Ὁμολογία…Παραδόσεως

          Κρατοῦμεν τάς Ἀποστολικάς Παραδόσεις, ἃς ἐδιδάχθημεν , εἲτε διά λόγου, εἲτε δι ’έπιστολῆς τῶν θείων καί  ἱερῶν  Ἀποστόλων, καί μένομεν ἐν οἷς ἐμάθομεν καί ἐπιστώθημεν, καθώς ὁ Ἀπόστολος Παῦλος παραγγέλει ἡμῖν τε καί πᾶσι τοῖς Χριστωνύμοις… Σύν ταῖς τῶν  Ἀποστόλων Παραδόσεσι, κρατοῦμεν καί ἀποδεχόμεθα καί τάς τῆς Ἐκκλησίας Παραδόσεις, δηλαδή τάς διορισθείσας ὑπό τῶν διαδόχων τῶν Ἀποστόλων…

          Τά δόγματα γάρ καί αἱ παραδόσεις τῆς Ἐκκλησίας, δέν εἶναι ἐναντία ἀναμεταξύ των. ἂπαγε! ἀλλά μᾶλλον ἓνα τοῦ ἂλλου εἶναι συστατικά. Τά μέν γάρ δόγματα τῆς Πίστεως, συνιστῶσι τάς παραδόσεις τῆς Ἐκκλησίας,  αἱ παραδόσεις δέ πάλιν τῆς Ἐκκλησίας, θεμελιώνονται ἐπάνω εἰς τά τῆς πίστεως δόγματα, καί τά δύο ὁμοῦ  ἒχουσιν εἰς τήν εὐσέβειαν μίαν καί τήν αὐτήν δύναμιν. Ὃθεν εἶπεν ὁ μέγας Βασίλειος, ὃτι ταῦτα ἀμφότερα τήν αὐτήν ἰσχύν ἒχει πρός τήν εὐσέβειαν. Καθώς γάρ αἱ μεγάλαι πέτραι στέκονται μέ τάς μικράς , καί αἱ δύω ὁμοῦ συνιστῶσι τήν οἰκοδομήν. Ἐάν γάρ θελήση νά κρημνίση τινάς τάς μικράς, κρημνίζει ἐν ταυτῶ καί τάς μεγάλας τοιουτοτρόπως καί τά δόγματα τῆς Πίστεως στέκονται ὁμοῦ μέ τάς παραδόσεις τῆς Έκκλησίας, καί ἂν θελήση τινάς νά ἀθετήση τάς παραδόσεις τῆς Ἐκλησίας, συναθετεῖ καί τά τῆς πίστεως δόγματα. Ὃθεν εἶπεν πάλιν ὁ μέγας Βασίλειος, εἰ γάρ ἐπιχειρήσαμεν τά ἂγραφα τῶν ἐθῶν, μή μεγάλην ἒχοντα τήν δύναμιν, παραιτεῖσθαι, λάθοιμεν ἂν εἰς αὐτά τά καίρια ζημιοῦντες τό Εὐαγγέλιον. Μᾶλλον δέ , εἰς ὂνομα ψιλόν περιιστῶντες τό κήρυγμα.

                                                    Ὃσ. Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Φίλοι μου γειά σας,

Ἡ σελίδα αυτή δημιουργήθηκε μέ τήν ἐλπίδα νά βοηθηθούν κάποιες ψυχές στήν πνευματική τους πορεία πρός τό Χριστό. Ἀπό τόν ἱστότοπο αὐτό θά θίγονται καθαρά ὀρθόδοξα πνευματικά θέματα. Εὐχόμαστε μέ τήν βοήθεια τοῦ τριαδικοῦ θεοῦ μας νά ἐξυπηρετήσει ἀπόλυτα τόν σκοπό γιά τόν ὁποῖο δημιουργήθηκε.