Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ

                Ἒτσι ὀνομάζεται στίς μέρες μας ἡ πιό ἀντίχριστη αἳρεση. Μ’ αὐτή τήν λέξη καί μέ ψεύτικο σύνθημα τήν ἀγάπη, ἐπιχειρεῖται ὁ πιό τρομακτικός πόλεμος κατά τῆς  Ὀρθοδόξου Πίστεως.

          Τί εἶναι ὁ Οἰκουμενισμός;  Εἶναι ἡ λεγόμενη κίνηση γιά  τήν <<Ἓνωση τῶν Ἐκκλησιῶν>>  καί τῶν Θρησκειῶν κατόπιν. Πρόκειται γιά τό ἀντίχριστο σχέδιο, πού ἐπιδιώκει ν’ ἀνακατέψει τήν ἀληθινή Πίστη, τήν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία, μέ ὃλες τίς Χριστομάχες αἱρέσεις, μέ ὃλες τίς κακοδοξίες καί τίς πλάνες, κάνοντας ἀρχή μέ τήν Ἓνωση τῆς Ὀρθοδοξίας μέ τόν Παπισμό!

          Τό σύνθημα τῆς ἑνώσεως τό ἒχουν ὡραιοποιήσει σάν διάλογο ἀγάπης. Κεντρική ἐπιδίωξη ὃμως εἶναι νά πλήξουν τήν Ὀρθοδοξία, νά θολώσουν τήν ἒννοιαν τοῦ Δόγματος, νά γκρεμίσουν, ὃπως νομίζουν, τήν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία, πού κρατάει ἀνόθευτη τήν ἀλήθεια τῆς Πίστεως καί τῆς Παραδόσεως.

          Τό ὂργανο, πού ἐπιδιώκει καί κατευθύνει αὐτό τόν σκοτεινό μηχανισμό  τῆς << Ἑνώσεως τῶν Ἐκκλησιῶν >> εἶναι ὁ Ἀντίχριστος Σιωνισμός. Οἱ Σιωνισταί Ἑβραῖοι μέ ποικίλα ὂργανα προωθοῦν τήν προπαγάνδα γιά τήν << Ἓνωση >> καί ἐκεῖνοι μιλᾶνε γιά  Ἐ κ κ λ η σ ί ε ς, ἐνῶ εἶναι γνωστό ὃτι  ΜΙΑ εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Αὐτή εἶναι ἡ Ὀρθόδοξος καί ὂχι οἱ αἱρέσεις. Οἱ πλάνες καί οἱ αἱρέσεις δέν μποροῦν νά ὀνομασθοῦν Ἐκκλησία.

          Πῶς νά ἑνωθεῖ ἡ Ὀρθοδοξία μέ τίς πλάνες καί τίς βλασφημίες; Πῶς εἶναι δυνατόν νά ἑνωθεῖ ἡ ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ μέ τό ψέμα τοῦ Διαβόλου; Πῶς νά ἑνωθεῖ μέ αὐτούς πού μένουν προσκολλημένοι στήν πλάνη;

          Τό σχέδιο τῶν  Ἑβραιομασώνων καλλιεργεῖ αὐτή τήν σύγχυση. Σκοτεινές  δυνάμεις τοῦ Διεθνοῦς  Σιωνισμοῦ βρῆκαν τόν Οἰκουμενισμό σάν τό πιό κατάλληλο μέσο νά ἀφανίσουν, ὃπως ἂδικα ἐλπίζουν, την  Ὀρθόδοξο Ἐκλησία.  Σκοπός τους εἶναι νά φύγη ἀπό τήν μέση ὁ Χριστός, ὁ Ἀληθινός Θεός, ὁ Ὁποῖος εἶναι ἡ σωτηρία τοῦ κόσμου. Νά μήν ἀναφέρεται τ’ ὂνομά Του.

 

                                       Γέρων Κύριλλος Μοναχός   Κατουνακιώτης

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Φίλοι μου γειά σας,

Ἡ σελίδα αυτή δημιουργήθηκε μέ τήν ἐλπίδα νά βοηθηθούν κάποιες ψυχές στήν πνευματική τους πορεία πρός τό Χριστό. Ἀπό τόν ἱστότοπο αὐτό θά θίγονται καθαρά ὀρθόδοξα πνευματικά θέματα. Εὐχόμαστε μέ τήν βοήθεια τοῦ τριαδικοῦ θεοῦ μας νά ἐξυπηρετήσει ἀπόλυτα τόν σκοπό γιά τόν ὁποῖο δημιουργήθηκε.