Ἡ Ἓνωσις τῶν ΄΄Ἐκλησιῶν ''  

                Τόν τελευταῖον καιρόν γίνεται πολύς λόγος διά τήν ἓνωσιν τῶν << Ἐκκλησιῶν >>. Εἰς τήν πραγματικότητα πρόκειται περί ἑνώσεως τῶν ἀπεσχισμένων ἀπό τήν Μίαν Ἁγίαν Καθολικήν καί Ἀποστολικήν  Ἐκλησίαν ἑτεροδόξων χριστιανῶν. Μίαν μόνον Ἐκκλησίαν ἳδρσεν ὁ Θεάνθρωπος Κύριος. Αὐτῆς τῆς Ἐκκλησίας συνέχειαν ἀποτελεῖ ἡ ἁγία μας Ὀρθόδοξος Καθολική ( ἐκ τοῦ καθόλου- πλήρης, ἀληθής ) Ἐκκλησία. Ἀπό τήν μίαν αὐτήν Ὀρθόδοξον Καθολικήν Ἐκκλησίαν ἀπεσχίσθη ὁριστικῶς ὁ Πάπας τό 1054  ἓνεκα τῆς ἀρνήσεως τῶν  Ὀρθοδόξων νά ὑποταχθοῦν εἰς τάς ἀντιχριστιανικάς ἀξιώσεις του περί πρωτείου ἐξουσίας ἐπί συμπάσης  τῆς  Ἐκκλησίας καί τῶν ἂλλων αἱρέσεών του. Λόγω δέ τῶν πολλῶν παρεκτροπῶν τοῦ παπισμοῦ τό 1517 ἢρχισεν εἰς τήν Δύσην ὁ ἀγών τῶν Διαμαρτυρομένων ( προτεσταντῶν ἢ εὐαγγελικῶν) κατά τοῦ παπισμοῦ πού ὡδήγησε τούς δυτικούς εἰς  πλῆθος διασπάσεων. Σήμερον ὑπάρχουν, ὡς γνωστόν, πολλαί ἑκατοντάδες προτεσταντικῶν ὁμάδων ἰδίως εἰς τάς Ἡνωμένας Πολιτείας τῆς Ἁμερικῆς.                                                                                                     Ἡ ἀληθής λοιπόν  Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ δέν διεσπάσθη, ὣστε νά ὁμιλῶμεν περί ἑνώσεως τῶν  Ἐκκλησιῶν. Ἀντιθέτως συνεχίζει παρά τούς διωγμούς καί τάς ἀτελείας τῶν μελῶν της νά κρατῆ καί κηρύττη τό  ἲδιον εὐαγγέλιον καί τήν ἰδίαν πίστιν τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, τῶν ἁγίων Ἀποστόλων καί Ἁγίων Πατέρων, ὣστε μόνον καταχρηστικῶς  ἠμποροῦμεν νά ὁμιλῶμεν περί ἑνώσεως τῶν << Ἐκκλησιῶν>>. Ἀπό  Ὀρθοδόξου ἀπόψεως καί κατ΄  ἀκρίβειαν μόνον περί ἐπανενώσεως τῶν ἀποσχισθέντων ἀπό τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν ἑτεροδόξων, πού συνειδητῶς ἢ ἀσυνειδήτως εὑρίσκονται εἰς τήν πλάνην ἢ τήν αἳρεσιν , εἶναι δυνατόν νά ὁμιλῶμεν.                                                                         Ὃποιος πιστεύει ἀδιστάκτως ὃτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶναι ἡ μόνη Μία Ἁγία Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκλησία τοῦ ἱεροῦ Συμβόλου τῆς πίστεως , δέν πρέπει νά ὁμιλῆ περί ἑνώσεως τῶν Ἐκκλησιῶν, ἀλλ΄ ἐπανόδου τῶν ἑτεροδόξων εἰς τήν ἀληθῆ  Ἐκκλησίαν. Ἒτσι διδάσκει ὁ διαπρεπέστατος σύγχρονος θεολόγος π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ: Δι΄ ἐμέ ἡ χριστιανική ἐπανένωσις εἶναι ἀκριβῶς ἡ παγκόσμιος μεταστροφή εἰς τήν Ὀρθοδοξίαν.                                                                                      Δυστυχῶς ὃμως εἰς τό θέμα αὐτό ὑπάρχει σήμερον πολλή σύγχυσις εἲτε λόγω ἀγνοίας εἲτε λόγω ὀλιγοπιστίας. Δι΄ αὐτό ἀκούομεν συχνά, ἀκόμη καί ἀπό ἐπίσημα χείλη ὃτι μεταξύ τῶν ὀρθοδόξων καί ἑτεροδόξων δέν ὑπάρχουν οὐσιώδεις διαφοραί, ὃτι ἡ Μία  Ἁγία  Καθολική καί  Ἀποστολική  Ἐκκλησία  ἀποτελεῖται ἀπό ὃλας τάς << ἐκκλησίας >>, ἐφ΄ ὃσον καμμία ἱστορική ἐκκλησία δέν δύναται νά ἰσχυρισθῆ ὃτι ἒχει ἀκεραίαν τήν ἀλήθειαν καί ὃτι πρέπει πάση θυσία νά γίνη ἡ ἓνωσις μέ τούς ἑτεροδόξους καί μάλιστα νά κοινωνήσωμεν ἀπό τό ἲδιον Ἃγιον Ποτήριον. Ὃλα αὐτά καί ἂλλα πολλά ἀποτελοῦν σοβαρά ἐκτροπήν ἀπό τήν πίστιν τῶν Ἀποστόλων καί τῶν Πατέρων καί συνιστοῦν αἲρεσιν διότι θίγουν τά θεμέλια τῆς πίστεως.     

          Ἡ χριστιανική ἀγάπη ἐπιβάλλει νά ἀγαπῶμεν τούς ἑτεροδόξους ἀδελφούς μας, νά ἀναγνωρίζωμεν ὃ,τι καλόν ἒχουν, νά προσευχώμεθα καί νά ἐργαζώμεθα χωρίς φανατισμόν διά νά άποκαλυφθῆ καί εἰς αὐτούς ἡ ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας. Αὐτό ὃμως δέν πρέπει νά γίνη ἐπί θυσία τῆς πίστεως καί χάριν μιᾶς ἑνότητος, πού δέν θά βασίζεται εἰς τήν ἀλήθειαν, ἀλλά τόν συμβιβασμόν ,τήν διπλωματίαν καί τήν οἱανδήποτε σκοπιμότητα. Τό θέλημα τοῦ Θεοῦ ὃπως τό ἐκφράζει ἡ Ἁγία Γραφή καί ἡ Ἱερά Παράδοσις εἶναι ἡ ἓνωσις ἐν τῆ ἀληθεία.                                                                                                                    Αὐτήν τήν στιγμήν μόνη ἡ ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας κατέχει τό ἀληθές εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ καί δι΄ αὐτό ἀποτελεῖ τήν μόνην ἐλπίδα τοῦ κόσμου. Καί ἀπό τήν ἂποψιν αὐτήν ἡ μεγαλυτέρα προσφορά μας πρός τούς ἑτεροδόξους καί τόν κόσμον εἶναι νά κρατήσωμεν ἀναλλοίωτον καί ζῶσαν τήν ἁγίαν ἀποστολικήν καί ἁγιοπατερικήν πίστιν μας.  

                                    Γέρων Κύριλλος Μοναχός Κατουνακώτης

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Φίλοι μου γειά σας,

Ἡ σελίδα αυτή δημιουργήθηκε μέ τήν ἐλπίδα νά βοηθηθούν κάποιες ψυχές στήν πνευματική τους πορεία πρός τό Χριστό. Ἀπό τόν ἱστότοπο αὐτό θά θίγονται καθαρά ὀρθόδοξα πνευματικά θέματα. Εὐχόμαστε μέ τήν βοήθεια τοῦ τριαδικοῦ θεοῦ μας νά ἐξυπηρετήσει ἀπόλυτα τόν σκοπό γιά τόν ὁποῖο δημιουργήθηκε.