Άγιος κύριλλος αλεξανδρείας – ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΤΩ ΑΘΩ

Καταχωρήθηκε στο Πνευματικά

…….Πλέοντες λοιπόν καί προχωροῦντες ἒφθασαν μετά ἀπό ὀλίγας ἡμέρας εἰς ἓναν ἣσυχον καί καλόν λιμένα, ὃπου καί ἠγκυροβόλησαν.

Ὁ δέ  Ἃγιος  Πέτρος  ἠθέλησε νά ἀναπαυθῆ ὀλίγον καί μόλις ἀπεκοιμήθη βλέπει τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον περιβεβλημένην μέ πολλήν δόξαν, τιμή καί λαμπρότητα, πλησίον δέ αὐτῆς ἳστατο ὁ  Ἃγιος Νικόλαος μέ πολύ εὐλάβεια καί τήν παρεκάλει λέγοντας :

        Ὦ Δέσποινα Θεοτόκε καί Κυρία τοῦ κόσμου, ἐπειδή  τοῦτον τόν δοῦλον σου, ἠλευθέρωσας ἀπό τήν πικράν ἐκείνην αίχμαλωσίαν μέ τό πανάγιον θέλημα τοῦ Σοῦ Υἱοῦ καί θεοῦ ἡμῶν, δεῖξον εἰς αὐτόν τόπον  ἣσυχον,  διά νά ἐκτελῆ τό θέλημα τοῦ θεοῦ, καθώς μόνος του τό ὑπεσχέθη.

        Τότε ἡ Κυρία Θεοτόκος στραφεῖσα εἰς τόν  Ἃγιον  Νικόλαον εἶπεν: ἡ κατοίκησις καί ἡ ἀνάπαυσις αὐτοῦ δέν δύναται νά εὑρεθῆ ἀλλοῦ, παρά μόνον εἰς τό ὂρος τοῦ  Ἂθωνος,τό ὁποῖον ἒλαβον ἀπό τόν Υἱόν μου καί Θεόν  εἰς κληρονομίαν ἰδικήν μου, ἳνα ὃσοι θέλουν νά ἀναχωρήσουν ἀπό τάς κοσμικάς φροντίδας καί τήν ταραχήν τοῦ κόσμου νά μεταβαίνουν ἐκεῖ διά νά δουλεύουν τόν θεόν ἀπερισπάστως καί χωρίς ἀπασχόλησιν.

        Ἀπό τώρα τό ὂρος αὐτό, θά λέγεται  Ἃγιον  Ὂρος  καί  κῆπος ἰδικός μου. Ἀγαπῶ δέ ἐξαιρέτως καί βοηθῶ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι μεταβαίνουν εἰς αὐτό νά δουλεύσουν ὁλοψύχως τῶ θεῶ καί θέλει ἒλθει καιρός ὁπότε τοῦτο θά γεμίση ἀπ΄ἂκρου ἓως ἂκρου μέ πλῆθος Μοναχῶν.

        Διά τοῦτο χαίρει καί ἀγαλλιᾶ τό πνεῦμα Μου,διότι αὐτοί (οἱ Μοναχοί) αἰνοῦν καί δοξολογοῦν διά παντός τό ὂνομα τοῦ ἐμοῦ Υἱοῦ καί Θεοῦ. Δέν θέλω νά χωρισθῶ ἀπό αὐτούς ποτέ, ἐάν καί αὐτοί φυλάττουν  τάς ἐντολάς τοῦ Υἱοῦ μου.Θέλω δέ μεγαλύνει τό ὂνομα τοῦ Ὂρους αὐτοῦ, εἰς Ἀνατολήν καί Δύσιν, Νότον καί βορρᾶν καί ξακουστόν θέλω κάμει αὐτό εἰς ὃλον τόν κόσμον. Ὃσοι ἐξ αὐτῶν ὑπομείνουν  θλῖψιν καί στενοχωρίαν, θά τούς ἀξιώσω μεγάλων χαρισμάτων, ἐν τῆ μεγάλη ἡμέρα τοῦ Υἱοῦ μου καί θά ἒχουν ἀπ΄ ἐμοῦ μεγάλην  βοήθειαν, διότι θά τούς ἀνακουφίζω είς τούς πόνους καί τούς κόπους των  καί θά ἀποδιώκω τούς νοητούς καί αἰσθητούς πειρασμούς τῶν ἐχθρῶν (διαβόλων) τοῦ Υἱοῦ μου, ἀπό αὐτούς (τούς Μοναχούς).   

             Ταῦτα εἶπεν, ἐν ὁράματι εἰς τόν ὃσιον Πέτρον, ἡ  Ὑπεραγία Θεοτόκος. Ἀλλά  ἂς γνωρίση ὁ καθένας ἀπό τήν ἒκβασιν τῶν πραγμάτων τῆς  ψυχωφελοῦς  αὐτῆς διηγήσεως, τήν πολλήν εὐσπλαχνίαν τοῦ Χριστοῦ, καθώς καί τῆς Κυρίας Θεοτόκου τήν μεγίστην βοήθειαν.

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο