ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ ΄΄ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ΄΄ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΡΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΝ

Ι Τοῦτο  τό  Ἡσυχαστήριον  καί πρώην Σπήλαιον  Ἀσκητῶν καί ἐρημιτῶν, ἐκτίσθη κατά τό ἒτος  1830, ἐννέα  χρόνια μετά τήν  Ἑλληνικήν  Ἐπανάστασιν, ἀπό τόν πρῶτον οἰκιστήν καί ἡσυχαστήν  καί πρώην κοινοβιάτην τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Διονυσίου, Μοναχόν Νικόδημον, ἂνδρα  λογιώτατον, φίλον τῆς ἐρήμου, τῆς ἡσυχίας ἐραστήν.Ἒτι δέ φίλον τῆς μελέτης τῶν θείων ἐννοιῶν καί θεωρημάτων, ἀλλά καί τῆς ἀναγνώσεως τῶν Ἱερῶν βιβλίων τῆς Ἐκκλησίας μας ἐραστήν.Καθ΄ ὃτι ἐπεμελεῖτο μέ ἂκρα εὐλάβεια καί καλογερική ἐπιμέλεια τά πάμπολλα καί ἀμέτρητα Ἐκκλησιαστικά βιβλία πού μετέφερε ἀπό τήν Ἱερά Μονή Διονυσίου, στήν πνευματική ἀετοφωλιά τῆς καρουλιώτικης καί πάνυ ἐρημικῆς καλύβης του.  Ἀπό τήν καλύβη καί  Ἡσυχαστήριο αὐτό, τοῦ ΄΄Εὐαγγελισμοῦ τῆς   Θεοτόκου΄΄ , ΄΄πέρασαν΄΄καί ΄΄ἒφυγαν΄΄γιά τήν ἂλλη ζωή, πολλοί καί ἀξιόλογοι ἀσκηταί ἐρημῖται. Ἀπό τούς πρώτους σχεδόν, πού ἐμόνασαν  σ΄αὐτό τό Ἀσκητήριο, ἦσαν καί τέσσερα κατά σάρκα ἀδέλφια, δύο ἐκ τῶν ὁποίων (τόν  Ἰωσήφ καί τόν Ἐφραίμ, τούς βαρελάδες) τούς πρόλαβε καί ἒζησε μαζί τους, ἐπί τέσσερα χρόνια,ὁ Γέρων  Ἰωσήφ ὁ σπηλαιώτης και ἡσυχαστής ἀπό τούς ὁποίους, ἒγινε καί Μεγαλόσχημος Μοναχός.Ὁ Γέρων Ἰωσήφ ὁ σπηλαιώτης καί ἡσυχαστής ἦταν ὁ Γέροντας τοῦ σημερινοῦ Γέροντος Ἐφραίμ τοῦ πρώην Φιλοθεϊτου, τῆς Ἀριζόνας στήν  Ἀμερική.Πάνω καί πίσω ἀκριβῶς ἀπό τήν καλύβη τοῦ ΄΄Ἐὐαγγελισμοῦ ΄΄ καί στόν βράχο, πού ὑψώνεται, ὑπάρχει εὐρύχωρο

Διαβάστε Περισσότερα »

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ –ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Ἃγιον  Ὂρος  Ἂθωνος, Κῆπε τῆς Παναγίας,  ἐστολισμένον  πανταχοῦ  μέ πλείστας  Ἐκκλησίας. Ἒχεις τάς εἲκοσι Μονάς καί Σκήτας καί Κελλία, Καί  προσκαλεῖς τούς  ἃπαντας  εἰς κάθε ἡλικία. Τό ὂνομα  ν΄ἀλλάξωσι, τάς πρώτας ΄΄πολιτείας΄΄, στόν ὓψιστον  νά πέμπωσιν εὐχάς, δοξολογίας. Ἐσύ εἶσαι τό μέτωπον, τό κάστρο τῆς θρησκείας, τόν  Ἑωσφόρον  νά κτυπᾶς  ἓως  τῆς συντελείας. Ἒρχονται  νέοι  γέροντες, σ΄ἐσέ νά κατοικήσουν, τούς ἀδελφούς καί τούς γονεῖς ,τά πάντα νά τ΄ἀφήσουν. Τόν Σατανᾶ μέ τάς εὐχάς νά καταπολεμήσουν, τήν ἂνω Ἱερουσαλήμ  γιά νά κληρονομήσουν.  Ἂς ἀπειλοῦν οἱ δαίμονες, ἂς ἀπειλεῖ  ὁ κόσμος, τίποτε ἂλλο δέν νικᾶ, ὃπως  ὁ Θεῖος  Νόμος. Ἂς εἶναι καί ἁμαρτωλοί, μόνον  ταπεινωμένοι,  θά   ἀνεβοῦν  στούς  οὐρανούς, ὃσοι προορισμένοι.  Γέρων Κύριλλος Μοναχός Κατουνακιώτης  

Διαβάστε Περισσότερα »