ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ

Περίοδος  διά  ἐνδοστρέφεια , ἐσωτερική ἀναζήτηση καί προσπάθεια πνευματικῆς καθάρσεως καί ἀναβάσεως. Ἡ πνευματική  κάθαρσις ἒρχεται μέ τήν ἐντόπιση τῶν παθῶν μας, τῶν ἁμαρτιῶν μας  καί στήν συνέχεια τήν πλήρη ἐξαγώρευσή τους στόν Πνευματικόν μας .

          Οἱ Πνευματικοί Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας ἒχουν τό χάρισμα καί τήν ἐξουσίαν τοῦ δεσμεῖν καί λύειν τῶν ἀνθρώπων τάς ἁμαρτίας,κατά τήν ἀπόφασιν τοῦ Κυρίου μας << Ἂν τινων ἀφῆτε τάς ἁμαρίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἂν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται>>.( Ἰωάν.Κ.23),τό ὁποῖον εἶναι μόνον τοῦ Θεοῦ ἲδιον. <<Τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας, εἰ μή εἷς ὁ Θεός;>> (Μαρκ.Β.7 ).

          Ἀλλ’ ὃμως εἶναι ἀνάγκη νά κοπιάσουν καί αὐτοί (οἱ Πνευματικοί) διά νά μάθουν ποίας ἁμαρτίας πρέπει νά λύσουν καί ποίας νά κρατοῦν,  ἐπειδή αὐτοί γίνονται μεσῖται μεταξύ Θεοῦ κι ἀνθρώπων. Γίνονται δηλαδή, ἰατροί καίι πανδοχεῖς διά νά ἐπιμελοῦνται τούς ἀσθενεῖς, ἢτοι τούς πληγωμένους ἁμαρτωλούς, ἀπό τούς ληστάς δαίμονας.

          Οἱ Πνευματικοί εἶναι οἱ κριταί, ἐπειδή κρίνουν τόν Χριστώνυμον λαόν τοῦ κυρίου, ὃπως ὁ Θεῖος Παῦλος τούς διακρίνει:  << ὁ δέ πνευματικός ἀνακρίνει μέν πάντα, αὐτός δέ ὑπ’ οὐδενός ἀνακρίνεται>> (Α’ κορινθ. Β’ 15), εἶναι ὃμοιοι μέ τούς κυνηγούς καί τούς ποιμένας, οἱ ὁποῖοι τρέχουν ἐδῶ κι ἐκεῖ διά νά εὓρουν τό πεπλανημένο πρόβατο,τόν ἁμαρτωλόν, καί ἀφοῦ τόν εὓρουν, τόν προσφέρουν σεσωσμένον εἰς τόν Ἀρχιποιμένα  Χριστόν.

          Μέ τήν βοήθεια, λοιπόν,αὐτῶν τῶν ἁγίων Πνευματικῶν μας  Πατέρων καί μέ τήν χάριν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀδελφέ μου συναμαρτωλέ, ἂς προετοιμασθῶμεν δεόντως διά τήν Γενικήν μας Ἐξομολόγηση,ὃπως ὁ Ἃγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης μᾶς προτρέπει μέ τά πνευματικά τουβοηθήματα, καί μαζί μέ τόν Προφητάνακτα  Δαυϊδ νά λέγωμεν << Ἁδικίαν ἐμίσησα καί ἐβδελυξάμην, τόν δέ νόμον σου ἠγάπησα  [Ψαλμός ριη’(118) στῖχος 163 ], δηλαδή δέν αἰσθάνθηκα μόνο μῖσος διά τήν ἀδικίαν – ἁμαρτίαν ἀλλά καί ἀηδίαν, ἀποστροφήν καί τοῦτο εἶναι περισσότερον – ἐντονώτερον ἀπό τό μῖσος.

          Ἐπί πλέον,τό Ππνεῦμα τό Ἃγιον, διά τοῦ σοφοῦ Σειράχ, μᾶς συμβουλεύει ὁποῖα εἶναι ἡἀληθής μετάνοια, λέγοντας:<< Ἐπέστρεψε ἁμαρτωλέ εἰς τόν Κύριον καί ἂφηνε τάς ἁμαρτίας >>…Ἐπέστρεψε πρός τόν Ὓψιστον Θεόν, ἀπομάκρυνε τόν ἑαυτό σου ἀπό ἀδικίες καί μίσησε μέ ὃλην τήν δύναμίν σου κάθε βδελυρά (ἀηδιαστική) πρᾶξιν.[Σοφία Σειράχ.ιζ’(17) 25-26].

eikona-eksomologiseis-2000041

Τά ὀκτώ θανάσιμα ἁμαρτήματα

Καί τά πάθη τά ὁποῖα ἀπορρέουν ἀπό αὐτά

 1. Ὑπερηφάνεια                                                                                                                        Κενοδοξία,  καύχησις,  οἲησις (κρυφός ἐγωισμός),  ἀνυποταξία,  καταγέλασις, υπόκρισις,  πεῖσμα κτλ.
 2. Φιλαργυρία                                                                                                               Πλεονεξία,  ἀνελεημοσύνη,  σκληροκαρδία, κλοπή, ἁρπαγή,  ψεῦδος,  ἀδικία, δολιότης,  ἐπιορκία,  σιμωνία ( ἡ ἐπί χρηματικῶ ἀνταλλάγματι χειροτονία), ἱεροσυλία, ἀπιστία.
 3. Πορνεία                                                                                                             
  Μοιχεία,  ἀρσενοκοιτία,  παιδοφθορία,  αἱμομιξία,  παρθενοφθορία συγκυλισμός,  αὐνανισμός(μαλακία), ἀναίδεια, τύφλωσις νοός, ἀθεοφοβία λαγνεία, ροπή πρός τάς σαρκικάς ἡδονάς.
 4. Φθόνος
  Ἐπιβουλή,  ἒχθρα,  χαιρεκακία,  φιλονικία,  καταλαλιά,  ἀπάτη,  προδοσία, φόνος,  ἀχαριστία,  λύπη γιά τά καλά τοῦ φθονουμένου.
 5. Γαστριμαργία
  Λαιμαργία,  μέθη,  ἀσωτεία,  φιληδονία   κ.ἂ.
 6. Θυμός
  Βλασφημία,  μῖσος,  μνησικακία,  φιλονικία,  ἐπιορκία,  κατάρα,  ὓβρις,  μάχη διαπληκτισμός,  φόνος.
 7. Ἀκηδία (ἀμέλεια)                                                                                                      Μικροψυχία,  θηλυπρέπεια(ὁ ἒχων γυναικίους τρόπους), λύπη καί ἀγανάκτησις διά τό καλό τό ὁποῖο ἒχεις νά πράξης, πρόφασις ἐν ἀμαρτίαις,  ἀπόγνωσις,  ἀπιστία, νωθρότης καί ἒλλειψης καλῶν ἒργων.
 8. Λύπη
  Ἡ λύπη ἡ ὁποία κυριεύει τούς ἀνθρώπους διά τά ἐφήμερα, διά τά ὑλικά πράγματα.  Μόνο ἡ λύπη διά τά πνευματικά θέματα εἶναι ἐπιτρεπτή, διότι ἐπιφέρει ὑπομονή στούς κόπους καί στούς πειρασμούς καί διότι αὐτή ἡ λύπη εἶναι κατά Θεόν.