Η ΝΗΣΤΕΙΑ

Ἡ νηστεία εἶναι ἡ πρώτη ἐντολή πού δόθηκε ἀπό τόν Θεό στόν ἂνθρωπο καί εἶναι χαρακτηριστικό ὃτι καί σήμερα ἡ τήρησίς της εἶναι αὐτή πού κάνει τους εὐσεβεῖς  χριστιανούς νά ξεχωρίζουν, ἐξωτερικά τοὐλάχιστον, μέσα στόν σύγχρονο κόσμο.

 Ἡ τήρησις τῆς νηστείας φανερώνει:

  1. Ὑπακοή στήν Ἐκκλησία καί στό Πανάγιο Πνεῦμα πού τήν ὁδηγεῖ καί θεσπίζει τούς νόμους καί τούς κανόνες της.
  2. Ἀγάπη πρός τόν Θεό, πού ἐκφράζεται μέ τήν θυσία καί τήν ἐκούσια στέρησι τῆς εὐεξίας τοῦ σώματος, ἐφ’ ὃσον μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδείς ἒχει, ἳνα τίς τήν ψυχήν αὐτοῦ θῆ ὑπέρ τῶν φίλων αὐτοῦ (Ἰωάν.ιε’13).
  3. Ἒφεσι στενοτέρας ἐπικοινωνίας μέ τόν Θεό μέσω τῆς προσευχῆς καί τῆς συμμετοχῆς στήν θεία Λατρεία, πού γιά νά εἶναι ἀποτελεσματικές προϋποθέτουν τήν νηστεία, ὃπως τό ἀποδεικνύει καί ἡ σαρανταήμερος νηστεία τοῦ ἰδίου τοῦ Θεανθρώπου στό Σαραντάριον  Ὂρος.
  4. Συνειδητό πνευματικό ἀγῶνα ἐνάντια στά πάθη καί τίς ἁμαρτωλές ἐπιθυμίες τοῦ σώματος, πού δέν μποροῦν νά καταπολεμηθοῦν καί νά δαμασθοῦν διαφορετικά,εἰ μή ἐν προσευχῆ καί νηστεία.
  5. Πίστι στήν δύναμι τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος μέ τήν Χάρι Του μπορεῖ νά συντηρῆ καί νά διατηρῆ ὑγιές τό σῶμα μας ἀντίθετα μέ τούς νόμους καί τίς ἐπιταγές τῆς φυσικῆς γνώσεως.Παράδειγμα οἱ  Ἃγιοι Τρεῖς Παῖδες , οἱ ὁποῖοι, σύμφωνα μέ τήν λειτουργική εὐχή τῆς <<εὐλογήσεως τῶν κολύβων>>,ἀνεδείχθησαν <<λαμπρότεροι>> καί ὑγιέστεροι ἀπό τούς <<ἀβροδίαιτους>> παῖδες τῆς Βαβυλῶνος, παρ’ ὃλον ὃτι ἐτήρουν πιστά τήν πατροπαράδοτη ἐντολή τῆς νηστείας.
  6.             Τιμή τῆς νηστείας δέν εἶναι ἡ ἀποχή ἀπό φαγητά, ἀλλά ἡ ἀπομάκρυνσις ἀπό τά ἁμαρτήματα.  Δηλαδή νά μή νηστεύη μόνον τό στόμα, ἀλλά καί τά μάτια, καί ἡ ἀκοή, καί τά πόδια,καί τά χέρια, καί ὃλα τά μέλη τοῦ σώματός μας. Νά νηστεύουν  τά χέρια μέ τό νά μένουν καθαρά ἀπό τήν ἁρπαγήν καί τήν πλεονεξίαν. Νά νηστεύουν τά πόδια μέ τό νά ἀπομακρύνωνται ἀπό τούς δρόμους πού ὁδηγοῦν εἰς τά παράνομα θεάματα. Νά νηστεύουν τά μάτια μέ τό νά μάθουν νά μή προσηλώνωνται ποτέ εἰς ὂμορφα πρόσωπα, καί νά μή περιεργάζωνται ξένα κάλλη. Διότι τροφή τῶν ὀφθαλμῶν εἶναι τό νά βλέπουν.  Ἀλλά ἂν εἶναι ἐφάρματα καί παράνομα αὐτά πού βλέπουν, τότε ἐξουδετερώνεται ἡ νηστεία καί ἀνατρέπει ὃλην τήν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς. Ἂς νηστεύση καί ἡ ἀκοή σου. Νηστεία δέ τῆς ἀκοῆς εἶναι νά μή δέχεται κακολογίας καί διαβολάς διότι λέγει: <<φήμην ψευδῆ μή παραδεχθῆς>>. Ἂς νηστεύη καί τό στόμα ἀπό λόγους αἰσχρούς καί ὑβριστικούς. Διότι ποία ὠφέλεια ὑπάρχει ὃταν ἀποφεύγωμεν μέν νά τρώγωμεν ψάρια καί κρέας, νά κατατρώγωμεν δέ καί νά δαγκώνωμεν τούς ἀδελφούς μας;