Ἀσάλευτοι εἰς ὃσα παρελάβομεν

282x176xagia_grafi-jpg-pagespeed-ic_-iwcvz74a2o-1209501

                Πάντα ὃσα μᾶς παρέδωσαν οἱ πάνσοφοι  Ἃγιοι  Ἀπόστολοι  καί  Θεόσοφοι Πατέρες τῆς ἁγίας ἡμῶν  Ὀρθοδόξου  Ἐκκλησίας πολλοί  τῶν σημερινῶν διαδόχων των βούλονται νά τά καταργήσουν καί νά ἐκθεμελιώσουν τήν Ἐκκλησίαν, ἀλλά δέν θά δυνηθοῦν , διότι ὁ Κύριος θά τούς συντρίψη ὡς σκεύη κεραμέως… Ἂς βιάσωμεν ἑαυτούς εἰς τό νά μένωμεν πιστοί καί ἀσάλευτοι εἰς ὃσα παρελάβομεν παρά τῶν θείων Ἀποστόλων, τῶν  Ἁγίων  Πατέρων καί Διδασκάλων τῆς  Ἐκκλησίας μας…

                Ἡ  Ὀρθόδοξος  Ἐκκλησία  τούς  καινοτομοῦντας  καί  μεταρρυθμιστάς  τῶν Ἀποστολικῶν καί Πατερικῶν παραδόσεων ὑποβάλλει εἰς ἀναθέματα καί ἀφορισμούς…

                Ἡ  Ἀνατολική  Ὀρθόδοξος  Ἐκκλησία  δέν ἒχει συνήθειαν νά ποιῆ καινοτομίας, ἀλλά ἓπεται εἰς τά διδάγματα τῶν  Ἀποστόλων, τῶν Διδασκάλων, τῶν Ἁγίων  Πατέρων καί τῶν ἑπτά Οἰκουμενικῶν  ἁγίων  Συνόδων, τῶν  ὁποίων  διδαγμάτων  ὀφείλουν  νά ἀκολουθοῦν καί οἱ τῶν Λατίνων καί Διαμαρτυρομένων σοφοί…, διά νά λυτρωθοῦν ἐκ τῶν ἐπιτιμίων, τοῦ ἀναθέματος καί τοῦ ἀφορισμοῦ  τῶν ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί  Ἁγίων Πατέρων…

                Δυστυχῶς, οἱ μέν Δυτικοί  ηὒξησαν τήν παράδοσιν, κατά τό δοκοῦν καί τό ἀτομικόν συμφέρον  τῶν Παπῶν, διά νέων δογμάτων, νέων κανόνων καί διατάξεων. Αἱ καταχρήσεις τῶν ὀργάνων τῆς Δυτικῆς  Ἐκκλησίας, ἐχόντων βλέψεις κοσμικάς καί ὑλικάς μᾶλλον ἣ πνευματικάς,  προεκάλεσαν παρά τοῖς Διαμαρτυρομένοις  τήν είς τό ἓτερον ἂκρον, ὃπερ ἐξ ἲσου ἐπιβλαβές καί ἐπικίνδυνον,  ἀφικνουμένην σκέψιν καί ἀπόφασιν, νά ἀπορρίψωσιν πᾶσαν τήν ἀρχαῖαν παράδοσιν, ἣν ἀνόθευτον καί  ἱεράν διετήρησεν ἡ Ἀνατολική  Ἐκκλησία μηδέν προσθεῖσα, μηδ’ ἀφεροῦσα  τί τῶν ὑπό τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων θεσπισθέντων…

                Καθώς μία οἰκοδομή δέν εἶναι ἐκτισμένη μόνον μέ μεγάλους λίθους ἀλλά καί μέ μικρά  λιθάρια καί μέ ἂμμον καί ἂσβεστον , οὓτω καί ἐπί τῆς οἰκοδομῆς  τῆς  Ἐκκλησίας. Μεγάλοι λίθοι εἶναι τό Εὐαγγέλιον καί ἐν γένει ἡ Ἁγία Γραφή, αἱ ἐντολαί, τά μυστήρια, οἱ ἱεροί κανόνες, μικρότεροι  λίθοι εἶναι αἱ Ἱεραί Παραδόσεις, αἱ ἱεραί τελεταί, αἱ διατάξεις τῆς Ἐκκλησίας, αἱ προσευχαί, αἱ ἀκολουθίαι, αἱ νηστεῖαι κ.λ.π.  

                                                      Ἀρχιμ.  Φιλόθεος  Ζερβάκος