους ως Οικουμενικές, που στη συνείδηση του πιστού πληρώματος ήδη από αιώνων είναι.

10. Διαγράφει από το εκκλησιαστικό λεξιλόγιο το επίθετο «αιρετικός».

Γιατί δεν το φωνάζουμε δυνατά και παντού ότι η αίρεση προσφέρει ανύπαρκτο Θεό – είδωλο και συνεπώς εμποδίζει τη Σωτηρία; Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο και η μεγάλη επιμονή των Πατέρων και των αποτειχισμένων από την αίρεση.

Γιατί δεν φανερώνουν όλοι το αυτονόητο, ότι η απομάκρυνση από την αίρεση δεν αποτελεί σχίσμα αλλά προφυλάσσει από σχίσμα;

Γιατί παρερμηνεύουν επίσκοποι αγίους Πατέρες και Κανόνες σαν να απευθύνονται σε άλογα πρόβατα;

Γιατί ο εχθρός αν και λέει απίστευτες ανοησίες παρουσιάζεται ενωμένος και προχωρά ενώ ο ορθόδοξος κόσμος διαιρεμένος και στάσιμος αν όχι σε οπισθοχώρηση;

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, κληρικοί, μοναχοί και λαϊκοί,

τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Πολιτικοοικονομική κατάσταση με μνημόνια και ΕΕ, Μάθημα των Θρησκευτικών, Έμφυλες ταυτότητες, Νέο Σύνταγμα, μεταναστευτικό, Κυπριακό, Σκόπια, Θράκη, Ήπειρος, Αιγαίο, "Νέα Εποχή" και Οικουμενισμός, είναι συγκοινωνούντα δοχεία και αν δεν υπάρξει καθολική αντίσταση, τελειώνουμε. Ελλάς και Ορθοδοξία θα διασώζεται στα βουνά και στα λαγκάδια μέσα σε τρύπες και πιθάρια μέχρι να γίνει κάποτε, ίσως σε αιώνες, νέα επανάσταση από τη μαγιά που θα φουσκώσει.

Αν δεν υπάρξει καθολική αντίσταση εδώ και τώρα, ας μην περιμένουμε τη Θεία Χάρη να βοηθήσει διότι εμείς οι ίδιοι θα την έχουμε ελεύθερα απομακρύνει. Τότε, ιστορικά έναν τρόπο μόνο Θείας επαναφοράς γνωρίζουμε: Την καταστροφική πλην όμως πατρική επώδυνη σύνθλιψη των ανομημάτων. Τότε με βαρύ τίμημα όλα συνέρχονται, μηδενίζουν, επαναπροσδιορίζονται και ξαναρχίζουν. Οι πνευματικοί νόμοι ενεργούν και ενεργούν καλώς.

Ας μην αφήσουμε το μέλλον σε τόσο ακραίες καταστάσεις που έρχονται ταχύτατα. Τόσα που πάθαμε είναι υπεραρκετά για να αλλάξουμε ρότα και να πέσουμε στα μαλακά. Ο ελληνικός λαός αν δεν μετανοήσει θα πληρώσει μεγάλο τίμημα. Αλλά για να συμβεί αυτό πρέπει πρώτα να νοήσει, να συνειδητοποιήσει σε τι επικίνδυνους ατραπούς έχει οδηγηθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτό είναι και το δυσκολότερο που κάνει την αφύπνιση από τον υλιστικό λήθαργο σχεδόν αδύνατη.

Ο Θεός να βάλει το χέρι του!

*Ο Α.Κ. Σαραντίδης είναι δάσκαλος στην Καβάλα και πολιτικός επιστήμων

 

 

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Ι.Μ. Πειραιώς, Σχόλιο για σύσταση αταραξίας και εφησυχασμού από το Άγιον Όρος


 

 

Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017

 

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

Εν Πειραιεί τη 6η Ιουλίου 2017

             Το Άγιον Όρος ήταν εδώ και δέκα αιώνες το προπύργιο της Ορθοδοξίας, όπου οι αγιορείτες μοναχοί «φύλαγαν Θερμοπύλες». Υπήρξε ο ισχυρός κυματοθραύστης, όπου έσπαγαν και διαλύονταν τα μανιασμένα κύματα των διαχρονικών πλανών και κακοδοξιών. Ο Αγιώνυμος Άθως ήταν συνώνυμος με τον αγώνα κατά των διαχρονικών επίβουλων της αμώμητης και σώζουσας πίστεως των Πατέρων μας. Αυτή η τραχιά, αλλά αγιασμένη, χερσόνησος είναι, σπιθαμή προς σπιθαμή, ποτισμένη από ποταμούς αιμάτων από ομολογητές μοναχούς, για την προάσπιση της αλήθειας της Εκκλησίας μας. Ο αγιορείτικος μοναχισμός υπήρξε ο μεγάλος ασυμβίβαστος με τις πτωτικές δυνάμεις του κόσμου.

           Αυτά όμως μέχρι πρότινος. Με θλίψη, απογοήτευση και αγωνία διαπιστώνουμε τελευταία πως το Άγιο Όρος, που γνωρίζαμε, δεν υπάρχει πλέον, αλώθηκε από τις δυνάμεις του πτωτικού κόσμου και έγινε δυστυχώς θεράπων του σύγχρονου οικουμενιστικού οίστρου. Για να είμαστε ακριβείς, η άλωση αυτή αφορά κατά κύριο λόγο τις Ιερές Μονές, οι οποίες μεταβλήθηκαν σε άβουλα φερέφωνα των θιασωτών του οικουμενισμού. Αντίθετα, πλειάδα μεμονωμένων κελιωτών μοναχών έχουν διαχωρίσει τη θέση τους και δίνουν τον επιβεβλημένο αγώνα τους και τη μαρτυρία τους για τη Ορθοδοξία, εκθέτοντας τον εαυτό τους σε διωγμούς και διασυρμούς, για τις οποίες ευθύνονται οι Ιερές Μονές. Όσοι γνωρίζουμε την κατάσταση, κρίνουμε πως το Άγιο Όρος«βράζει», με απρόβλεπτες συνέπειες στο άμεσο μέλλον.  

          Μια σαφής απόδειξη των ανωτέρω ισχυρισμών μας είναι η πρόσφατη απαράδεκτη ανακοίνωση – μήνυμα της Έκτακτης Διπλής Ιεράς Συνάξεως του Αγίου Όρους (17/30-6-2017), σχετικά με την, αρκετά ετεροχρονισμένη της, αποτίμηση της «Συνόδου» της Κρήτης.

          Μελετώντας την, ο καθένας μπορεί να διαπιστώσει, ότι αυτή έγινε κατόπιν  παραγγελίας. Κι’ αυτό διότι έρχεται, ως προς το περιεχόμενό της, σε αντίθεση με κάποια παλαιότερα ελάχιστα αποσπασματικά κείμενα – κριτικές του Αγίου Όρους στις αποφάσεις της «Συνόδου» της Κρήτης. Σε εκείνα τουλάχιστον είχαν εκφραστεί κάποιες επιφυλάξεις, ενώ στην προκείμενη ανακοίνωση δεν γίνεται ο παραμικρός υπαινιγμός για τις αποδεδειγμένες κραυγαλέες αντορθόδοξες πρακτικές και αποφάσεις της.

          Ως αφορμή για την κοινοποίηση αυτής της ανακοίνωσης επικαλείται την «υποβόσκουσα ταραχή προκαλουμένη από αντιδράσεις κατά των αποφάσεων της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου (Κρήτη, 2016). Προτείνονται αποτειχίσεις και διακοπαί του μνημοσύνου των οικείων επισκόπων. Επειδή είμεθα αποδέκται αυτών των ανησυχιών, και ευρισκόμενοι εντός της Εκκλησίας, απευθύνομεν προς όλους τον χαιρετισμόν του Αναστάντος Χριστού: Ειρήνη υμίν. Δεν υπάρχει λόγος ταραχής, εφ’ όσον ευρίσκεται μεθ’ ημών ο Αναστάς Κύριος»Αντί να εξετάσουν οι αγιορείτες πατέρες την αιτία της αναταραχής, καταφεύγουν σε ευχολόγια και το χειρότερο: προτρέπουν σε συμβιβασμούς και απραξίες! Τη στιγμή που τα ¾ των Ορθοδόξων δεν συμμετείχαν στη «Σύνοδο» της Κρήτης και οι πλέον έγκριτοι δογματολόγοι απέδειξαν ότι τα κείμενά της πάσχουν θεολογικά και εκκλησιολογικά, εκείνοι συστήνουν «ειρήνη» και απραξία! Πρακτική αδιανόητη για την χιλιόχρονη ιστορική πορεία και παράδοση του αγιορείτικου μοναχισμού!

              Είναι όμως φανερό πως η ανακοίνωση αυτή είναι κατά παραγγελία, διότι οι θιασώτες και υποστηρικτές των αποφάσεων της «Συνόδου» της Κρήτης δε μπόρεσαν να προβλέψουν αυτής της σφοδρότητας και του μεγέθους, αναταραχή στην καθόλου Ορθόδοξη Εκκλησία. Περίμεναν αντιδράσεις, αλλά όχι τόσο μεγάλες και γι’ αυτό προσπαθούν τώρα να συμμαζέψουν τα ασυμμάζευτα. Οι αγιορείτες πατέρες ανάλαβαν αυτό το άχαρο έργο, με την ανακοίνωσή τους αυτή, να συστήσουν στο λαό αταραξία και εφησυχασμό, πιστεύοντας, πως με το κύρος των αγιορειτών, θα προσπαθούσαν να πείσουν το λαό, να πάψει να ασχολείται με τις αποφάσεις της «Συνόδου» του Κολυμβαρίου, μέχρις ότου αυτές γίνουν αποδεκτές από το πλήρωμα. Έτρεφαν την ψευδαίσθηση πως με αυτή θα κοπάσει ο φοβερός (εν εξελίξει) σάλος και κλύδωνας, που προκάλεσε η «Σύνοδος» του Κολυμβαρίου στο εκκλησιαστικό σώμα και ιδιαίτερα στους κληρικούς και μοναχούς, οι οποίοι αθρόα διακόπτουν τα μνημόσυνα των Επισκόπων, οι οποίοι υπέγραψαν τα απαράδεκτα κείμενα.

           Για να μετριαστεί λοιπόν ο κλύδωνας και να κοπάσει ο σάλος επιστρατεύτηκαν οι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους. Όχι βέβαια να συνεχίσουν την παράδοση του αγιορείτικου μοναχισμού, να δώσουν την ορθόδοξη μαρτυρία τους, να στηλιτεύσουν την πληθώρα των αντικανονικών ενεργειών και αντορθοδόξων αποφάσεων της «Συνόδου»του Κολυμβαρίου, και κυρίως το φοβερό ότι δεν κατεγνώσθησαν οι υφιστάμενες αιρέσεις εν χώρω και εν χρόνω, αλλά να «βάλουν πλάτη» στους θιασώτες της, να γίνουν αποδεκτές από το πλήρωμα της Εκκλησίας. Να καταδειχτούν οι αντιδρώντες ως«πλανεμένοι», ως δημιουργοί, δήθεν χωρίς λόγο, προβλημάτων στην Εκκλησία! Να παραπλανήσουν τον πιστό λαό ότι «δεν υπάρχει λόγος ταραχής»! Να είναι εφησυχασμένος, να μην ταράσσεται, να μην ασχολείται με τέτοια πράγματα, αλλά να αρκεστεί στη «σωτηρία της ψυχής» του, μια παλιά και φθαρμένη «συνταγή» αποκοίμισης! Παραβλέπουν το γεγονός, ότι ο εφησυχασμός είναι επιλογή επικίνδυνη για τον πιστό, είναι ο αντίποδας της νήψεως, δηλαδή της εγρήγορσης, η οποία οδηγεί στην ακηδία αφήνοντας το διάβολο να κάνει τη δουλειά του! Εν προκειμένω η ανακοίνωση της Ιεράς Συνάξεως, συστήνει στους πιστούς να σταματήσουν να κριτικάρουν και να αντιδρούν για τις αντορθόδοξες αποφάσεις της«Συνόδου» του Κολυμβαρίου, για να γίνουν αυτές δεκτές από το ορθόδοξο πλήρωμα και να εδραιωθεί το οικουμενιστικό «πνεύμα», το «πνεύμα» των σύγχρονων τραγικών και αποκαλυπτικών καιρών!

           Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το απαράδεκτο αυτό κείμενο συντάχτηκε, όχι από την Ιερά Σύναξη, αλλά από συγκεκριμένο «πολυπράγμονα» σχολάζοντα Προηγούμενο. Και αυτό επιτείνει την ευθύνη των αντιπροσώπων των Ιερών Μονών, οι οποίοι κλήθηκαν, όχι να αποφασίσουν ελεύθερα και να ανακοινώσουν τη δική τους κοινή απόφαση, αλλά να βάλλουν την υπογραφή τους σε κείμενο «φυτευτό», κατά παραγγελία!

           Υπάρχει όμως και μια άλλη πιο σοβαρή παράμετρος της ανακοίνωσης της Ιεράς Συνάξεως, η σκόπιμη παραπληροφόρηση! Γράφει η ανακοίνωση: «Η σύνοδος έγινε μετά πολυχρόνιον προετοιμασίαν. Προ της Συνόδου τα προετοιμασθέντα κείμενα εκοινοποιήθησαν προς γνώσιν των πιστών και με την δυνατότητα εκφράσεως γνώμης»!Πότε έγινε αυτό και δεν το γνωρίζουμε; Πότε δόθηκαν τα κείμενα στο λαό και μάλιστα να εκφράσει τη γνώμη του; Ποτέ! Μάλιστα αυτά, μέχρι τις παραμονές της συγκλήσεως της«Συνόδου», ήταν ερμητικά κλειδωμένα στα συρτάρια των διοργανωτών και δεν δίδονταν ούτε στις τοπικές εκκλησίες και τους επισκόπους για ενημέρωση, προκαλώντας αυτή η «μυστικοπάθεια» ποικίλα σχόλια και αντιδράσεις!    

            Άλλη παραπληροφόρηση: «Το Άγιον Όρος επί σειράν ετών μετά σαφηνείας διετύπωσε τας απόψεις του δια τους γινομένους διαλόγους μετά των ετεροδόξων Χριστιανών». Ναι, αυτό είναι γνωστό, αλλά πόσο έγιναν αυτές οι απόψεις σεβαστές και δεκτές από τη «Σύνοδο» της Κρήτης, η οποία δεν τόλμησε να αναφέρει καν τη λέξη αίρεση και την αντικατέστησε με τον «ωραιοποιημένο» όρο ετερόδοξοι. Το χειρότερο είναι ότι βλέπουμε πλέον πως και οι αγιορείτες χρησιμοποιούν πλέον αυτόν τον«ωραιοποιημένο» όρο και όχι τον εκκλησιαστικό όρο αίρεση και αιρετικοί! Ρωτάμε τους αγιορείτες: σας κάλυψε η «Σύνοδος», όσον αφορά τη διαχρονική στάση του Αγίου Όρους για τις αιρέσεις;

           Τρίτη παραπληροφόρηση: «Κατά τας εργασίας της Συνόδου οι αρχιερείς εξέφρασαν τας προσωπικάς των απόψεις. Κάποιοι εξ αυτών διετύπωσαν τας αντιρρήσεις των με σεμνόν τρόπον, χωρίς να διακόπτουν τας σχέσεις των με την Εκκλησίαν». Μια πλειάδα αρχιερέων δεν διατύπωσε απλά τις αντιρρήσεις της, αλλά δεν υπέγραψε τα κείμενα, κάτι που αποσιωπά η αγιορείτική ανακοίνωση, ενώ άλλοι αρνήθηκαν να συμμετάσχουν καν. Τα Πατριαρχεία της Βουλγαρίας, της Γεωργίας και της Αντιοχείας  απέρριψαν αποφάσεις της «Συνόδου» ως αντορθόδοξες. Γιατί αυτό το αποκρύπτει η ανακοίνωση; Όσοι «ταράζονται» και «φωνασκούν», κατά τους οικουμενιστές, δεν το κάνουν για αυτούς τους λόγους; Γιατί δε ζητούν οι αγιορείτες πατέρες και «αταραξία» από τα Πατριαρχεία, που απέρριψαν τις αποφάσεις της«Συνόδου» της Κρήτης;

            Για να πείσει η ανακοίνωση για την αταραξία και τον εφησυχασμό των πιστών μετέρχεται απίστευτους συλλογισμούς, τους οποίους προσπαθεί να ντύσει με «θεολογικό μανδύα». Πως, όπως και να έχουν τα πράγματα, ας μην ταραζόμαστε, διότι ο Αναστάς Χριστός θα τα διορθώσει! Ο ενδημούν στην Εκκλησία Παράκλητος δε θα επιτρέψει σχίσματα στην Εκκλησία. Αλλά, προφανώς, θέλουν να αγνοούν την εκκλησιαστική ιστορία, η οποία είναι γεμάτη από αιρέσεις και σχίσματα στην Εκκλησία. Θέλουν να αγνοούν πως δίπλα στις άγιες Συνόδους, έχουμε και τις ληστρικές. Τότε έλειπε από την Εκκλησία ο Αναστάς Χριστός και ο Παράκλητος για να αποτρέψουν αυτές τις καταστάσεις; Φταίει ο Θεός γι’ αυτές, ή η ελεύθερη βούληση των ανθρώπων;

           Θέλουν να αγνοούν επίσης πως ο Χριστός και ο Παράκλητος δεν δρουν «μαγικά» στην Εκκλησία, αλλά δια της Εκκλησίας, δηλαδή του λαού του Θεού, ο οποίος είναι και ο τελικός φύλακας και υπερασπιστής της αλήθειας, σύμφωνα με την μνημειώδη απόφαση των Ορθοδόξων Πατριαρχών (1848) και όχι μόνο το «συνοδικό σύστημα», όπως αποφάσισε η «Σύνοδος» του Κολυμβαρίου, αγνοούσα επιδεικτικά το λαό του Θεού, παπικώ τω τρόπω. Η υπεράσπιση της σώζουσας αλήθειας της Εκκλησίας δεν γίνεται«αυτόματα» και «μαγικά», αλλά μέσω των διαχρονικών αγίων και ομολογητών της. Έτσι με το να συστήνει η ανακοίνωση τον εφησυχασμό των πιστών, δηλαδή την άκριτη αποδοχή των αποφάσεων μιας «Συνόδου», χωρίς την τελική απόφανση του λαού του λαού του Θεού (κληρικών, μοναχών, λαϊκών), είναι πρακτική πρωτόγνωρη στην ιστορία της Εκκλησίας μας και παραπέμπει ευθέως σε παπικές πρακτικές, εκεί που ο λαός είναι άβουλο ον. Γιατί φοβούνται την κριτική; Τι έχουν να φοβηθούν, αν όλα έγιναν και αποφασίστηκαν ορθοδόξως και χωρίς κρυφές σκοπιμότητες στη «Σύνοδο» του Κολυμβαρίου;

            Σε κάποια παράγραφο, εντελώς αποσπασματικά και αστήρικτα, με το υπόλοιπο κείμενο, αναφέρουν την μνημειώδη απόφαση των Πατριαρχών (1848), για να στηρίξουν την πρόταση του εφησυχασμού, ενώ αυτή ενεργοποιεί την γρηγορούσα συνείδηση του λαού του Θεού, δηλαδή ορίζει το αντίθετο: «Άλλωστε και οι τέσσερις Πατριάρχαι της Ανατολής δια της ιστορικής των εγκυκλίου (1848) μας καθησυχάζουν ομολογούντες ότι “παρ’ υμίν ούτε Πατριάρχαι, ούτε Σύνοδοι εδυνήθησαν ποτέ εισαγαγείν νέα, διότι ο υπερσπιστής της θρησκείας εστίν αυτό το σώμα της Εκκλησίας, ήτοι αυτός ο λαός, όστις εθέλει το θρήσκευμα αυτού αιωνίως αμετάβλητον και ομοειδές τω των Πατέρων αυτού”. Δεν διακιλογούνται άρα ταραχαί και απογνώσεις, οι οποία οδηγούν εις σχίσματα»! Δεν μας λένε οι αγιορείτες πατέρες, πως θα αποφανθεί ο σύγχρονος λαός του Θεού, αν οι αποφάσεις της «Συνόδου» της Κρήτης είναι ορθόδοξες και πως θα υπερασπιστεί την Ορθοδοξία, με την αταραξία και τον εφησυχασμό, που συστήνουν;

            Βεβαίως για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, έγραψαν και το εξής αντιφατικό: «Δι’ όλων αυτών δεν θέλωμεν να προτείνωμεν εφησυχασμόν αδιαφορίας, αλλά να υπογραμμίσωμεν την σημασίαν της εγρηγόρσεως και της πίστεως»! Ρωτάμε: Όταν ζητούν από το λαό να μην «ταράσσεται», δηλαδή να μην ανησυχεί και αγωνίζεται για την ορθόδοξη πίστη, πως συμβιβάζεται η «εγρήγορση για την πίστη»; Γράφουν και το εξής αστήρικτο και παραπλανητικό: «Θεωρούμεν δε αχαριστίαν προς τον Θεόν και έλλειψιν αγάπης προς πάντας τους αδελφούς – τους εγγύς και τους μακράν εάν δεν τονίζομεν μετά πάσης παρρησίας και σαφηνείας τον πλούτον της Χάριτος που απολαμβάνομεν ζώντες εντός της Μιας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας». Μα, γι’ αυτόν τον πλούτο της Χάριτος  δεν αγωνίζονται οι πιστοί να διαφυλάξουν; Αγωνίζονται για κάτι άλλο; Υπήρχε αναταραχή πριν τη «Σύνοδο»Προβληματίστηκαν μήπως η «Σύνοδος» του Κολυμβαρίου απεμπόλησε αυτόν τον πλούτο και τον παρέδωσε στις αιρέσεις, τις οποίες αναγνώρισε ως «εκκλησίες»; Και κάτι άλλο ακόμα παραπλανητικό: Ποιος είναι αυτός που θα κατηγορήσει τους αληθινούς ομολογητές της Ορθοδοξίες για έλλειψη αγάπης «προς πάντας τους αδελφούς – τους εγγύς και τους μακράν»; Αν λείπει το στοιχείο της αγάπης, τότε λείπει και το στοιχείο της γνήσιας ομολογίας. Το κατά παραγγελία αυτό κείμενο αναμασά δυστυχώς την συκοφαντία περί της δήθεν έλλειψης αγάπης στους αγωνιζόμενους ορθοδόξους!        

          Θέλουμε να πληροφορήσουμε τους αγιορείτες πατέρες πως η ανακοίνωσή τους αυτή προκάλεσε πραγματικό σάλο στον γρηγορούντα λαό του Θεού. Μια απλή περιήγηση στα σχόλια στο διαδίκτυο είναι μια σαφής εικόνα της σφοδρής αντίδρασης. Επίσης ως Γραφείο επί των Αιρέσεων δεχτήκαμε καταιγισμό ερωτημάτων και διαμαρτυριών πιστών για την ανακοίνωση αυτή.

          Περαίνοντας την ανακοίνωσή μας θέλουμε να εκφράσουμε την πλήρη απογοήτευσή μας για όσα πρωτόγνωρα συμβαίνουν στην Εκκλησία μας τον τελευταίο καιρό. Να εκφράσουμε την άμετρη λύπη μας και την απαισιοδοξία μας για την εκπόρθηση του προαιώνιου οχυρού της Ορθοδοξίας μας, το Αγιώνυμο Όρος, από την εκκοσμίκευση και το οικουμενιστικό και συγκρητιστικό πνεύμα. Δυστυχώς επαληθεύτηκαν όσοι προέβλεπαν, ότι ο πακτωλός των «ευρωαργυρίων» των τελευταίων χρόνων, που «έπεσαν» στο «Περιβόλι της Παναγίας»«εξαγόρασαν» το αεί αγωνιστικό αγιορείτικο φρόνημα, με την ανοχή, τη σιγή και το χειρότερο τη σύνταξή του, εν πολλοίς, με το «πνεύμα» του σύγχρονου αποστατημένου κόσμου.

            Δε θα καταβάλλουν οι δυνάμεις του κόσμου, ούτε οι δυνάμεις του Άδη την Εκκλησία (Ματθ.16,18), όχι μαγικώ τω τρόπω, αλλά με τη χάρη του Θεού και τη θέληση και τον αγώνα των αγίων. Όταν πάψουν να υπάρχουν άγιοι και ομολογητές οι οποίοι θα ενσαρκώνουν τη σώζουσα αλήθεια της Εκκλησίας, θα πάψει να υπάρχει και ο κόσμος.Κάνουμε λοιπόν ύστατη έκκληση στους αγιορείτες πατέρες να αναθεωρήσουν τη στάση τους. Να αποστασιοποιηθούν από το οικουμενιστικό και συγκρητιστικό «πνεύμα». Να απεμπλακούν από τους προωθητές του οικουμενισμού και να επανέρθουν στο ασυμβίβαστο αγωνιστικό πνεύμα των αγίων Πατέρων και δει των αγιορειτών. Να σεβαστούν τις διαμαρτυρίες των κελιωτών μοναχών και να σταματήσουν άμεσα κάθε δίωξη προς αυτούς. Μόνο έτσι θα αναπτερωθούν οι ελπίδες μας, όταν το προπύργιο της Ορθοδοξίας, ανακτηθεί και πάλι. Πάντα υπάρχει χρόνος για μετάνοια και διόρθωση της παραστρατημένης πορείας μας!

          Να διευκρινίσουμε τελειώνοντας, για να μην παρεξηγηθούμε, πως δεν συμφωνούμε αναγκαστικά με μεμονωμένες ακραίες μορφές αντίδρασης, που ακολουθούν ορισμένα αγωνιζόμενα πρόσωπα, αλλά υιοθετούμε, ακολουθούμε και συστήνουμε τον καλό και δημιουργικό αγώνα, στα μέτρα και τα πλαίσια, που η αγία μας Εκκλησία επιτρέπει και προτρέπει.                                                                                                                                                            

Εκ του Γραφείου επί των Αιρέσεων και των Παραθρησκειών

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ

                Ἒτσι ὀνομάζεται στίς μέρες μας ἡ πιό ἀντίχριστη αἳρεση. Μ’ αὐτή τήν λέξη καί μέ ψεύτικο σύνθημα τήν ἀγάπη, ἐπιχειρεῖται ὁ πιό τρομακτικός πόλεμος κατά τῆς  Ὀρθοδόξου Πίστεως.

          Τί εἶναι ὁ Οἰκουμενισμός;  Εἶναι ἡ λεγόμενη κίνηση γιά  τήν <<Ἓνωση τῶν Ἐκκλησιῶν>>  καί τῶν Θρησκειῶν κατόπιν. Πρόκειται γιά τό ἀντίχριστο σχέδιο, πού ἐπιδιώκει ν’ ἀνακατέψει τήν ἀληθινή Πίστη, τήν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία, μέ ὃλες τίς Χριστομάχες αἱρέσεις, μέ ὃλες τίς κακοδοξίες καί τίς πλάνες, κάνοντας ἀρχή μέ τήν Ἓνωση τῆς Ὀρθοδοξίας μέ τόν Παπισμό!

          Τό σύνθημα τῆς ἑνώσεως τό ἒχουν ὡραιοποιήσει σάν διάλογο ἀγάπης. Κεντρική ἐπιδίωξη ὃμως εἶναι νά πλήξουν τήν Ὀρθοδοξία, νά θολώσουν τήν ἒννοιαν τοῦ Δόγματος, νά γκρεμίσουν, ὃπως νομίζουν, τήν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία, πού κρατάει ἀνόθευτη τήν ἀλήθεια τῆς Πίστεως καί τῆς Παραδόσεως.

          Τό ὂργανο, πού ἐπιδιώκει καί κατευθύνει αὐτό τόν σκοτεινό μηχανισμό  τῆς << Ἑνώσεως τῶν Ἐκκλησιῶν >> εἶναι ὁ Ἀντίχριστος Σιωνισμός. Οἱ Σιωνισταί Ἑβραῖοι μέ ποικίλα ὂργανα προωθοῦν τήν προπαγάνδα γιά τήν << Ἓνωση >> καί ἐκεῖνοι μιλᾶνε γιά  Ἐ κ κ λ η σ ί ε ς, ἐνῶ εἶναι γνωστό ὃτι  ΜΙΑ εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Αὐτή εἶναι ἡ Ὀρθόδοξος καί ὂχι οἱ αἱρέσεις. Οἱ πλάνες καί οἱ αἱρέσεις δέν μποροῦν νά ὀνομασθοῦν Ἐκκλησία.

          Πῶς νά ἑνωθεῖ ἡ Ὀρθοδοξία μέ τίς πλάνες καί τίς βλασφημίες; Πῶς εἶναι δυνατόν νά ἑνωθεῖ ἡ ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ μέ τό ψέμα τοῦ Διαβόλου; Πῶς νά ἑνωθεῖ μέ αὐτούς πού μένουν προσκολλημένοι στήν πλάνη;

          Τό σχέδιο τῶν  Ἑβραιομασώνων καλλιεργεῖ αὐτή τήν σύγχυση. Σκοτεινές  δυνάμεις τοῦ Διεθνοῦς  Σιωνισμοῦ βρῆκαν τόν Οἰκουμενισμό σάν τό πιό κατάλληλο μέσο νά ἀφανίσουν, ὃπως ἂδικα ἐλπίζουν, την  Ὀρθόδοξο Ἐκλησία.  Σκοπός τους εἶναι νά φύγη ἀπό τήν μέση ὁ Χριστός, ὁ Ἀληθινός Θεός, ὁ Ὁποῖος εἶναι ἡ σωτηρία τοῦ κόσμου. Νά μήν ἀναφέρεται τ’ ὂνομά Του.

 

                                       Γέρων Κύριλλος Μοναχός   Κατουνακιώτης

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Φίλοι μου γειά σας,

Ἡ σελίδα αυτή δημιουργήθηκε μέ τήν ἐλπίδα νά βοηθηθούν κάποιες ψυχές στήν πνευματική τους πορεία πρός τό Χριστό. Ἀπό τόν ἱστότοπο αὐτό θά θίγονται καθαρά ὀρθόδοξα πνευματικά θέματα. Εὐχόμαστε μέ τήν βοήθεια τοῦ τριαδικοῦ θεοῦ μας νά ἐξυπηρετήσει ἀπόλυτα τόν σκοπό γιά τόν ὁποῖο δημιουργήθηκε.