• Αρχική
  • Διάφορα
  •  «Γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν, καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς»( Ἰωάνν. Κεφ. η! στῖχ. 32   )

 «Γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν, καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς»( Ἰωάνν. Κεφ. η! στῖχ. 32   )

Αποτέλεσμα εικόνας για φωτογραφιεσ απο τισ οικουμενικεσ συνοδουσ

          ΠΙΣΤΟΙ ΥΠΕΡΜΑΧΟΙ ΤΗΣ  ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ  ΜΑΣ.

         «Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις» ( Πράξ. 5 ,  29  )

 ….οὐδέν ἀφαιροῦμεν, οὐδέν προστίθεμεν, ἀλλά πάντα τά τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας   ἀμείωτα διαφυλάττομεν.  Οὓτω γάρ κρατείνεται ἡ τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν διδασκαλεία, εἲτουν παράδοσις τῆς ἐκκλησίας…  ( Ζ! Οἰκουμ. Σύνοδ.)

            Ὁ πάπας εἶναι πρῶτος στήν ὑπερηφάνεια, δέν εἶναι ἀλάθητος ἀλλά ἁμαρτωλός καί ψευδόχριστος…  Ἡ ὑποδούλωση τῆς ἐκκλησίας στόν παπισμό θά εἶναι  ὑποδούλωση καί τοῦ ἒθνους ( π. Φιλόθεος Ζερβάκος ) .

            Συναντήσας, ὁ ὑποφαινόμενος, εἰς τήν Ἱεράν Μονή Πετράκη Ἀσωμάτων ἐν Ἀθήναις κατά τό ἒτος 1967 τόν  Ἁγιώτατον καί Σεβάσμιον γέροντα Φιλόθεον Ζερβάκον, καί ἐρωτήσας αὐτόν διά τήν  << Ὀρθόδοξον Πίστιν καί Παράδοσιν >>, μοῦ συνέστησε νά ὑπάγω νά συναντήσω τό πνευματικό τέκνο τοῦ Ἀποστόλου Παῦλου, τόν Τιμόθεον, εἰς τό  Δ ! (τέταρτον) κεφάλ. αὑτοῦ καί εἰς τόν στῖχον πρῶτον (1) καί κατωτέρω:                

            1 Τὸ δὲ Πνεῦμα ρητῶς λέγει ὅτι ἐν ὑστέροις καιροῖς ἀποστήσονταί τινες τῆς πίστεως, προσέχοντες πνεύμασι πλάνοις καὶ διδασκαλίαις δαιμονίων,  2 ἐν ὑποκρίσει ψευδολόγων, κεκαυστηριασμένων τὴν ἰδίαν συνείδησιν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

 

            Τό δέ  Ἃγιον Πνεῦμα ρητῶς λέγει καί προλέγει, ὃτι σέ ὑστερινούς καιρούς μερικοί ἂνθρωποι σκληρυμένοι, ἐξ αἰτίας τῆς ἁμαρτωλότητός των θά ἀποστατήσουν  ἀπό τήν ὀρθήν πίστην, καί θά προσέχουν εἰς πνεύματα πλάνης καί εἰς δαιμονικάς  διδασκαλίας.  2 Θά δίδουν προσοχήν καί πίστιν εἰς διδασκάλους  τοῦ ψεύδους καί τῆς πλάνης, οἱ ὁποῖοι θά ἒχουν ἀναίσθητον καί ἀνάλγητον, σάν καυτηριασμένην τήν συνείδησίν των.  

            Ἐάν, σεβαστοί  πατέρες, ἀδελφοί  πνευματικοί καί τέκνα ἀγαπητά, στήν ὑλική οἰκία πού ἒκτισεν ὁ σαρκικός μας πατέρας καί μᾶς τήν ἐχάρησε, βλέπαμε κάποιον νά βάζει φωτιά, ἢ νά ἐπιχειρῆ νά τήν κρημνίση, ἢ νά ἁρπάση τήν ἐντός τῆς οἰκίας περιουσίαν μας, τί θά κάναμε; Θά σταυρώναμε τά χέρια μας, θά κλείναμε τό στόμα μας, θά μέναμε ἀδιάφοροι, ἀσυγκίνητοι, ἀναίσθητοι;      Ὂχι βέβαια, ἀλλά θά τρέχαμε ἀμέσως, ἀκόμη καί μέ κίνδυνο τῆς ζωῆς μας γιά νά σώσουμε τό σπίτι μας ἀπό τόν κίνδυνο καί νά ἀπομακρίνουμε τούς κλέπτας…

            Οἰκία θαυμασία καί μεγαλοπρεπεστάτη, μᾶς ἒκτισε ὁ Πανάγαθος Θεός, ὁ Οὐράνιος Πατέρας μας, τήν Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικήν καί Ἀποστολικήν  Ἐκκλησίαν, γιά νά μένωμεν εἰς Αὐτήν καί νά φυλασσώμεθα ἀπό τήν ἁμαρτία καί τούς λύκους τούς ὁρατούς, τούς αἱρετικούς, καί τούς ἀοράτους ἐχθρούς μας δαίμονας…

            Τήν οἰκία αὐτήν ( ἐννοῶ τήν Ἁγία Ὀρθόδοξο τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία ) τήν ἒκτισε ὁ Μονογενής Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ καί τήν ἒβαψε μέ τό πολύτιμο Αἷμα Του. Μᾶς τήν παρέδοσε καθαρᾶν,  ἁγίαν καί  ἂμωμον, μέ ὃλους τούς θησαυρούς τῆς πανσοφίας Του, ὡς τερπνό παράδεισο, ὡς δική μας οἰκία, γιά νά μένωμε σέ Αὐτήν μέχρι τό τέλος τῆς προσκαίρου ζωῆς μας, ἀλλά καί γιά νά φυλάττωμε Αὐτήν, γιά νά μείνη μέχρι συντελείας τοῦ κόσμου αὐτοῦ καθαρά, ἁγία καί  ἂμωμη, ἐκδιώκοντες μακράν Αὐτῆς τούς προβατοσχήμους λύκους αἱρετικούς, τούς κλέπτας καί κάθε ἐχθρό καί πολέμιο, ξένο καί ἀλλοτριόπιστο.  

            Στίς πονηρές ἡμέρες μας, ἂσπονδοι ἐχθροί ἒβαλαν φωτιά νά κατακαύσουν τήν ἁγίαν μας  Ὀρθόδοξο  Ἐκκλησία, πού ὁ Πατέρας μας ὁ Οὐράνιος μᾶς ἐδώρησε σέ κατοικία ἀσάλευτη.  Αὐτοί οἱ ἐχθροί ὣρμησαν μέ μανία νά κατακρημνίσουν, νά ἐκθεμελιώσουν καί σάν κλέπτες καί ληστές νά ἁρπάξουν τόν εἰς Αὐτήν θησαυρόν τῆς πίστεώς μας.

            Λύκοι προβατόσχημοι ἂνοιξαν διάπλατα τίς πόρτες τῆς Ἁγίας μας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, γιά νά εἰσέρχωνται ἀνεμπόδιστα στην λογική ποίμνη ἂγριοι λύκοι αἱρετικοί, νά ἁρπάζουν, νά κατασπαράζουν καί νά διασκορπίζουν τά λογικά πρόβατα, γιά τά ὁποῖα ὁ Χριστός ἒχυσε τό Αἷμα Του…

            Οἱ μνημονευθέντες  ἐκκλησιαστικοί ἂρχοντες, ἀντί νά εἶναι ἀκριβεῖς φύλακες τῶν ἀποστολικῶν καί πατερικῶν παραδόσεων ἒγιναν καταφρονηταί καί παραβάται….

            Ἀπό τίς ἀρχές τῆς ἱδρύσεως τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας μέχρι σήμερα, πολλοί, πού πλανήθηκαν ἀπό τόν ἂρχοντα τοῦ σκότους, ἀπό ὑπερηφάνεια, ἒγιναν πολέμιοι τῆς Ἐκκλησίας, ψευδοπροφῆτες, ψευδαπόστολοι, ψευδοπατριάρχες, ψευδεπίσκοποι, ψευδοδιδάσκαλοι, κ.λ.π., ὣρμισαν ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας μέ μανία νά τήν ἐκθεμελιώσουν, ἀλλά, ὃλοι τους συνετρίβησαν καί ἀπολέσθησαν..

            Στίς λυσσαλέες ἐπιθέσεις καί ἐξορμίσεις τῶν ἀσπόνδων ἐχθρῶν καί ἀσεβῶν, πολυωνύμων αἱρετικῶν, ἀντιτάχθισαν:

Πρῶτον:                                                                                                                                                                      Οἱ  Ἃγιοι τοῦ Χριστοῦ Ἀπόστολοι, οἱ ὂντως θεῖα παρεμβολή.

Δεύτερον:

            Οἱ  Ἃγιοι Μάρτυρες, Ἱερομάρτυρες, Ὁσιομάρτυρες καί  Ὁμολογηταί, οἱ ὃντως θεηγόροι ὁπλῖται τῆς παρατάξεως Κυρίου.

            Αὐτοί, γιά νά φυλάξουν τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ τήν ἁγία καί  ἀληθινή, ἐθυσίασαν τά σώματά τους καί μέ τά αἳματά τους  ἐπορφύρωσαν τήν ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ.

Τρίτον:

             Εἶναι οἱ Θεοφόροι Πατέρες μας, οἱ  Ἃγιοι  Ἀρχιερεῖς καί   Διδάσκαλοι τῆς Ἑκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, τά πάγχρυσα  στόματα τοῦ Λόγου, τῆς Ἐκκλησίας τά καυχήματα καί οἱ ἂγρυπνοι  φύλακες τῆς λογικῆς ποίμνης τοῦ Χριστοῦ, οἱ συγκροτήσαντες τίς  ἑπτά Οἰκουμενικές Συνόδους.

              Αὐτούς, παρακαλῶ, ἂς μιμηθοῦμε καί ἐμεῖς, ὃσοι πονοῦμε καί ἀγαποῦμε τήν Ἁγία Ὁρθόδοξη Πίστη μας καί τήν γλυκιά μας πατρίδα Ἑλλάδα, ἀγωνιζόμενοι μέ ὃλες τίς δυνάμεις, γιά νά ἐκδιώξουμε τούς βαρεῖς λύκους καί νά φυλάξουμε τούς ἑαυτούς μας, τήν ἁγία μας Ἐκκλησία καί τήν προσφιλῆ μας πατρίδα.

              Ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι, ἂς προσέξουμε νά μήν πλανηθοῦμε ἀπό τούς προβατοσχήμους λύκους, τούς ψευδοχρίστους καί ψευδοπροφήτας, οἱ ὁποῖοι μηχανῶνται μέ ὓπουλο τρόπο νά μᾶς πλανήσουν.

               Ἂς σταθοῦμε ἀκλόνητοι στή καλή παρακαταθήκη τοῦ θησαυροῦ τῆς πίστεώς Μας καί ἂς φυλάξουμε τίς ἀποστολικές καί πατερικές παραδόσεις.

              Ὃσοι πονοῦμε τήν Ὀρθόδοξη Ἑκκλησία μας καί τήν ἒνδοξη πατρίδα μας Ἑλλάδα ἂς πενθίσουμε,γιατί ἒφθασαν ἡμέρες θλίψεων καί συμφορῶν γιά τίς ἁμαρτίες τῶν κατοικούντων τήν γῆ. Διότι γέμισαν οἱ χῶρες τους ἀπό μαγκανίες, μαγεῖες, βλασφημεῖες, ἀσέβειες, αἱρέσεις, πλᾶνες, αἰσχρότητες, πορνεῖες, μοιχεῖες, ἀσέλγειες καί κάθε εἲδος κακίας, καί ἂν δέν ὑπῆρχαν λίγοι ἐκλεκτοί, θά καταντούσαμε ὡς τά Σόδομα καί τά Γόμορρα.

               Ἒχετε θάρρος, Σεβάσμιοι Πατέρες καί Τέκνα ἀγαπητά, ἒχετε θάρρος, μή φοβεῖσθε.

                Ἂς φοβηθοῦμε τήν ἁμαρτία καί τήν πλάνη.

                Προσοχή μή πλανηθοῦμε ἀπό τούς προβατοσχήμους λύκους, τούς ψευδοπροφήτας καί ψευδοδιδασκάλους, ἀλλά νά διαφυλάξουμε τήν ὀρθόδοξη πίστη μας καθαρά. Νά φυλάξουμε μέ ἀκρίβεια ὃσα οἱ  Ἃγιοι Ἀπόστολοι καί οἱ  Ἃγιοι Πατέρες μᾶς παρέδωσαν, γραπτά καί προφορικά, μέ τίς ἑπτά  Ἃγιες Οἰκουμενικές Συνόδους.

                Ὃπως ὁ Κύριος ἐβοήθησε τούς Ἁγίους Ἀποστόλους, Μάρτυρας, Ὁμολογητάς καί νικοῦσαν ὃλους τούς ἐχθρούς, ἒτσι θά βοηθήση καί ἐμᾶς, καί μέ τήν πίστη καί τήν ἀγάπη θά νικήσουμε τούς προβατοσχήμους λύκους καί πολέμιους τῆς ἐκκλησίας Του…

Γένοιτο.  Ἀμήν

 

Γέρων Κύριλλος Μοναχός Κατουνακιώτης

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Φίλοι μου γειά σας,

Ἡ σελίδα αυτή δημιουργήθηκε μέ τήν ἐλπίδα νά βοηθηθούν κάποιες ψυχές στήν πνευματική τους πορεία πρός τό Χριστό. Ἀπό τόν ἱστότοπο αὐτό θά θίγονται καθαρά ὀρθόδοξα πνευματικά θέματα. Εὐχόμαστε μέ τήν βοήθεια τοῦ τριαδικοῦ θεοῦ μας νά ἐξυπηρετήσει ἀπόλυτα τόν σκοπό γιά τόν ὁποῖο δημιουργήθηκε.