ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΑΪΤΟΥ

ΛΟΓΟΣ  Ζ!  ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΑΡΟΠΟΙΟΥ  ΠΕΝΘΟΥΣ

ογ! ΄΄Οὐκ  ἐγκληθησόμεθα, ὦ οὖτοι, οὐκ  ἒγκληθησόμεθα  ἐν ἐξόδω  ψυχῆς, διότι  οὐ

τεθαυματουργήκαμεν, οὐδ΄ὃτι  οὐ τεθεολογήκαμεν, οὐδ΄ ὃτι θεωρητικοί οὐ γεγόναμεν,

ἀλλά  λόγον  πάντως δώσομεν τῶ  θεῶ, διότι ἀδιαλείπτως οὐ πεπενθήκαμεν.΄΄

ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

Δέν θά κατηγορηθοῦμε, ἀγαπητοί μου, δέν θά κατηγορηθοῦμε τήν ὣρα τοῦ θανάτου μας,

ἐπειδή δέν θαυματουργήσαμε, ἢ διότι δέν  ἐθεολογήσαμε ἢ διότι δέν ἐγίναμε θεωρητικοί.

Ὁπωσδήποτε ὃμως  θά δώσωμε λόγο στόν θεόν, διότι  δέν ἐπενθήσαμε  ἀδιαλείπτως.

ΕΤΕΡΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Ὦ φίλοι καί ἐν Χριστῶ, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, δέν θέλει μᾶς ἐγκαλέσει  ὁ Κύριος, ἐν  τῶ

καιρῶ  τοῦ θανάτου  ἡμῶν καί τῆς μελλούσης αὐτοῦ κρίσεως, οὒτε  θέλει μᾶς καταδικάσει,

πῶς δέν ἐθαυματουργήσαμεν, ἢ πῶς δέν ἐγυμνάσθημεν τήν θεολογίαν, ἢ πῶς δεν  

ἐμάθομεν  βαθέα  καί ὑψηλά νοήματα, ἀλλά θέλει μᾶς ἐρωτήσει κατά ἀλήθειαν καί μέλλει

 νά μᾶς παιδεύση, διατί δέν  ήθελήσαμεν  νά ταπεινωθῶμεν  καί  νά κλαύσωμεν ἐν  βίω

 παντί τάς ἁμαρτίας μας καί νά ἀποπλύνωμεν  τήν ψυχήν ἡμῶν μέ ἲδια δάκρυα καί νά

 παύσωμεν τάς κακίας μας  καί νά ζητήσωμεν πρό τοῦ θανάτου μας, μέ  καρδίαν ένώδυνον

τήν συγχώρησιν τῶν ἁμαρτημάτων μας, κατά τό θεῖον Αὐτοῦ πρόσταγμα.