ΟΣΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ

 

 

 

                   Ἀδελφοί, ἐάν κάποτε συμβῆ νά μᾶς εἰρωνευθοῦν οἱ ἂνθρωποι γιά ἓνα ἒργον ἀγαθόν, τό ὁποῖον ἐπιτελέσαμεν, δέν  πρέπει νά ἐντραπῶμεν διά τήν ἂδικον αὐτήν εἰρωνείαν καί νά σπεύσωμεν νά κάμωμεν ἐκεῖνα πού δέν πρέπει, διά νά μᾶς ἐπαινέσουν οἱ ἂνθρωποι.   Ἂς μή ἐντραπῶμεν ἀγαπητοί , νά ὀνομασθῶμεν ὑποκριταί καί θεομπαίκται ἀπό τούς παραβάτας τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου.

                   Εἶναι φανερόν ὃτι οἱ τοιοῦτοι τύποι μᾶς χαρακτιρίζουν ὑποκριτάς καί ἀγύρτας ὂχι διά νά μᾶς διορθώσουν ἀλλά διά νά μᾶς κάμουν νά χάσωμεν τήν ἠθικήν μας εὐθυξίαν καί νά γίνωμεν καί ἐμεῖς, ὃπως εἶναι ἐκεῖνοι, ἀνεδεῖς, αὐθάδεις, καί νά ἀποξενωθῶμεν ἀπό τήν εὐλάβειαν καί ἀπό κάθε ἂλλην ἀρετήν. Διότι οἱ ἂνθρωποι τῆς ἁμαρτίας ὀνομάζουν τούς ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς, μοναχούς καί τούς εὐλαβεῖς λαϊκούς , ὑποκριτάς καί θεομπαίκτας.

                   Ἀς προσέξωμεν ἀδελφοί νά μήν παρασηρθῶμεν ἀπό τοιούτους χαρακτηρισμούς καί ἐντραπῶμεν ἀπό τοιαύτας ἁμαρτωλάς εἰρωνείας διότι ἡ Ἁγία Γραφή μᾶς ὑπενθημίζει διά τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου… ‘’εἰ ὀνειδίζεσθε ἐν ὀνόματι Χριστοῦ, μακάριοι, ὃτι τό τῆς δόξης καί δυνάμεως καί τό τοῦ Θεοῦ Πνεῦμα ἐφ’ὑμᾶς ἀναπαύεται΄΄.           (Α! ἐπιστ. κεφ. Δ! στοιχ.14).   

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Ἐάν δέ ὑβρίζεσθε καί περιφρονῆσθε, ἐπειδή ὁμολογεῖτε τό ὂνομα τοῦ  Χριστοῦ, εἶσθε μακάριοι, διότι τό Πνεῦμα τῆς δόξης καί τῆς δυνάμεως, τό ὁποῖον εἶναι συγχρόνως καί  Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, ἀναπαύεται ἐπάνω σας.

 

ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

΄΄Κάλλιον μετά τῆς  Ἐκκλησίας πλανώμενος , ἢ ἒξωθεν αὐτῆς ἀκριβολογῶν΄΄

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

΄΄Καλύτερα  μαζί (καί μέσα στήν  Ἐκκλησία) νά περιφέρεσαι καί νά πλανᾶσαι μέ αὐτήν,παρά νά βγεῖς ἒξω ἀπό αὐτήν, καί νά τήν ἐλἐγχεις εἰρωνικά, ὃπως οἱ αἱρετικοί.                    

 

                                                                 Κύριλλος  Μοναχός

                                                                Κατουνακιώτης

Στό Ἂγιον Ὂρος

Στῆς Παναγιᾶς  τό ἒμψυχο καί ἂγιο περιβόλι

πού εἶναι  φάρος  φωτεινός  καί τό θαυμάζουν ὃλοι,

ἀνάλαφρα μέ ἒφερε  τ΄ὀνείρου  μου  ἡ  ἒννοια,

 νά δῶ ὁμορφιές  οὐράνιες , ἂνθη  παραδεισένια.

Στήν ὑψηλή  σου κορυφή, οὐρανοδρόμε  Ἂθω

τά ὑπερκόσμια κάλλη σου μ΄ἀπώθεσε νά μάθω.

Νά δῶ Σπηλιές, νά δῶ Κελλιά στήν ἃγια σου ἐρημία,

Καί ν΄ἀναπνεύσω τόν Θεό μές΄ τήν σιγή τήν θεία.

Τά ἱερά σου ἀσκηταριά μ’εὐλάβεια νά γνωρίσω

Καί στ’ἃγια Μοναστήρια σου νά μπῶ νά προσκυνήσω.

Νά χύσω δάκρυα πύρινα σέ κάποια ἀγρυπνία,

Καί νά μεθύσω ἀπό χαρά πνευματική καί ἁγία.

Ν΄ἀκούσω ὓμνους καί εὐχάς, νά δῶ μορφάς ἁγίων,

Νά κοινωνήσω ἀγγελικά  τῶν Θείων Μυστηρίων.

Στῆς Παναγιᾶς  τό  ἒμψυχο καί ἃγιο Περιβόλι

ἀνθοῦν ὡς κρῖνα οἱ Μοναχοί καί εἶναι μακάριοι ὃλοι.

Στήν ὀμορφιά τῆς φύσεως  ἐκεῖ  στήν  ἡσυχία,

λατρεύουν ὃλοι τόν Θεό, βρίσκουν τήν Σωτηρία.

Στό ἃγιον  ὂρος οἱ ψυχές ζοῦν μιά ζωή ἁγία,

Διότι προστατεύονται ἀπό τήν Παναγία.  

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΑΪΤΟΥ

ΛΟΓΟΣ  Ζ!  ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΑΡΟΠΟΙΟΥ  ΠΕΝΘΟΥΣ

 

ογ! ΄΄Οὐκ  ἐγκληθησόμεθα, ὦ οὖτοι, οὐκ  ἒγκληθησόμεθα  ἐν ἐξόδω  ψυχῆς, διότι  οὐ

τεθαυματουργήκαμεν, οὐδ΄ὃτι  οὐ τεθεολογήκαμεν, οὐδ΄ ὃτι θεωρητικοί οὐ γεγόναμεν,

ἀλλά  λόγον  πάντως δώσομεν τῶ  θεῶ, διότι ἀδιαλείπτως οὐ πεπενθήκαμεν.΄΄

ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

Δέν θά κατηγορηθοῦμε, ἀγαπητοί μου, δέν θά κατηγορηθοῦμε τήν ὣρα τοῦ θανάτου μας,

ἐπειδή δέν θαυματουργήσαμε, ἢ διότι δέν  ἐθεολογήσαμε ἢ διότι δέν ἐγίναμε θεωρητικοί.

Ὁπωσδήποτε ὃμως  θά δώσωμε λόγο στόν θεόν, διότι  δέν ἐπενθήσαμε  ἀδιαλείπτως.

ΕΤΕΡΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Ὦ φίλοι καί ἐν Χριστῶ, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, δέν θέλει μᾶς ἐγκαλέσει  ὁ Κύριος, ἐν  τῶ

καιρῶ  τοῦ θανάτου  ἡμῶν καί τῆς μελλούσης αὐτοῦ κρίσεως, οὒτε  θέλει μᾶς καταδικάσει,

πῶς δέν ἐθαυματουργήσαμεν, ἢ πῶς δέν ἐγυμνάσθημεν τήν θεολογίαν, ἢ πῶς δεν  

ἐμάθομεν  βαθέα  καί ὑψηλά νοήματα, ἀλλά θέλει μᾶς ἐρωτήσει κατά ἀλήθειαν καί μέλλει

 νά μᾶς παιδεύση, διατί δέν  ήθελήσαμεν  νά ταπεινωθῶμεν  καί  νά κλαύσωμεν ἐν  βίω

 παντί τάς ἁμαρτίας μας καί νά ἀποπλύνωμεν  τήν ψυχήν ἡμῶν μέ ἲδια δάκρυα καί νά

 παύσωμεν τάς κακίας μας  καί νά ζητήσωμεν πρό τοῦ θανάτου μας, μέ  καρδίαν ένώδυνον

τήν συγχώρησιν τῶν ἁμαρτημάτων μας, κατά τό θεῖον Αὐτοῦ πρόσταγμα. 

Φίλοι μου γειά σας,

Ἡ σελίδα αυτή δημιουργήθηκε μέ τήν ἐλπίδα νά βοηθηθούν κάποιες ψυχές στήν πνευματική τους πορεία πρός τό Χριστό. Ἀπό τόν ἱστότοπο αὐτό θά θίγονται καθαρά ὀρθόδοξα πνευματικά θέματα. Εὐχόμαστε μέ τήν βοήθεια τοῦ τριαδικοῦ θεοῦ μας νά ἐξυπηρετήσει ἀπόλυτα τόν σκοπό γιά τόν ὁποῖο δημιουργήθηκε.