ΟΣΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ

Ἀδελφοί, ἐάν κάποτε συμβῆ νά μᾶς εἰρωνευθοῦν οἱ ἂνθρωποι γιά ἓνα ἒργον ἀγαθόν, τό ὁποῖον ἐπιτελέσαμεν, δέν  πρέπει νά ἐντραπῶμεν διά τήν ἂδικον αὐτήν εἰρωνείαν καί νά σπεύσωμεν νά κάμωμεν ἐκεῖνα πού δέν πρέπει, διά νά μᾶς ἐπαινέσουν οἱ ἂνθρωποι.   Ἂς μή ἐντραπῶμεν ἀγαπητοί , νά ὀνομασθῶμεν ὑποκριταί καί θεομπαίκται ἀπό τούς παραβάτας τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου.

                   Εἶναι φανερόν ὃτι οἱ τοιοῦτοι τύποι μᾶς χαρακτιρίζουν ὑποκριτάς καί ἀγύρτας ὂχι διά νά μᾶς διορθώσουν ἀλλά διά νά μᾶς κάμουν νά χάσωμεν τήν ἠθικήν μας εὐθυξίαν καί νά γίνωμεν καί ἐμεῖς, ὃπως εἶναι ἐκεῖνοι, ἀνεδεῖς, αὐθάδεις, καί νά ἀποξενωθῶμεν ἀπό τήν εὐλάβειαν καί ἀπό κάθε ἂλλην ἀρετήν. Διότι οἱ ἂνθρωποι τῆς ἁμαρτίας ὀνομάζουν τούς ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς, μοναχούς καί τούς εὐλαβεῖς λαϊκούς , ὑποκριτάς καί θεομπαίκτας.

                   Ἀς προσέξωμεν ἀδελφοί νά μήν παρασηρθῶμεν ἀπό τοιούτους χαρακτηρισμούς καί ἐντραπῶμεν ἀπό τοιαύτας ἁμαρτωλάς εἰρωνείας διότι ἡ Ἁγία Γραφή μᾶς ὑπενθημίζει διά τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου… ‘’εἰ ὀνειδίζεσθε ἐν ὀνόματι Χριστοῦ, μακάριοι, ὃτι τό τῆς δόξης καί δυνάμεως καί τό τοῦ Θεοῦ Πνεῦμα ἐφ’ὑμᾶς ἀναπαύεται΄΄.           (Α! ἐπιστ. κεφ. Δ! στοιχ.14).   

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Ἐάν δέ ὑβρίζεσθε καί περιφρονῆσθε, ἐπειδή ὁμολογεῖτε τό ὂνομα τοῦ  Χριστοῦ, εἶσθε μακάριοι, διότι τό Πνεῦμα τῆς δόξης καί τῆς δυνάμεως, τό ὁποῖον εἶναι συγχρόνως καί  Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, ἀναπαύεται ἐπάνω σας.