ΜΕΤΑΝΟΙΑ

Μετάνοια σημαίνει ἀνανέωσις τοῦ βαπτίσματος . Μετάνοια σημαίνει συμφωνίαν μέ τόν Θεόν διά νέαν ζωήν. Μετανοῶν σημαίνει ἀγοραστής τῆς ταπεινώσεως. Μετάνοια σημαίνει μόνιμος ἀποκλεισμός κάθε σωματικῆς  παρηγορίας. Μετάνοια σημαίνει  σκέψις αὐτοκατακρίσεως, ἀμεριμνησία  διά ὃλα τά ἂλλα καί μέριμνα διά τήν σωτηρίαν τοῦ ἑαυτοῦ μας. Μετάνοια σημαίνει θυγάτηρ τῆς ἐλπίδος καί ἀποκήρυξις τῆς ἀπελπισίας. Μετανοῶν σημαίνει κατάδικος ἀπηλλαγμένος ἀπό αἰσχύνην.                 Μετάνοια σημαίνει συμφιλίωσις μέ τόν Κύριον, μέ ἒργα ἀρετῆς ἀντίθετα πρός τά παραπτώματά μας. Μετάνοια σημαίνει καθαρισμός τῆς συνειδήσεως. Μετάνοια  σημαίνει θεληματική ὑπομονή ὃλων τῶν θλιβερῶν πραγμάτων……                                                                                                     ΙΩΑΝΝΟΥ  ΤΗΣ  ΚΛΙΜΑΚΟΣ

Διαβάστε Περισσότερα »

Ἀσάλευτοι εἰς ὃσα παρελάβομεν

                Πάντα ὃσα μᾶς παρέδωσαν οἱ πάνσοφοι  Ἃγιοι  Ἀπόστολοι  καί  Θεόσοφοι Πατέρες τῆς ἁγίας ἡμῶν  Ὀρθοδόξου  Ἐκκλησίας πολλοί  τῶν σημερινῶν διαδόχων των βούλονται νά τά καταργήσουν καί νά ἐκθεμελιώσουν τήν Ἐκκλησίαν, ἀλλά δέν θά δυνηθοῦν , διότι ὁ Κύριος θά τούς συντρίψη ὡς σκεύη κεραμέως… Ἂς βιάσωμεν ἑαυτούς εἰς τό νά μένωμεν πιστοί καί ἀσάλευτοι εἰς ὃσα παρελάβομεν παρά τῶν θείων Ἀποστόλων, τῶν  Ἁγίων  Πατέρων καί Διδασκάλων τῆς  Ἐκκλησίας μας…                 Ἡ  Ὀρθόδοξος  Ἐκκλησία  τούς  καινοτομοῦντας  καί  μεταρρυθμιστάς  τῶν Ἀποστολικῶν καί Πατερικῶν παραδόσεων ὑποβάλλει εἰς ἀναθέματα καί ἀφορισμούς…                 Ἡ  Ἀνατολική  Ὀρθόδοξος  Ἐκκλησία  δέν ἒχει συνήθειαν νά ποιῆ καινοτομίας, ἀλλά ἓπεται εἰς τά διδάγματα τῶν  Ἀποστόλων, τῶν Διδασκάλων, τῶν Ἁγίων  Πατέρων καί τῶν ἑπτά Οἰκουμενικῶν  ἁγίων  Συνόδων, τῶν  ὁποίων  διδαγμάτων  ὀφείλουν  νά ἀκολουθοῦν καί οἱ τῶν Λατίνων καί Διαμαρτυρομένων σοφοί…, διά νά λυτρωθοῦν ἐκ τῶν ἐπιτιμίων, τοῦ ἀναθέματος καί τοῦ ἀφορισμοῦ  τῶν ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί  Ἁγίων Πατέρων…                 Δυστυχῶς, οἱ μέν Δυτικοί  ηὒξησαν τήν παράδοσιν, κατά τό δοκοῦν καί τό ἀτομικόν συμφέρον  τῶν Παπῶν, διά νέων δογμάτων, νέων κανόνων καί διατάξεων. Αἱ καταχρήσεις τῶν ὀργάνων τῆς Δυτικῆς  Ἐκκλησίας, ἐχόντων βλέψεις κοσμικάς καί ὑλικάς μᾶλλον ἣ πνευματικάς,  προεκάλεσαν παρά τοῖς Διαμαρτυρομένοις  τήν είς τό ἓτερον ἂκρον, ὃπερ ἐξ ἲσου ἐπιβλαβές καί

Διαβάστε Περισσότερα »

ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ

Περίοδος  διά  ἐνδοστρέφεια , ἐσωτερική ἀναζήτηση καί προσπάθεια πνευματικῆς καθάρσεως καί ἀναβάσεως. Ἡ πνευματική  κάθαρσις ἒρχεται μέ τήν ἐντόπιση τῶν παθῶν μας, τῶν ἁμαρτιῶν μας  καί στήν συνέχεια τήν πλήρη ἐξαγώρευσή τους στόν Πνευματικόν μας .           Οἱ Πνευματικοί Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας ἒχουν τό χάρισμα καί τήν ἐξουσίαν τοῦ δεσμεῖν καί λύειν τῶν ἀνθρώπων τάς ἁμαρτίας,κατά τήν ἀπόφασιν τοῦ Κυρίου μας << Ἂν τινων ἀφῆτε τάς ἁμαρίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἂν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται>>.( Ἰωάν.Κ.23),τό ὁποῖον εἶναι μόνον τοῦ Θεοῦ ἲδιον. <<Τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας, εἰ μή εἷς ὁ Θεός;>> (Μαρκ.Β.7 ).           Ἀλλ’ ὃμως εἶναι ἀνάγκη νά κοπιάσουν καί αὐτοί (οἱ Πνευματικοί) διά νά μάθουν ποίας ἁμαρτίας πρέπει νά λύσουν καί ποίας νά κρατοῦν,  ἐπειδή αὐτοί γίνονται μεσῖται μεταξύ Θεοῦ κι ἀνθρώπων. Γίνονται δηλαδή, ἰατροί καίι πανδοχεῖς διά νά ἐπιμελοῦνται τούς ἀσθενεῖς, ἢτοι τούς πληγωμένους ἁμαρτωλούς, ἀπό τούς ληστάς δαίμονας.           Οἱ Πνευματικοί εἶναι οἱ κριταί, ἐπειδή κρίνουν τόν Χριστώνυμον λαόν τοῦ κυρίου, ὃπως ὁ Θεῖος Παῦλος τούς διακρίνει:  << ὁ δέ πνευματικός ἀνακρίνει μέν πάντα, αὐτός δέ ὑπ’ οὐδενός ἀνακρίνεται>> (Α’ κορινθ. Β’ 15), εἶναι ὃμοιοι μέ τούς κυνηγούς καί τούς ποιμένας, οἱ ὁποῖοι τρέχουν ἐδῶ κι ἐκεῖ διά νά εὓρουν τό πεπλανημένο πρόβατο,τόν ἁμαρτωλόν, καί ἀφοῦ τόν

Διαβάστε Περισσότερα »

ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΑ

Αναρτήθηκε από Nikos Vythoulkas  Η αγάπη προς τους κεκοιμημένους οδήγησε την Ορθόδοξη Εκκλησία στην καθιέρωση ιδιαίτερης ημέρας της εβδομάδας για να προσευχηθούμε γι’ αυτούς. Η ημέρα του Σαββάτου είναι η ημέρα των κεκοιμημένων για αυτό και κατά την παράδοση τα μνημόσυνα οφείλουν να γίνονται το Σάββατο και όχι την Κυριακή. Η Κυριακή είναι η ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου γι’ αυτό και οι γάμοι γίνονται Κυριακή, άλλο αν κάποιοι λόγω κοσμικού φρονήματος και ότι βλέπουν τον γάμο κοσμική τελετή και όχι ιερό μυστήριο νυμφεύονται το Σάββατο. Όλα αυτά φυσικά γίνονται για το γλέντι που θα ακολουθήσει τα αποτελέσματα του οποίου είναι κρεπάλη, μέθη και άλλες παρεκλίνουσες συμπεριφορές. Κατά τους Πατέρες, με τα μνημόσυνα παρέχεται όνησις δηλαδή ωφέλεια αλλά δεν ξέρουμε όμως τι είδους ωφέλεια είναι αυτή. Τα μνημόσυνα είναι η προσευχή των ζώντων μελών  που καταδεικνύει αγάπη και κοινωνία για τους απελθόντες. Οι ζώντες με τους κεκοιμημένους γίνονται αγκαλιά εις δόξα Κυρίου. Για τον Θεό είμαστε πρόσωπα μοναδικά γι’ αυτό και όταν πηγαίνουμε κόλλυβα στον ναό δίνουμε και το χαρτάκι με τα ονόματα. Φυσικά μπορεί να έχουμε αρκετές φορές το ίδιο όνομα και φυσικά το γράφουμε ξεχωριστά, διότι ο άνθρωπος είναι ξεχωριστός και μοναδικός. Αυτή η προσευχητική κοινωνία είναι ουράνια κατάσταση.

Διαβάστε Περισσότερα »

ΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ

Από το βιβλίο Σύγχρονες Ἁγιορείτικες μορφές Δανιήλ Κατουνακιώτης σελ. 27-31 Ἐκδόσεις Ἱ. Μονής Παρακλήτου 2005 Αναφέραμε προηγουμένως ότι για κάποια υπόθεση της Μονής του Βατοπεδίου ο γερο-Δανιήλ υποχρεώθηκε να ταξιδεύσει στην πατρίδα του, όπου και παρέμεινε εννέα μήνες.    «Άμα τῇ εκείσε αφίξει μου – σημειώνει στα κατάλοιπά του – καθήκον απαράβατον εθεώρησα όπως εν πρώτοις επισκεφθώ τον υιόν του αείμνηστου εκείνου ανδρός Δημητρίου Γεώργιον». (Ο Δημήτριος ήταν απλούς Χριστιανός, αλλά η μεγάλη του αρετή και ευσέβεια του είχαν χορηγήσει την «άνωθεν» σοφία, ώστε να γίνει ξακουστός για τις επιτυχημένες συμβουλές και νουθεσίες του. Είχε στηρίξει με τη σοφία του και τη διδασκαλία του πολλές ψυχές και το γερο-Δανιήλ στη νεανική του ηλικία). «Και όπως ερωτήσω αυτόν επισταμένως περί της τελευτής του πατρός του (Δημητρίου), περί ου από πολλού είχον μάθει την τούτου αποβίωσιν».    Ο Γεώργιος ανταποκρίθηκε στην επιθυμία του Κατουνακιώτη μοναχού, και με κάθε λεπτομέρεια του διηγήθηκε το τέλος του εναρέτου πατέρα του, ενώ σε πολλά σημεία η διήγησις συνοδευόταν από δάκρυα. Ένα γεγονός μάλιστα υπήρξε τόσο αξιοσημείωτο, ώστε θα πρέπει να το καταγράψουμε:    Ο θεοφώτιστος Δημήτριος φθάνοντας στο ηλιοβασίλεμα της επιγείου ζωής του προεγνώρισε με τη χάρη του Θεού την ημέρα του θανάτου του. Αυτήν την

Διαβάστε Περισσότερα »

ΚΑΛΟ ΤΡΙΩΔΙΟ

Γνωριμία με το Τριώδιο – Τι είναι το Τριώδιο; Τό Τριώδιο εἶναι:                                        1. Ἕνα Ἐκκλησιαστικό Βιβλίο:Λειτουργικό βιβλίο τῆς Ἐκκλησίας μας (ὕμνοι, τροπάρια, ἱερά Ἀναγνώσματα) πού καλύπτει τήν πιό κατανυκτική καί σπουδαῖα λειτουργική περίοδο τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. Ἀρχή: Κυριακή Τελώνου καί Φαρισαίου Τέλος: Μέγα Σάββατο Χωρίζεται σέ 3 περιόδους: α’ 1) Κυριακή Τελώνου καί Φαρισαίου 2) Κυριακή Ἀσώτου 3) Κυριακή Ἀπόκρεω 4) Κυριακή Τυροφάγου β’ Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή (Καθαρά Δευτέρα ἕως Σάββατο Λαζάρου -> 6 ἑβδομάδες -> 5 Κυριακές) γ’ Μεγάλη Ἑβδομάδα Παθῶν καί Ἀναστάσεως 2. Μιά λειτουργική Περίοδος Κατανυκτική καί Πένθιμη: Τριώδιο εἶναι ἡ Ἐκκλησιαστική περίοδος πού καλύπτεται ἀπ’ τό βιβλίο του Τριωδίου. Εἶναι ἀντίστοιχη μέ ἑορταστική περίοδο ἀρχαίας εἰδωλολατρείας. Φεβρουάριο μέ Μάρτιο οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες γιόρταζαν μέ ὀργιαστικό τρόπο τά Βάκχια (Βάκχος = Θεός τῆς μέθης), τά Διονύσια (Διόνυσος = Θεός τῆς ἀκολασίας), τά Ἀνθεστήρια (γιορτές ἀνοίξεως πού συμβόλιζαν τή γονιμοποίηση καί ἀναγέννηση τῆς φύσεως). Οἱ ἄνθρωποι θεοποίησαν τά κατώτερα πάθη γιά νά τά ἱκανοποιοῦν ἐλεύθερα. Αὐτό πού ἔκαναν οἱ εἰδωλολάτρες ὅμως δέν ταιριάζει σέ βαπτισμένους Χριστιανούς. Εἶναι ἀσέβεια πού μπορεῖ νά μᾶς ὁδηγήσει σέ λάθη σοβαρά. Τό Τριώδιο δέ σημαίνει ἁμαρτωλή μέθη, μάσκες, καρναβάλι, προσωπίδες ὥστε κάτω ἀπ’ αὐτές

Διαβάστε Περισσότερα »

Άγιος κύριλλος αλεξανδρείας – ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΤΩ ΑΘΩ

Καταχωρήθηκε στο Πνευματικά …….Πλέοντες λοιπόν καί προχωροῦντες ἒφθασαν μετά ἀπό ὀλίγας ἡμέρας εἰς ἓναν ἣσυχον καί καλόν λιμένα, ὃπου καί ἠγκυροβόλησαν. Ὁ δέ  Ἃγιος  Πέτρος  ἠθέλησε νά ἀναπαυθῆ ὀλίγον καί μόλις ἀπεκοιμήθη βλέπει τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον περιβεβλημένην μέ πολλήν δόξαν, τιμή καί λαμπρότητα, πλησίον δέ αὐτῆς ἳστατο ὁ  Ἃγιος Νικόλαος μέ πολύ εὐλάβεια καί τήν παρεκάλει λέγοντας :         Ὦ Δέσποινα Θεοτόκε καί Κυρία τοῦ κόσμου, ἐπειδή  τοῦτον τόν δοῦλον σου, ἠλευθέρωσας ἀπό τήν πικράν ἐκείνην αίχμαλωσίαν μέ τό πανάγιον θέλημα τοῦ Σοῦ Υἱοῦ καί θεοῦ ἡμῶν, δεῖξον εἰς αὐτόν τόπον  ἣσυχον,  διά νά ἐκτελῆ τό θέλημα τοῦ θεοῦ, καθώς μόνος του τό ὑπεσχέθη.         Τότε ἡ Κυρία Θεοτόκος στραφεῖσα εἰς τόν  Ἃγιον  Νικόλαον εἶπεν: ἡ κατοίκησις καί ἡ ἀνάπαυσις αὐτοῦ δέν δύναται νά εὑρεθῆ ἀλλοῦ, παρά μόνον εἰς τό ὂρος τοῦ  Ἂθωνος,τό ὁποῖον ἒλαβον ἀπό τόν Υἱόν μου καί Θεόν  εἰς κληρονομίαν ἰδικήν μου, ἳνα ὃσοι θέλουν νά ἀναχωρήσουν ἀπό τάς κοσμικάς φροντίδας καί τήν ταραχήν τοῦ κόσμου νά μεταβαίνουν ἐκεῖ διά νά δουλεύουν τόν θεόν ἀπερισπάστως καί χωρίς ἀπασχόλησιν.         Ἀπό τώρα τό ὂρος αὐτό, θά λέγεται  Ἃγιον  Ὂρος  καί  κῆπος ἰδικός μου. Ἀγαπῶ δέ ἐξαιρέτως καί βοηθῶ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι μεταβαίνουν εἰς αὐτό νά δουλεύσουν ὁλοψύχως τῶ

Διαβάστε Περισσότερα »

Άγιος κύριλλος αλεξανδρείας – ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Καταχωρήθηκε στο Διάφορα ΄΄Κάλλιον μετά τῆς  Ἐκκλησίας πλανώμενος , ἢ ἒξωθεν αὐτῆς ἀκριβολογῶν΄΄ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΄΄Καλύτερα  μαζί (καί μέσα στήν  Ἐκκλησία) νά περιφέρεσαι καί νά πλανᾶσαι μέ αὐτήν,παρά νά βγεῖς ἒξω ἀπό αὐτήν, καί νά τήν ἐλἐγχεις εἰρωνικά, (ὃπως οἱ Ἰεχωβάδες) ἢ οἱ  Παλαιοημερολογεῖτες  σήμερα.                                                                                      Κύριλλος  Μοναχός                                                          Κατουνακιώτης ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε Περισσότερα »

Άγιος κύριλλος αλεξανδρείας – Στό Ἂγιον Ὂρος

Καταχωρήθηκε στο Διάφορα Στῆς Παναγιᾶς  τό ἒμψυχο καί ἂγιο περιβόλι πού εἶναι  φάρος  φωτεινός  καί τό θαυμάζουν ὃλοι, ἀνάλαφρα μέ ἒφερε  τ΄ὀνείρου  μου  ἡ  ἒννοια,  νά δῶ ὁμορφιές  οὐράνιες , ἂνθη  παραδεισένια. Στήν ὑψηλή  σου κορυφή, οὐρανοδρόμε  Ἂθω τά ὑπερκόσμια κάλλη σου μ΄ἀπώθεσε νά μάθω. Νά δῶ Σπηλιές, νά δῶ Κελλιά στήν ἃγια σου ἐρημία, Καί ν΄ἀναπνεύσω τόν Θεό μές΄ τήν σιγή τήν θεία. Τά ἱερά σου ἀσκηταριά μ’εὐλάβεια νά γνωρίσω Καί στ’ἃγια Μοναστήρια σου νά μπῶ νά προσκυνήσω. Νά χύσω δάκρυα πύρινα σέ κάποια ἀγρυπνία, Καί νά μεθύσω ἀπό χαρά πνευματική καί ἁγία. Ν΄ἀκούσω ὓμνους καί εὐχάς, νά δῶ μορφάς ἁγίων, Νά κοινωνήσω ἀγγελικά  τῶν Θείων Μυστηρίων. Στῆς Παναγιᾶς  τό  ἒμψυχο καί ἃγιο Περιβόλι ἀνθοῦν ὡς κρῖνα οἱ Μοναχοί καί εἶναι μακάριοι ὃλοι. Στήν ὀμορφιά τῆς φύσεως  ἐκεῖ  στήν  ἡσυχία, λατρεύουν ὃλοι τόν Θεό, βρίσκουν τήν Σωτηρία. Στό ἃγιον  ὂρος οἱ ψυχές ζοῦν μιά ζωή ἁγία, Διότι προστατεύονται ἀπό τήν Παναγία.   ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε Περισσότερα »

ΟΣΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ

Ἀδελφοί, ἐάν κάποτε συμβῆ νά μᾶς εἰρωνευθοῦν οἱ ἂνθρωποι γιά ἓνα ἒργον ἀγαθόν, τό ὁποῖον ἐπιτελέσαμεν, δέν  πρέπει νά ἐντραπῶμεν διά τήν ἂδικον αὐτήν εἰρωνείαν καί νά σπεύσωμεν νά κάμωμεν ἐκεῖνα πού δέν πρέπει, διά νά μᾶς ἐπαινέσουν οἱ ἂνθρωποι.   Ἂς μή ἐντραπῶμεν ἀγαπητοί , νά ὀνομασθῶμεν ὑποκριταί καί θεομπαίκται ἀπό τούς παραβάτας τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου.                    Εἶναι φανερόν ὃτι οἱ τοιοῦτοι τύποι μᾶς χαρακτιρίζουν ὑποκριτάς καί ἀγύρτας ὂχι διά νά μᾶς διορθώσουν ἀλλά διά νά μᾶς κάμουν νά χάσωμεν τήν ἠθικήν μας εὐθυξίαν καί νά γίνωμεν καί ἐμεῖς, ὃπως εἶναι ἐκεῖνοι, ἀνεδεῖς, αὐθάδεις, καί νά ἀποξενωθῶμεν ἀπό τήν εὐλάβειαν καί ἀπό κάθε ἂλλην ἀρετήν. Διότι οἱ ἂνθρωποι τῆς ἁμαρτίας ὀνομάζουν τούς ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς, μοναχούς καί τούς εὐλαβεῖς λαϊκούς , ὑποκριτάς καί θεομπαίκτας.                    Ἀς προσέξωμεν ἀδελφοί νά μήν παρασηρθῶμεν ἀπό τοιούτους χαρακτηρισμούς καί ἐντραπῶμεν ἀπό τοιαύτας ἁμαρτωλάς εἰρωνείας διότι ἡ Ἁγία Γραφή μᾶς ὑπενθημίζει διά τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου… ‘’εἰ ὀνειδίζεσθε ἐν ὀνόματι Χριστοῦ, μακάριοι, ὃτι τό τῆς δόξης καί δυνάμεως καί τό τοῦ Θεοῦ Πνεῦμα ἐφ’ὑμᾶς ἀναπαύεται΄΄.           (Α! ἐπιστ. κεφ. Δ! στοιχ.14).    ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ἐάν δέ ὑβρίζεσθε καί περιφρονῆσθε, ἐπειδή ὁμολογεῖτε τό ὂνομα τοῦ  Χριστοῦ, εἶσθε μακάριοι, διότι τό Πνεῦμα τῆς δόξης καί τῆς δυνάμεως, τό ὁποῖον εἶναι

Διαβάστε Περισσότερα »