ΠΕΡΙ ΣΩΤΗΡΙΑΣ

Ὃλοι γνωρίζουμε, πῶς θά σωθοῦμε, ἀλλά χάνομε τήν σωτηρίαν μας ἀπό τήν πνευματική μας ἀμέλεια. Πρέπει λοιπόν, ἀρχικῶς, νά τηροῦμε μέ ἀκρίβεια τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, <<ἀγαπήσεις Κύριον τόν Θεόν σου ἐξ ὃλης τῆς ψυχῆς σου>>  <<καί τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν>>(Ματθ.22,37-39). Αὐτή εἶναι ἡ ἀρχή τοῦ νόμου καί τό πλήρωμα τῆς χάριτος. Λίγα λόγια, άλλά μέ πολλή καί μεγάλη δύναμι.  Ὃλες οἱ ἀρετές ἐξαρτῶνται ἀπ’ αὐτή, γι’ αὐτό καί ὁ Ἀπ. Παῦλος ὀνομάζει τήν ἀγάπη τέλος τοῦ νόμου. Αὐτή εἶναι ἑπομένως ἡ σωτηρία μας, ἡ διπλῆ ἀγάπη, ἡ άρχή καί τό τέλος κάθε καλοῦ ἒργου τῶν ἀνθρώπων.                                                                       ΟΣΙΑΣ  ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε Περισσότερα »

Ἡ ὁμολογία τῶν Ἁγιορειτῶν στόν Αὐτοκράτορα Μιχαήλ Παλαιολόγο

   Αὐτοί (οἱ Λατῖνοι), ἃγιε δέσποτα, κανένα ἀπό τά κυριώτερα στοιχεῖα τῆς πίστεως δέν ἂφησαν ἀτραυμάτιστο καί ἀπαραχάρακτο. Γι’ αὐτό, ὂχι μόνο καί ἀποκόπτονται ἀπό τό πανταχοῦ  ἲσο καί καλό καί ὡραῖο Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά παραδίδονται καί στόν Σατανᾶ. Καί ὁ Ἀπόστολος, ἐπισφραγίζοντας ὁλόκληρη τήν εὐαγγελική καί ἀποστολική διδασκαλία, λέγει,ὂχι μόνο πρός τούς Γαλάτες, πού εἰσήγαγαν διαφορετική διδασκαλία σέ ἓνα θέμα, ἀλά πολύ περισσότερο πρός τούς Ἰταλούς, πού τόν τελευταῖο καιρό ἒχουν εἰσαγάγει μύριες ὃσες διαφορετικές διδασκαλίες καί ἀνατρέπουν σχεδόν ὁλόκληρη τήν εὐαγγελική, ἀποστολική, κανονική παράδοσι:  εἲ τις εὐαγγελίζεται ὑμᾶς παρ’ ὃ παρελάβετε, κἂν ἡμεῖς ἢ ἂγγελος ἐξ οὐρανοῦ, ἀνάθεμα ἒστω(πρβλ.Γαλ.α’8).           …Πῶς εἶναι λοιπόν ἐπιτρεπτό καί θεάρεστο νά ἑνωθοῦμε ἐμεῖς μέ ἐκείνους, ἀπό τούς ὁποίους δίκαια καί κανονικά ἀποκοπήκαμε, ἐνῶ αὐτοί παραμένουν ἀμετάβλητοι στίς αἱρέσεις  τους;  Ἂν δεχθοῦμε κάτι τέτοιο, ἀνατρέπουμε μονομιᾶς τά πάντα καί καταργοῦμε τήν Ὀρθοδοξία καί μάλιστα σ’ ἐκεῖνα τά σημεῖα πού τήν ἀνατρέπουν αὐτοί πού ἀναξίως τώρα γίνονται δεκτοί. Διότι οἱ ἱεροί κανόνες λέγουν: « Ὃποιος  συμπροσευχηθῆ  μέ ἀκοινώνητο καί μέσα σέ σπίτι, νά ἀφορίζεται» ( ι’ Ἀποστολ.κανών). Καί ἀλλοῦ: << Ὃποιος κοινωνεῖ μέ ἀκοινώνητο, νά εἶναι ἀκοινώνητος, διότι ἐπιφέρει σύγχυσι στήν κανονική τάξι τῆς Ἐκκλησίας>> (β’ συνόδου Ἀντιοχείας). Καί πάλι: << Ὃποιος δέχεται

Διαβάστε Περισσότερα »

Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ

Ἀγαπητοί ἀναγνῶσται, Ἐκεῖ ψηλά στούς οὐρανούς τό βλέμμα θ’ ἀτενίσω, κι’ ὡς τέκνον τοῦ καλοῦ Θεοῦ μιάν χάριν νά ζητήσω. Καί θά φωνάξω δυνατά μ’ὃλην τήν δύναμίν μου,                                                                     ἓως τόν θρόνον του ψηλά νά φθάση ἡ φωνή μου. Κι’ ἡ χάρις αὓτη πού αἰτῶ ἒχει μεγάλ’ ἀξίαν, γιατί σέ κάμνει εὐπρόσδεκτον στήν ἂνω Βασιλείαν . Εἶν’ ἡ ἂφεσις ἁμαρτιῶν, ἐκείνη πού λαμπρύνει, πού καθαρίζει τήν ψυχήν καί πάλιν φῶς τῆς δίδει. Τήν χάριν ταύτην ἀδελφοί πρέπ’ ὃλοι νά ποθοῦμεν, ὃπως τήν ἀπολαύσωμεν ἂξιοι νά γενοῦμεν. Τῆς Βασιλείας οὐρανῶν ὃταν θά μεταβῶμεν, κι’εἰς τήν σειράν τῶν ἐκλεκτῶν ὁμοῦ νά παραστῶμεν. Ἀλλά τήν χάριν ταύτην ὁ Θεός προθύμως τήν παρέχει, είς ὃποιον μέ μετάνοιαν πλησίον του προστρέχει. Ἠκούσατε τήν παραβολήν σήμερον τοῦ Ἀσώτου, πόσον ἐκαταδίκασε τό ἂστοργον τοῦ πρώτου; Και πόσον ἐδικαίωσε τόν δεύτερον υἱόν του, πού ἦλθε μέ μετάνοιαν καί ἒκλαιεν ἐμπρός του; Θέλετε νά θαυμάσετε τήν δύναμιν πού ἒχει; εἰς τόν νεκρόν τόν ἂνθρωπον πάλιν ζωήν παρέχει. Σκεφθῆτε ὃταν εἶς τυφλός τό φῶς του ἀποκτήση, ἒτσι εἶναι κι’ὁ ἁμαρτωλός ὃταν μετανοήση. Πρός τοῦτο τήν παραβολήν ἒκαμε τοῦ Ἀσώτου, γιά νά φανῆ ἡ διαφορά τοῦ νέου ποῦ τοῦ πρώτου. Και ἒκαμε μιάν σύγκρισιν τῶν ἀρετῶν τῶν δύο, νά ἒχωμεν ὑπόδειγμα

Διαβάστε Περισσότερα »

ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

΄΄Κάλλιον μετά τῆς  Ἐκκλησίας πλανώμενος , ἢ ἒξωθεν αὐτῆς ἀκριβολογῶν΄΄ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΄΄Καλύτερα  μαζί (καί μέσα στήν  Ἐκκλησία) νά περιφέρεσαι καί νά πλανᾶσαι μέ αὐτήν,παρά νά βγεῖς ἒξω ἀπό αὐτήν, καί νά τήν ἐλἐγχεις εἰρωνικά, (ὃπως οἱ Ἰεχωβάδες) ἢ οἱ  Παλαιοημερολογεῖτες  σήμερα.                                                                                      Κύριλλος  Μοναχός                                                          Κατουνακιώτης

Διαβάστε Περισσότερα »

ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΤΩ ΑΘΩ

…….Πλέοντες λοιπόν καί προχωροῦντες ἒφθασαν μετά ἀπό ὀλίγας ἡμέρας εἰς ἓναν ἣσυχον καί καλόν λιμένα, ὃπου καί ἠγκυροβόλησαν. Ὁ δέ  Ἃγιος  Πέτρος  ἠθέλησε νά ἀναπαυθῆ ὀλίγον καί μόλις ἀπεκοιμήθη βλέπει τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον περιβεβλημένην μέ πολλήν δόξαν, τιμή καί λαμπρότητα, πλησίον δέ αὐτῆς ἳστατο ὁ  Ἃγιος Νικόλαος μέ πολύ εὐλάβεια καί τήν παρεκάλει λέγοντας :         Ὦ Δέσποινα Θεοτόκε καί Κυρία τοῦ κόσμου, ἐπειδή  τοῦτον τόν δοῦλον σου, ἠλευθέρωσας ἀπό τήν πικράν ἐκείνην αίχμαλωσίαν μέ τό πανάγιον θέλημα τοῦ Σοῦ Υἱοῦ καί θεοῦ ἡμῶν, δεῖξον εἰς αὐτόν τόπον  ἣσυχον,  διά νά ἐκτελῆ τό θέλημα τοῦ θεοῦ, καθώς μόνος του τό ὑπεσχέθη.         Τότε ἡ Κυρία Θεοτόκος στραφεῖσα εἰς τόν  Ἃγιον  Νικόλαον εἶπεν: ἡ κατοίκησις καί ἡ ἀνάπαυσις αὐτοῦ δέν δύναται νά εὑρεθῆ ἀλλοῦ, παρά μόνον εἰς τό ὂρος τοῦ  Ἂθωνος,τό ὁποῖον ἒλαβον ἀπό τόν Υἱόν μου καί Θεόν  εἰς κληρονομίαν ἰδικήν μου, ἳνα ὃσοι θέλουν νά ἀναχωρήσουν ἀπό τάς κοσμικάς φροντίδας καί τήν ταραχήν τοῦ κόσμου νά μεταβαίνουν ἐκεῖ διά νά δουλεύουν τόν θεόν ἀπερισπάστως καί χωρίς ἀπασχόλησιν.         Ἀπό τώρα τό ὂρος αὐτό, θά λέγεται  Ἃγιον  Ὂρος  καί  κῆπος ἰδικός μου. Ἀγαπῶ δέ ἐξαιρέτως καί βοηθῶ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι μεταβαίνουν εἰς αὐτό νά δουλεύσουν ὁλοψύχως τῶ θεῶ καί θέλει

Διαβάστε Περισσότερα »

Στό Ἂγιον Ὂρος

Στῆς Παναγιᾶς  τό ἒμψυχο καί ἂγιο περιβόλι πού εἶναι  φάρος  φωτεινός  καί τό θαυμάζουν ὃλοι, ἀνάλαφρα μέ ἒφερε  τ΄ὀνείρου  μου  ἡ  ἒννοια,  νά δῶ ὁμορφιές  οὐράνιες , ἂνθη  παραδεισένια. Στήν ὑψηλή  σου κορυφή, οὐρανοδρόμε  Ἂθω τά ὑπερκόσμια κάλλη σου μ΄ἀπώθεσε νά μάθω. Νά δῶ Σπηλιές, νά δῶ Κελλιά στήν ἃγια σου ἐρημία, Καί ν΄ἀναπνεύσω τόν Θεό μές΄ τήν σιγή τήν θεία. Τά ἱερά σου ἀσκηταριά μ’εὐλάβεια νά γνωρίσω Καί στ’ἃγια Μοναστήρια σου νά μπῶ νά προσκυνήσω. Νά χύσω δάκρυα πύρινα σέ κάποια ἀγρυπνία, Καί νά μεθύσω ἀπό χαρά πνευματική καί ἁγία. Ν΄ἀκούσω ὓμνους καί εὐχάς, νά δῶ μορφάς ἁγίων, Νά κοινωνήσω ἀγγελικά  τῶν Θείων Μυστηρίων. Στῆς Παναγιᾶς  τό  ἒμψυχο καί ἃγιο Περιβόλι ἀνθοῦν ὡς κρῖνα οἱ Μοναχοί καί εἶναι μακάριοι ὃλοι. Στήν ὀμορφιά τῆς φύσεως  ἐκεῖ  στήν  ἡσυχία, λατρεύουν ὃλοι τόν Θεό, βρίσκουν τήν Σωτηρία. Στό ἃγιον  ὂρος οἱ ψυχές ζοῦν μιά ζωή ἁγία, Διότι προστατεύονται ἀπό τήν Παναγία.  

Διαβάστε Περισσότερα »

Γέρων Κύριλλος Κατουνακιώτης | ΜΟΝΑΧΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ – Η ΝΗΣΤΕΙΑ

Συντάχθηκε στις 04 Μαρτίου 2017. Εμφανίσεις: 445 Ἡ νηστεία εἶναι ἡ πρώτη ἐντολή πού δόθηκε ἀπό τόν Θεό στόν ἂνθρωπο καί εἶναι χαρακτηριστικό ὃτι καί σήμερα ἡ τήρησίς της εἶναι αὐτή πού κάνει τους εὐσεβεῖς  χριστιανούς νά ξεχωρίζουν, ἐξωτερικά τοὐλάχιστον, μέσα στόν σύγχρονο κόσμο.  Ἡ τήρησις τῆς νηστείας φανερώνει: Ὑπακοή στήν Ἐκκλησία καί στό Πανάγιο Πνεῦμα πού τήν ὁδηγεῖ καί θεσπίζει τούς νόμους καί τούς κανόνες της. Ἀγάπη πρός τόν Θεό, πού ἐκφράζεται μέ τήν θυσία καί τήν ἐκούσια στέρησι τῆς εὐεξίας τοῦ σώματος, ἐφ’ ὃσον μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδείς ἒχει, ἳνα τίς τήν ψυχήν αὐτοῦ θῆ ὑπέρ τῶν φίλων αὐτοῦ (Ἰωάν.ιε’13). Ἒφεσι στενοτέρας ἐπικοινωνίας μέ τόν Θεό μέσω τῆς προσευχῆς καί τῆς συμμετοχῆς στήν θεία Λατρεία, πού γιά νά εἶναι ἀποτελεσματικές προϋποθέτουν τήν νηστεία, ὃπως τό ἀποδεικνύει καί ἡ σαρανταήμερος νηστεία τοῦ ἰδίου τοῦ Θεανθρώπου στό Σαραντάριον  Ὂρος. Συνειδητό πνευματικό ἀγῶνα ἐνάντια στά πάθη καί τίς ἁμαρτωλές ἐπιθυμίες τοῦ σώματος, πού δέν μποροῦν νά καταπολεμηθοῦν καί νά δαμασθοῦν διαφορετικά,εἰ μή ἐν προσευχῆ καί νηστεία. Πίστι στήν δύναμι τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος μέ τήν Χάρι Του μπορεῖ νά συντηρῆ καί νά διατηρῆ ὑγιές τό σῶμα μας ἀντίθετα μέ τούς νόμους καί τίς ἐπιταγές τῆς φυσικῆς γνώσεως.Παράδειγμα οἱ  Ἃγιοι Τρεῖς Παῖδες

Διαβάστε Περισσότερα »

Γέρων Κύριλλος Κατουνακιώτης | ΜΟΝΑΧΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ – Τι κρύβεται πίσω από την απόφαση της Συνόδου να απαγορεύσει στους αγιορείτες μοναχούς την επαφή με τον κόσμο;

Συντάχθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2017. Εμφανίσεις: 420        Η (η διοικούσα εκκλησία)  τελικά φαίνεται να μην θέλει ουδέποτε να περισώσει ότι έμεινε από τους αλλεπάλληλους διωγμούς της, στο πέρασμα των χρόνων και να ενισχύσει πνευματικά την ανθρώπινη ψυχή, που έχει ανάγκη από βιωματικές εμπειρίες και φωτισμένους ανθρώπους.                 Επίσης φαίνεται για άλλη μια φορά να λειτουργεί κυκλοθυμικά, εγωιστικά, μα κυρίως καθόλου συμφεροντολογικά για το ποίμνιό της αλλά και για το φθαρμένο και πληγωμένο γόητρό της, που επιμελώς κρύβει χρόνια τώρα και κάνει ότι δεν το βλέπει.       Γράφουμε όλα αυτά διότι δημοσιεύτηκε προσφάτως εγκύκλιος- οδηγία από την Ιερά Σύνοδο της Ελλάδος, η οποία ουσιαστικά απαγορεύει την επίσκεψη ηγουμένων και γενικότερα μοναχών του Αγίου Όρους στις Μητροπόλεις και ενορίες της Ελλάδος. Τυπικά γράφουν ότι αυτό θα μπορεί να γίνεται με άδεια της Ιεράς Συνόδου ( ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό το παραθυράκι μάλλον δύσκολα θα ανοίγει αλλά δεν είναι του παρόντος).       Του παρόντος μάλλον είναι το γιατί η Σύνοδος, σε μια εποχή οικονομικής και πρωτίστως πνευματικής κρίσης, αφήνει ξεκρέμαστο τον κόσμο που υποφέρει από την ανέχεια και την εγκατάλειψη και έχει περισσότερο από κάθε φορά ανάγκη από την πνευματική παρηγοριά που κακά τα ψέματα το Άγιο Όρος την προσφέρει πλουσιοπάροχα.

Διαβάστε Περισσότερα »

Γέρων Κύριλλος Κατουνακιώτης | ΜΟΝΑΧΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ – Ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία τῶν Κατακομβῶν.

Συντάχθηκε στις 04 Οκτωβρίου 2017. Εμφανίσεις: 553 Ἡ σύγχρονη ἀπόδειξη τῆς Ἀποτείχισης ὡς διαχρονικὴ ἁγιοπατερικὴ διδασκαλία τῆς Εκκλησίας γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων.  Ἀδαμάντιου Τσακίρογλου     Εἶναι ἡλίου φαεινότερον, ὅτι οἱ Οἰκουμενιστές (καὶ μαζί τους οἱ διὰ τῆς ἀπραξίας τους συμπράττοντες τῇ αἱρέσει «ἀντιοικουμενιστές»), στερούμενοι πατερικῶν ἀποδείξεων, ὅτι ἡ ἀποτείχιση δὲν ἀποτελεῖ τὴν ἁγιοπατερικὴ διδασκαλία προστασίας τῶν πιστῶν σὲ καιρὸ αἱρέσεως, προσπαθοῦν νὰ τὴν παρουσιάσουν ὡς φαινόμενο παλαιοτέρων ἐποχῶν τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας ἢ ἀκόμα καὶ ὡς φαινόμενο κάποιων ζηλωτῶν ἁγίων, χωρὶς κάποια σύγχρονη συνέχεια ἢ ἐφαρμογὴ ἢ ἀκόμα καὶ ὡς σχίσμα. Πολλοὶ πιστοὶ ἐπηρεασμένοι δυστυχῶς ἀπὸ τὴν ἔλλειψη κατήχησης, καὶ ἀπὸ τὸ πνεῦμα ἐκκοσμίκευσης καὶ τὸν γεροντισμὸ ποὺ καταδυναστεύει τὴν Ἐκκλησία, ἐπηρεάζονται ἀπὸ αὐτὸν τὸν δόλιο τρόπο παρουσίασης τῆς ἐκκλησιαστικῆς παράδοσης καὶ μὴν μαθαίνοντας γιὰ σύγχρονα, πιὸ κοντινά τους, γνωστὰ παραδείγματα, δειλιάζουν νὰ τὴν ἐφαρμόσουν.     Σκεπτόμενος αὐτὰ θυμήθηκα τὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας μετὰ τὴν Ὀκτωβριανὴ Ἐπανάσταση (δηλ. πρὶν ἀπὸ 80 περίπου χρόνια) καὶ τὰ δεινὰ ποὺ αὐτὴ ἐπέφερε στὸν ρωσικό λαό. Ἡ ὁμολογιακὴ στάση τῆς Ἐκκλησίας σ΄ αυτοὺς τοὺς καιροὺς τῶν διωγμῶν παρουσιάζεται σήμερα πολλὲς φορὲς ρομαντικὰ ὡς παράδειγμα ἡρωισμοῦ καὶ αὐταπάρνησης τῶν Χριστιανῶν, ἀλλὰ -ἐσκεμμένα- σπάνια ὡς παράδειγμα πρὸς μίμηση, ὡς ὑπόδειξη πῶς πρέπει

Διαβάστε Περισσότερα »

Άγιος κύριλλος αλεξανδρείας – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΑΪΤΟΥ

Καταχωρήθηκε στο Διάφορα ΛΟΓΟΣ  Ζ!  ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΑΡΟΠΟΙΟΥ  ΠΕΝΘΟΥΣ ογ! ΄΄Οὐκ  ἐγκληθησόμεθα, ὦ οὖτοι, οὐκ  ἒγκληθησόμεθα  ἐν ἐξόδω  ψυχῆς, διότι  οὐ τεθαυματουργήκαμεν, οὐδ΄ὃτι  οὐ τεθεολογήκαμεν, οὐδ΄ ὃτι θεωρητικοί οὐ γεγόναμεν, ἀλλά  λόγον  πάντως δώσομεν τῶ  θεῶ, διότι ἀδιαλείπτως οὐ πεπενθήκαμεν.΄΄ ΕΡΜΗΝΕΙΑ –ΕΞΗΓΗΣΙΣ Δέν θά κατηγορηθοῦμε, ἀγαπητοί μου, δέν θά κατηγορηθοῦμε τήν ὣρα τοῦ θανάτου μας, ἐπειδή δέν θαυματουργήσαμε, ἢ διότι δέν  ἐθεολογήσαμε ἢ διότι δέν ἐγίναμε θεωρητικοί. Ὁπωσδήποτε ὃμως  θά δώσωμε λόγο στόν θεόν, διότι  δέν ἐπενθήσαμε  ἀδιαλείπτως. ΕΤΕΡΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ὦ φίλοι καί ἐν Χριστῶ, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, δέν θέλει μᾶς ἐγκαλέσει  ὁ Κύριος, ἐν  τῶ καιρῶ  τοῦ θανάτου  ἡμῶν καί τῆς μελλούσης αὐτοῦ κρίσεως, οὒτε  θέλει μᾶς καταδικάσει, πῶς δέν ἐθαυματουργήσαμεν, ἢ πῶς δέν ἐγυμνάσθημεν τήν θεολογίαν, ἢ πῶς δεν   ἐμάθομεν  βαθέα  καί ὑψηλά νοήματα, ἀλλά θέλει μᾶς ἐρωτήσει κατά ἀλήθειαν καί μέλλει  νά μᾶς παιδεύση, διατί δέν  ήθελήσαμεν  νά ταπεινωθῶμεν  καί  νά κλαύσωμεν ἐν  βίω  παντί τάς ἁμαρτίας μας καί νά ἀποπλύνωμεν  τήν ψυχήν ἡμῶν μέ ἲδια δάκρυα καί νά  παύσωμεν τάς κακίας μας  καί νά ζητήσωμεν πρό τοῦ θανάτου μας, μέ  καρδίαν ένώδυνον τήν συγχώρησιν τῶν ἁμαρτημάτων μας, κατά τό θεῖον Αὐτοῦ πρόσταγμα.  ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε Περισσότερα »