ΠΑΠΙΣΜΟΣ

 

          Ὁ Παπισμός εἶναι Αἲρεση. Διέστρεψε τήν Διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ καί δημιούργησε ἓναν κοσμικό Χριστιανισμό, μιά παραποιημένη Χριστιανωσύνη. Ὁ Πάπας αὐτοανακηρύχτηκε ἀλάθητος καί πῆρε τήν θέση Θεοῦ, ὃπως θ’ αὐτοθεοποιηθεῖ καί ὁ Ἀντίχριστος στούς ἐσχάτους καιρούς.

          Γι’ αὐτό καί ὁ Ἃγιος Κοσμᾶς χαρακτήριζε τόν Πάπα σάν ἀντίχριστο.

          Ὁ Πάπας περιώρισε τόν Χριστό στόν οὐρανό γιά νά μείνει αὐτός στή γῆ.  Μέ ἐγωϊσμό, παρά τίς κακοδοξίες του, ζητάει πρωτεῖο καί παραποιεῖ τό Δόγμα τῆς Ἐκκλησίας καί τήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου.

          Ὁ Παπισμός προβαίνει ἀκόμα καί σέ ἐγκλήματα γιά νά στηρίξει τό θρόνο τοῦ Πάπα ἢ γιά νά ἐξαναγκάσει Ὀρθοδόξους νά ὑποκύψουν στήν αἳρεσή του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ἡ ἐξόντωση 800.000 (ὀκτακοσίων χιλιάδων ) Ὀρθοδόξων πού κατέσφαξε τό 1942 – 1944 στή Σερβία καί Κροατία…

          Ὁ Ἃγιος Νεκτάριος ὁ Θαυματουργός γράφει σχετικά μέ τόν Πάπα καί τήν Παπωσύνη:   

          << Ἡ ἀκάθεκτος φιλαρχία καί φιλοδοξία τά πάντα ἐμηχανεύσαντο. Τά πάντα ἐσοφίσθησαν, τά πάντα ἒδρασαν, ὃπως ἀναδείξωσι τούς Πάπας ἡγεμόνας τῆς Ἐκκλησίας καί τυράνους  τῆς  Οἰκουμένης>>. 

          Ἐάν ὁ ἃγ. Νεκτάριος τόν κατηγοροῦσε ἂδικα καί τόν συκοφαντοῦσε, δέν θά τόν ἀναδείκνυε ὁ Θεός ἃγιο καί θαυματουργό.

          Καί ἡ προσπάθεια αὐτή συνεχίζεται ὣστε νά πέσει ἡ Ὀρθοδοξία στά πλοκάμια τοῦ Παπισμοῦ.  Ἡ Ὀρθοδοξία ὃμως  πού εἶναι ἡ Ἐκκλησία τοῦ  Χριστοῦ, δέν θά νικηθεῖ, διότι ὁ Ἀρχηγός της εἶναι ἀνίκητος, <<ἐξῆλθε νικῶν καί ἳνα νικήση>>…

 

Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ

          <<…Ὁ ἓνας εἶναι ὁ Πάπας καί ὁ ἓτερος εἶναι αὐτός, ὁποῦ εἶναι στό κεφάλι μας>>.

 

ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ                     ( Γέρων Κύριλλος Μοναχός                                            

                                                                                  Κατουνακιώτης )

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Φίλοι μου γειά σας,

Ἡ σελίδα αυτή δημιουργήθηκε μέ τήν ἐλπίδα νά βοηθηθούν κάποιες ψυχές στήν πνευματική τους πορεία πρός τό Χριστό. Ἀπό τόν ἱστότοπο αὐτό θά θίγονται καθαρά ὀρθόδοξα πνευματικά θέματα. Εὐχόμαστε μέ τήν βοήθεια τοῦ τριαδικοῦ θεοῦ μας νά ἐξυπηρετήσει ἀπόλυτα τόν σκοπό γιά τόν ὁποῖο δημιουργήθηκε.